Nasjonalt ledernettverk i TSB

Nasjonalt prosjekt for å utvikle ledelse i TSB

​Bedret kvalitet på tjenestene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), forutsetter god ledelse. Tydelig faglig lederskap er spesielt viktig i et fagfelt i stadig endring og omstilling og hvor rus- og avhengighetslidelser fortsatt er skam- og tabubelagt. Nye nasjonale faglige retningslinjer stiller krav til kunnskapsbasert praksis og mange ledere utfordres på implementering og omstilling.

Mål for nettverket

Ledernettverket skal:
• være en arena som styrker den enkeltes leders mulighetene og evne til å lede i TSB
• bidra til implementering av kunnskap og retningslinjer
• styrke og koble forskningsaktiviteter
• forsterke og koble sammen fagutviklingsprosjekter
• identifisere kunnskapshull og nye utfordringer.

Målgruppe

Ledernettverkets målgruppe er linjeledere (alle nivåer) som har et helhetlig lederansvar for en eller flere TSB-enheter, enten i regi av helseforetak, private sykehus, eller private enheter som har avtaler med RHF eller Helfo.
 

Prosjektgruppe


Prosjektleder
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Spesialrådgiver
Hilde Harwiss
hiharw@ous-hf.no
Tlf  911 06 658


Randi Mobæk
Avdelingsdirektør
Avdeling unge voksne, Psykiatrisk divisjon
Stavanger Universitetssykehus


Ruben Sletteng
Avdelingsleder
Rusavdelingen
Universitetssykehuset Nord-Norge
 

Unni Korshavn
Avdelingsleder
Ungdomsavdelingen
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
St. Olavs hospital

 
Anne Beate Sætrang
Avdelingsleder
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Oslo Universitetssykehus

Anders Dalsune Jansen
Nestleder
Tyrilistiftelsen
 
Jon Storaas
Leder
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Årlig lederkonferanse

Delta på todagers konferanser med blant annet tematiske arbeidsseminarer f.eks. knyttet til ulike typer enhet en leder, til å lede forskningsaktivitet, lede implementeringsarbeid osv. Neste lederkonferanse avholdes på Thon Hotel Vettre 12.-13. september 2019. Mer informasjon om program og påmelding kommer våren 2019.

Den 2. nasjonale TSB-lederkonferansen gikk av stabelen 13.-14. september 2018. Se invitasjon og program her.

Konferansen ble gitt følgende godkjenninger:
Den norske Legeforening
Allmennmedisin: Godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. Norsk Psykologforening
Godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Presentasjoner fra tidligere lederkonferanser

Den 2. nasjonale TSB-lederkonferansen 13.-14. september 2018

Miniseminar 1: Individuell eller standardisert behandling?
Toril Andreassen, Stiftelsen Renåvangen
Marte Løvold, Universitetssykehuset Nord-Norge

Miniseminar 2: Pasientfokus eller systemfokus?
Christian Ohldieck, Helse Bergen
Anita Holmestad, Tyrilistiftelsen

Miniseminar 3: Dagens praksis eller fremtidig tilgjengelig kunnskap og fagutvikling?
Elin Lysne, Helse Førde
Johanna Stueland Bjørkavåg, Blå Kors Haugaland A-senter

Nettverksgrupper

I ledernettverket kan du delta i en nettverksgruppe med fem ledere. I fellesskap får dere mulighet til å arbeide med konkrete lederutfordringer i deres TSB-enhet. Gruppene består av TSB-ledere fra ulike steder i landet, på ulike nivåer og fra både helseforetak og private institusjoner. De ledes av en erfaren TSB-leder som fungerer som mentor. Nettverksgruppene i første kull har hatt regelmessige møter siden den første nasjonale TSB-lederkonferansen. Her kan du lese om erfaringene fra noen av gruppedeltakerne, og se hvem som var mentorer i første kull.

