SIPP-118

SIPP-118 er en del av et testprosjekt hvor målet er å legge ut gratis tester som kan være til hjelp for klinikere som skal måle om og i hvilken grad pasienten har problemer eller lidelser knyttet til personlighetsstruktur.

I løpet av de siste 30 årene er det viet økende oppmerksomhet til pasienter med personlighetsforstyrrelser (PF). Disse pasientene kjennetegnes ved langvarige og fastlåste mønstre i måter å tenke, føle og handle på, som hindrer muligheten for gunstig sosial og arbeidsmessig tilpasning, og som også svekker generell trivsel og livskvalitet. Pasientene opplever stort symptomtrykk, og har ofte tilleggslidelser som rusavhengighet, angst og depresjon. Omvendt finner man at personlighetsforstyrrelser er høyprevalent i ruspopulasjoner.

For få år siden ble det utviklet et spørreskjema kalt Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118) for å måle individuelle forskjeller eller ”kjernekomponenter” ved personlighetsforstyrrelse.

Testen ligger ute på Helsebibliotekets sider, per i dag uten norske normdata. Denne studien ønsker å etablere en norsk norm fra et normalutvalg samt normer for kliniske subgrupper.

Formål

I løpet av de siste årene er SIPP-118 blitt brukt rutinemessig i flere kliniske sammenhenger, og er per i dag et av de mest interessante mål for utredning og forståelse av problemer og lidelser knyttet til personlighet. SIPP-118 gjenspeiler individuell variasjon. For å kunne tolke resultatene må vi vite hva som er å regne som høye eller lave skårer i befolkningen generelt, og i den subgruppen vi måler spesielt. Det er foretatt noe slike ”normeringsstudier”, men ikke i norske populasjoner. For utvidet bruk av spørreskjema i norske sykehus vil det være nødvendig med en norsk normering. 
 

Problemstilling/forskningsspørsmål:

Den generelle målsetningen for prosjektet er å øke kvaliteten på utredning av personlighetsproblematikk i ulike kliniske pasientutvalg.
Det spesifikke problemstillingen er å normere SIPP-118 for norske forhold.


Publiserte artikler:

Psychometric Properties of the Severity Indices of Personality Problems (SIPP) in a Norwegian Community Sample and in Clinical Samples of Patients with and without Personality Disorders
European Journal of Psychological Assessment (accepted 2017)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.