Fokuser på behandlingsmål

Plakat med tittel fokuserpå behandlingsmål

Ved å fokusere på behandlingsmål kan pasient og behandler i fellesskap tydeliggjøre forventninger til behandlingen. At pasient og behandler har et felles mål, gjør det mulig for dem å evaluere behandlingen sammen.

Alle pasienter har rett på individuelt tilpasset behandling. Spørsmål en kan stille i starten av et behandlingsforløp er «Hva forventer du av behandlingen?», «Hvordan kan tilbudet tilpasses best mulig til deg som pasient?», «Hva kan denne behandlingsenheten tilby, og hva kan eller bør andre tjenester tilby for at du skal nå ditt mål?»

Lav terapeutisk allianse gir økt risiko for drop-out (Brorson et al., 2013). Pasientens engasjement og forpliktelse øker når de selv og behandlerne er enige om mål. Konkrete målsetninger for behandlingen bør fastsettes både ved oppstart og underveis i behandlingen og beskrives i pasientens behandlingsplan. Pasientens målsetning bør også være en sentral del av hans eller hennes individuelle plan. Behandlingsplan er en plan for pasienten behandling mens han mottar behandling innenfor en konkret enhet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, mens individuell plan er pasienten/ brukerens verktøy for å sikre at han eller hun skal få et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud både innen og utenfor behandlingsenheten.


 

Kliniske tips
Ikon finger med huskeknute
  • ​​Avklar forventninger og eventuelle praktiske hindringer i det pasienten ønskes velkommen.
  • Motiverende intervju (MI) er eksempel på en metode for samarbeid om behandlingsmålsettinger.
  • Feedback-verktøy identifiserer forhold som gjør at pasienter ikke oppnår bedring eller opplever forverring
  • ​Behandlingsmål bør settes av pasienten/brukeren i samråd med behandlere tidlig i behandling- og oppfølgingsforløpet og evalueres jevnlig. (Anbefaling 2.5 i Nasjonal faglig retningslinje)
             Lærebøker på norsk
Bilde av bok

Barth, Tom, Tore Børtveit og Peter Prescott (2013): Motiverende intervju. Samtaler om endring. Gyldendal Akademisk​

Nettressurser
Bilde av pc og mobiltelefon

Fagprosedyre Individuell plan (IP) i primærhelsetjenesten – hvordan sikre brukermedvirkning ved utarbeidelse av mål (Bergen kommune)

Kunnskapssenteret:  Filmer om å gjennomføre motiverende intervjuer (10 filmer)

​Ved MI-analyse KoRus Bergen kan du som MI-utøver sende inn samtalen din for koding og få tilbakemelding og veiledning på bruken av metoden.

Helsedirektoratet: Tipshefte om individuell plan

Gravrok, Øystein, Marit Andreassen og Terje Myller (2008): Hvordan styrke arbeidet med individuell plan for rusmiddelavhengige? Skriftserie fra Nord-norsk kompetansesenter rus nr 2, 2008 ​

 

Forskning

Bilde av mikroskop

Lambert, MJ, Barley Dean E (2001): Research summary on the therapeutic relationship and psychotherapy outcome. Psychotherapy: Theory, Research, Practice,Training, Vol 38(4)m 357-361

Norcross JC, Lambert MJ (2011): Psychotherapy relationships that work. Psychoterapy 48 (1):4-8​

Smedslund, Geir m fl. : Motivational interviewing for substance abuse (Forskningsoppsummering  fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten)

 

Fant du det du lette etter?