Andre kull vil bestå av 10 nettverksgrupper med en erfaren mentor og fem gruppedeltakere. Her kan du lese om mentorene for 2018/2019. Første gang gruppene møtes vil være på lederkonferansen 13. september, og deretter samles de tre ganger i løpet av 2018/2019. Deltakelse er gratis, men reiseutgifter dekkes av den enkelte. Ønsker du å melde deg på en nettverksgruppe, gjør du dette i forbindelse med påmelding til TSB-lederkonferansen.

Kjenner du en aktuell mentor for fremtidige kull, ta gjerne kontakt på tsb@ous-hf.no eller ring prosjektleder Hilde Harwiss på tlf. 911 06 658 for en uforpliktende prat.

Elektronisk lederbrev

Abonner på elektroniske nyhetsbrev med relevant informasjon om, og inspirasjon for, ledelse i TSB. Aktuell informasjon om for eksempel  retningslinjer, større nasjonale begivenheter. Muligheter for opplæring, tips om deltagelse i forskning og fagutvikling, opplæringsaktivitet m.m. 
Mer om innholdet:
TSB-lederbrev

Nyheter fra Lederbrevet

 • 14.11.2018
  Personalopplæring i TSB

  Opplæring er ofte en forutsetning for at TSB-enheter skal drive kvalitativt godt. Men hvordan planlegge og – ikke minst – gjennomføre god opplæringsaktivitet?

 • 14.11.2018
  Pakkeforløp i praksis med Unni Korshavn

  Å utforme pakkeforløp i praksis er en aktuell lederutfordring i hele TSB. Vi starter derfor en «stafett» hvor vi ber sentrale TSB-ledere dele hvordan de utformer pakkeforløp i praksis.

 • 14.11.2018
  Fem kjappe med Anders Dalsaune Jansen

  Anders Dalsaune Jansen tror på at kontinuerlig endring er nøkkelen til å holde seg aktuell og tilpasset samfunnets og pasientenes behov. – Ting var ikke bedre før, og jeg er optimistisk med tanke på fremtiden, sier lederen av Tyrilistiftelsen.

 • 12.10.2018
  Kan LAR-avtalen komme pasientene til gode?

  LAR-legemidler innkjøpt gjennom et nasjonalt anbud møter sterk skepsis fra pasientene, men styrker økonomien til helseforetakene. – Er det mulig både å spare penger og minimalisere negative effekter for pasienter og behandlere? spør Christian Ohldieck.

 • 11.10.2018
  Fem kjappe med Kari Marie Remø Nesseth

  Gjennom sine 23 år i rusfeltet har Kari vært med på å bygge opp tilbudet i Helse Midt-Norge og i eget helseforetak i Møre og Romsdal. Les hennes svar på "fem kjappe" her.

 • 10.10.2018
  Lederdilemmaer i rus- og avhengighetsbehandling

  Som leder i TSB stilles du overfor dilemmaer som kan virke uløselige. Under seminarer på TSB-lederkonferansen 2018 fortalte disse seks lederne om sine dilemmaer, erfaringer og avveiinger.

 • 26.09.2018
  Status for fritt behandlingsvalg

  I 2017 benyttet 248 ruspasienter seg av Fritt behandlingsvalg, til  en kostnad av 62,9 millioner kroner.

 • 20.09.2018
  – Dette er god kvalitet i TSB

  Kvalitet i rusbehandling var tema for TSB-lederkonferansen 2018. På forhånd ba vi personer med erfaring fra TSB om å sende foto eller film om hva kvalitet er for dem. Her er resultatet.

 • 06.09.2018
  Høie understreker aktivitetskrav knyttet til «lunkne senger»

  Helseminister Bent Høie har orientert Stortinget om norske helseforetaks praksis med at plasser holdes lunkne dersom pasienter ved private avtaleinstitusjoner avbryter behandling. Praksis forutsetter at institusjonen selv er aktive overfor...

