Screen for personlighetsproblemer

Screen for personlighetsproblemer-plakat

Dette bildet mangler alt-text

 

​Det er dokumentert en sterk sammenheng mellom personlighetsforstyrrelser og rusmiddellidelser (Grant et al., 2004). Screening kan være en enkel måte å vurdere om det bør igangsettes utredning av om pasienten har personlighetsproblemer.

Dersom pasienten har indikasjoner på en personlighetsforstyrrelse, vil dette få konsekvenser for hvilke type utredning og behandling/oppfølging pasienten bør tilbys videre. 

Pasientene kan screenes ved å bruke IOWA Personality Disorder Screening (IPDS) – et selvutfyllingsskjema med 11 ja/nei spørsmål som det tar mindre enn fem minutter å fylle ut. Instrumentet identifiserer personlighetsforstyrrelser med 85 prosent sikkerhet. En skåring med fire ja-svar bør føre til en videre utredning av psykolog eller lege. Testen er validert for norske forhold (Olsson, Sørebø og Dahl, 2011).  Papirversjonen er fritt tilgjengelig og kan lastes ned fra Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri sin ressursside. ​

Vi anbefaler at pasienten er klinisk edru før screening gjennomføres. En screening er kun en indikasjon på at en pasient har en personlighetsforstyrrelse og er ingen erstatning for utredning og diagnostisering.

Diagnosen personlighetsforstyrrelse kan brukes som en beskrivelse av pasientens psykiske lidelse i behandlingsmessig sammenheng og ikke som en betegnelse av mennesket. Det er derfor viktig å minne om at «..personen kan ikke reduseres til sin personlighet. Personligheten sier noe om at individet har en tendens til å reagere på spesielle måter i gitte situasjoner, men personligheten dikterer ikke individet. Personen som helhet lar seg influere av mange andre ting enn sin personlighet» (Karterud m.fl 2001:26). 

 

Referanse til Nasjonal faglig retningslinje

3.5 Differensialdiagnostisering bør være basert på samtaler, anamnese, resultater fra standardiserte intervju og tester, observasjoner av atferd og klinisk tverrfaglig vurdering.​

Kliniske tips
Bilde av finge rmed huskeknute
  • Alminneliggjør screening. "Dette er en rutine hos oss for å sikre at du får riktig behandling".
  • Tematiser oppmøte.
  • Foregrip pasientens frustrasjon med terapi eller terapeut.
  • Vurder lengde på og intensitet i behandlingen.
  • Sørg for at temperaturen ikke er mer enn «lunken» under terapien, ikke fremprovoser sterke følelsesutbrudd.
  • Juster behandlingsplan ved behov.
  • Videre utredning?

 

Forskning
Bilde av mikroskop

Morgan A B, Lilienfeld S O (2000): A meta-analytic review of the relation between antisocial behavior and neuropsychological measures of executive function – A review. Clinical Psychology Review, 20(1), 113-136

Morse, Jennifer Q.and Paul A Pilkonis (2007): Screening for personality disorders J Pers Disord. (2007) Apr; 21(2): 179–198.

Olsson, Ingrid, Øystein Sørebø og Alv A Dahl(2011): A Cross-sectional Testing of the Iowa Personality Disorder Screen in a Psychiatric Outpatient Setting BMC Psychiatry. 2011;11 

 

Lærebøker på norsk
Bilde av bok

Karterud, S, Urnes, Ø og Pedersen, G (2001): Personlighetsforstyrrelser. Forståelse, evaluering, kombinert gruppebehandling. Pax forlag.

Lossius, Kari (red) (2011): Håndbok i rusbehandling. Til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet. Gyldendal akademisk

Torgersen Svenn (2008): Personlighet og personlighetsforstyrrelser. Gyldendal

Evjen, R, Boe Kielland og Tone Øiern: Dobbelt opp, Universitetsforlaget 2012

 

Nettressurser
Bilde av telefon og PCNasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri

Om personlighetsforstyrrelse i Helsebibliotektet
Fant du det du lette etter?