 • 06.09.2018
  Mer tillit og mindre vanetenkning

  Ved Lade behandlingssenter har husordensreglene vært gjennom flere runder blant ansatte, avdelingsledere og Fylkesmannen. Nå er reglene endret i tråd med ny lov og forskrift.  –En oppmyking kan være med på å bygge tillit mellom pasienter o...

 • 06.09.2018
  Rydder i uhjemla husorden

  «Slik gjør vi det her» er ikke lenger gangbar mynt i husordensregler i TSB. I et nytt skriv rydder Helsedirektoratet opp i hva husordensregler og andre liknende lokale bestemmelser kan – og ikke kan – regulere. Mange restriksjoner som i dag...

 • 05.09.2018
  "Fem kjappe" med Kine Haugen

  Kine Haugen står for tur i denne utgavens "fem kjappe". Seksjonslederen for Sosialmedisinsk poliklinikk i Askim vil du bli bedre kjent med på den kommende TSB-lederkonferansen - her får du en forsmak på hva hun står for.

 • 28.06.2018
  Spørsmål til statssekretæren?

  Ikke gå glipp av muligheten til å stille Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke de spørsmålene du, som TSB-leder, lurer på!

 • 31.05.2018
  Slik bygger vi TSB i nord

  Hva er utfordringene for TSB i nord? En ny regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Nord er under arbeid. De nordnorske innspillene er mange og sterke. Møt tre taleføre deltakere i prosessen.

 • 28.05.2018
  "Fem kjappe" med Randi Mobæk

  Randi Mobæk ved Stavanger universitetssjukehus gir oss sine svar på denne utgavens "fem kjappe". Les om hvilke lærdommer hun har tatt som leder i TSB og om hennes sideprosjekter her.

 • 24.04.2018
  "Fem kjappe" med Åse Prestvik

  —Rusproblemer utvikles, opprettholdes og må løses i relasjoner, sier Åse Prestvik, leder for Klinikkavdelingen ved Blå Kors Lade Behandlingsenter.

 • 13.04.2018
  Kvalitet i TSB

  Hva er kvalitet i rusbehandling? Dette var tema for TSB-lederkonferansen 2018. På forhånd ba vi pasienter med erfaring fra TSB om å sende foto eller film som uttrykker hva de mener er kvalitet. Her er resultatet.

 • 14.03.2018
  Nettverksgrupper – en ressurs for TSB-ledere

  Lurer du på hvordan det er å delta i en nettverksgruppe? Vi har spurt tre TSB-ledere om å dele sine erfaringer.

 • 13.03.2018
  Kvalitetsregister for TSB kommer!

  – I 2019 vil helseministeren trolig gi alle enheter i TSB i oppdrag å implementere et kvalitetsregister, sier Sverre Nesvåg og Amund Aakerholt. De har hatt ansvar for å utvikle og prøve ut det første kvalitetsregisteret for TSB som etter al...

 • 12.03.2018
  "Fem kjappe" med Kari Lossius

  Denne utgavens svar på "fem kjappe" er fra en sporty leder ved Bergensklinikkene. Fagdirektør Kari Lossius erkjenner at det i behandlingen av rus- og avhengighetslidelse er de små skrittene som teller.

 • 06.02.2018
  Derfor er TSB mer effektiv

  Hva er bakrgunnen for de gode tallene for TSB? Slik svarer to ledere, Reidar Stokke ved Rogaland A-senter og Kristin Smedsrud ved St Olavs hospital.

 • 06.02.2018
  Effektive TSB

  Produktiviteten i TSBs poliklinikker øker. Mellom 2012 og 2016 ble kostnadene per konsultasjon redusert med 22 prosent; en innsparing verd 340 millioner sykehuskroner. Døgnbehandlingen øker også.

 • 31.01.2018
  "Fem kjappe" med Aino Lundberg

  Aino tropper av som leder for A-senteret, Kirkens Bymisjon. Her er hennes svar på fem kjappe spørsmål om tiden som leder i TSB.

 • 13.12.2017
  "Fem kjappe" med Toril Andreassen

  Toril Andreassen, daglig leder ved Stiftelsen Renåvangen, ønsker å legge til rette for vekst, og mener gode relasjoner er en forutsetning for å finne mening. Toril vet at det alltid finnes nye muligheter, og tror på det umulige!

 • 13.11.2017
  Hvordan gjøre lederskapet til en støtte for brukerstemmen?

  – Det er et mål, og i tråd med nasjonale føringer, at brukerperspektivet skal løftes. Dette kan blant annet skje via økt involvering av brukerstemmen i ledelsesstrategier. Det handler om å endre etablerte sannheter, virkeligheter og handlin...

 • 10.11.2017
  Sju tips for å gjøre brukerstemmen til støtte i lederskapet

  Skal brukere påvirke strategi og budsjett, kvalitets- og forbedringsarbeid, pasientsikkerhet, tjenesteutvikling og omstilling? Ja mener Anne Beate Sætrang. – Brukerrådet kan og skal gjøre merkbar forskjell på våre prioriteringer!

 • 10.11.2017
  "Fem kjappe" med Trude Rød

  Trude Rød i Finnmarkskollektivet ønsker som leder å inspirere og motivere, og mener motivasjon er noe som smitter.

 • 16.10.2017
  "Fem kjappe" med Trine Lise Johannesen

  Denne utgaves svar på «Fem kjappe» er fra Trine Lise Johannesen. Lederen for Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i Oslo universitetssykehus er kjent for deltakerne ved TSB-lederkonferansen...

 • 13.10.2017
  Hvordan skape et positivt omdømme?

  Pasienten, den pårørende og beslutningstakerens kunnskap om din virksomhet stammer fra flere kilder. Noen kan du påvirke mer enn andre.  

 • 11.10.2017
  Seks tips til godt privat—offentlig samarbeid

  I likhet med andre ledere av rusbehandlingsenheter i Helse Midt, har klinikksjef Kristin Holum Smedsrud og direktør Kristin Wall lang erfaring med å samarbeide på tvers av skillet privat–offentlig i regionen. En kultur de jobber for å bevar...

 • 11.10.2017
  Lite fokus på rus i DPS

  – Våre tilsyn med psykisk helsevern viser det har lite rutiner for å kartlegge pasientenes rusbruk og lite integrert behandling av rus- og psykisk lidelse. Det sier Erik Torjussen og Anne Stiansen som på vegne av Fylkesmannen i Aust- og Ves...

 • 09.10.2017
  Hvor nyttig er et forum for TSB-ledelse?

  Fem deltakere på TSB-lederkonferansen har synspunkter på hvilken nytte et nettverk av ledere kan få når de skal løse sine lederutfordringer i TSB. 

 • 06.09.2017
  Geir Ebbestad

  Dagens offer for "fem kjappe" har et ønske om å bryte med den hierarkiske måten vi tradisjonelt har tilbudt tjenester på; der pasientene går gradene kommunen, til de ikke klarer mer og neste nivå tar over. Vi må også jobbe for at pasientene...

 • 05.09.2017
  – Vi trenger kart og kompass

  Hvem er rusbehandlerne? Hva tilbyr de og hvordan går man fram med å velge? –Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene! sier Ronny Bjørnestad, leder for ProLAR.   

 • 05.09.2017
  Veien inn i rusbehandling må bli enklere

  Leder i ProLar Ronny Bjørnestad sier i et intervju i denne utgaven av lederbrevet at «Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene!» og påpeker behovet for at pasienter får informasjon og...

 • 30.08.2017
  Alle partier har hjerte for TSB

  Hadde det vært opp til norske politiske partier, var norsk rusbehandling betydelig styrket. Det samme gjelder ettervernet. Å flytte oppfølgingen av rusavhengige fra straffesystemet inn i helsevesenet har stadig bredere tilslutning i partiprogrammene.

 • 21.06.2017
  8,5 prosent dropper ut av rusbehandling!

  Når noe virker for godt til å være sant er det gjerne nettopp det. Likevel er 8,5 prosent det offisielle tallet for gjennomsnittlig frafall fra rusbehandling.

 • 19.06.2017
  - Tør å spørre om rusbehandling virker!

  Helsedirektoratet publiser nå regelmessig drop-out raten på den enkelte døgninstitusjon i TSB på nettportalen Helsenorge.no. Det betyr at pasienter, pårørende og fagfolk kan følge med på hvor høyt frafallet er. Men langt fra alle rapporterer.

 • 19.06.2017
  Personellsammensetning i TSB

  Andelen spesialister i TSB øker, men andelen som mangler relevant fagbakgrunn er fortsatt 30 prosent. TSB er området der andelen spesialister er lavere og andelen ufaglærte høyere enn ellers i Helse-Norge.

 • 19.06.2017
  Ole Hope

  Denne utgavens svar på «fem kjappe» er fra en TSB-leder med bakgrunn fra Sjøkrigsskolen. – Kompetente og engasjerte mennesker er selve drivkraften i det å være leder, sier Adm dir i Stiftelsen Bergensklinikkene.

 • 16.06.2017
  Tips til å redusere drop-out

  E-læring og annet opplæringsmateriell, sjekkliste på web og under tastaturet og oppsummeringer av lokale erfaringer med å forebygge drop-out fra TSB, kan være til hjelp for å hindre frafall.

 • 18.05.2017
  TSB er underforsket

  Ifølge Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) går bare to prosent av de norske sykehusenes driftskostnader til forskning innen TSB.

 • 18.05.2017
  Kristin Holum Smedsrud

  Klinikksjefen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St.Olavs Hospital, får energi når teamet lykkes i å nå viktige mål. – Det er det som inspirerer og gir aller mest energi på jobb, sier hun som svar på "fem kjappe".

 • 18.05.2017
  Kobling gir kraft!

  Dette er første utgaven av ”lederbrevet” som sendes direkte til TSB-ledere. Gjennom lederbrev, mentorordningen og en årlig lederkonferanse ønsker vi å samle ledere i tverrdaglig spesialisert behandling i et innholdsrikt, engasjerende og nyt...

AKTIVITET I PROSJEKTET

 • 4 X Lars, 5 X Tone og 5 X Kari

  Fire av de mannlige påmeldte til TSB-lederkonferanse heter Lars, fem heter Tone og fem Kari. Hittil har 141 meldte seg på til konferansen 14.-15.september 2017. Den første som meldte seg på var Janka Holstad, direktør Divisjon behandling i Blå kors.

 • Kjenner du en TSB-leder som kan være mentor for andre ledere?

  10 mentorer i TSB skal bidra til at andre TSB-ledere kan utvikle seg som ledere gjennom å lære av hverandre.  Tips oss dersom du kjenner en TSB-leder som du tror kan fylle rollen!

 • Ledernettverkets første kull med mentorer

  12 ledere i TSB har i ledernettverkets første år hjulpet fram andre ledere i mentorprogrammet. 

 • Er du forberedt på pakkeforløp?

  Etter planen skal pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes ut for implementering i september 2018. Vi har spurt to TSB-ledere hvordan enhetene som de leder, forbereder seg.

 • Nye mentorer i ledernettverkets andre kull

  10 ledere i TSB er klare for å hjelpe fram andre ledere i ledernettverkets 2. kull med nettverksgrupper.

 • TSB-Lederbrev

  Er du leder i TSB? I TSB-lederbrevet finner du nyheter som er spesielt tilpasset deg. Her formidles kunnskap om rammer for ledelse, styringsverktøy og faglige virkemidler. Og her deler vi hverandres kunnskap om og erfaring fra ledelse av TSB.

Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Fotodesign: @designlaboratoriet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.