Nasjonalt ledernettverk i TSB

Nasjonalt prosjekt for å utvikle ledelse i TSB

​Bedret kvalitet på tjenestene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), forutsetter god ledelse. Tydelig faglig lederskap er spesielt viktig i et fagfelt i stadig endring og omstilling og hvor rus- og avhengighetslidelser fortsatt er skam- og tabubelagt. Nye nasjonale faglige retningslinjer stiller krav til kunnskapsbasert praksis og mange ledere utfordres på implementering og omstilling.

Mål for nettverket

Ledernettverket skal:
• være en arena som styrker den enkeltes leders mulighetene og evne til å lede i TSB
• bidra til implementering av kunnskap og retningslinjer
• styrke og koble forskningsaktiviteter
• forsterke og koble sammen fagutviklingsprosjekter
• identifisere kunnskapshull og nye utfordringer.

Målgruppe

Ledernettverkets målgruppe er linjeledere (alle nivåer) som har et helhetlig lederansvar for en eller flere TSB-enheter, enten i regi av helseforetak, private sykehus, eller private enheter som har avtaler med RHF eller Helfo.

Prosjektgruppe


Hilde Harwiss
Prosjektleder
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Spesialrådgiver
hiharw@ous-hf.no
Tlf  911 06 658Margrethe Aaen Erlandsen
Prosjektmedarbeider
Nasjonal kompetansetjeneste TSB


Randi Mobæk
Avdelingsdirektør
Avdeling unge voksne, Psykiatrisk divisjon
Stavanger Universitetssykehus


Ruben Sletteng
Avdelingsleder
Rusavdelingen
Universitetssykehuset Nord-NorgeUnni Korshavn
Avdelingsleder
Ungdomsavdelingen
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
St. Olavs hospital


Anne Beate Sætrang
Avdelingsleder
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Oslo universitetssykehus


Anders Dalsaune Jansen
Leder
TyrilistiftelsenJanka Holstad
Divisjonsdirektør
Blå Kors Marius Sjømælingen
Leder
Barn av rusmisbrukere


Jon Storaas
Spesialrådgiver
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Årlige lederkonferanser

Delta på to-dagerskonferanser med blant annet tematiske arbeidsseminarer f.eks. knyttet til ulike typer enhet en leder, til å lede forskningsaktivitet, lede implementeringsarbeid osv.

Neste lederkonferanse avholdes digitalt 10.-11. september 2020.

Her kan du se invitasjon og fullt program for den 3. nasjonale TSB-lederkonferansen, som ble avholdt 12.-13. september 2019.

Konferansen er tidligere gitt følgende godkjenninger (obs: gjelder ikke for den digitale konferansen i 2020):

Den Norske Legeforening
Allmennmedisin: Godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: Godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Psykologforening
Godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Presentasjoner fra tidligere lederkonferanser


Den 3. nasjonale TSB-lederkonferansen 12.-13. september 2019

Organisering og struktur - Hvordan bruke pakkeforløp som en mulighet til å realisere det vi vil med TSB?

Presentasjon ved Guri Spilhaug, NK-TSBPresentasjon ved Tommy Sjåfjell, A-larmPresentasjon ved Trude Lønning, Sandnes KommunePresentasjon ved Sverre Nesvåg, KORFOR

Den 2. nasjonale TSB-lederkonferansen 13.-14. september 2018

Miniseminar 1: Individuell eller standardisert behandling?
Toril Andreassen, Stiftelsen RenåvangenMarte Løvold, Universitetssykehuset Nord-Norge
Miniseminar 2: Pasientfokus eller systemfokus?
Christian Ohldieck, Helse BergenAnita Holmestad, Tyrilistiftelsen
Miniseminar 3: Dagens praksis eller fremtidig tilgjengelig kunnskap og fagutvikling?
Elin Lysne, Helse FørdeJohanna Stueland Bjørkavåg, Blå Kors Haugaland A-senter

Nettverksgrupper

I ledernettverket kan du delta i en nettverksgruppe med fem ledere. I fellesskap får dere mulighet til å arbeide med konkrete endringsprosjekter i deres TSB-enhet. Gruppene består av TSB-ledere fra ulike steder i landet, på ulike nivåer og fra både helseforetak og private institusjoner. De ledes av en erfaren TSB-leder som fungerer som mentor. Det tredje kullet med nettverksgrupper er nå i gang. 
Neste kull med nettverksgrupper har felles oppstartsamling 7. januar 2021. Foruten oppstartsamlingen er deltakelse i nettverksgrupper gratis, men reiseutgifter dekkes av den enkelte.

Kjenner du en aktuell mentor for fremtidige kull, ta gjerne kontakt på tsb@ous-hf.no eller ring prosjektleder Hilde Harwiss på tlf. 911 06 658 for en uforpliktende prat.

Elektronisk lederbrev

Abonner på elektroniske nyhetsbrev med relevant informasjon om, og inspirasjon for, ledelse i TSB. Aktuell informasjon om for eksempel  retningslinjer, større nasjonale begivenheter. Muligheter for opplæring, tips om deltagelse i forskning og fagutvikling, opplæringsaktivitet m.m. 
Mer om innholdet:

Arrangementer

Nyheter fra Lederbrevet

 • 18.06.2020
  Lær av erfaringene med koronaviruset!

  Koronapandemien har ført til en unntakstilstand over hele verden. Behandlingstiltakene innen TSB har vist seg å greie å håndtere de store utfordringene som følger av strenge smittevernregler. Vi må lære av disse erfaringene.

 • 18.06.2020
  Hvordan behandle TSB-pasienter best mulig under en pandemi?

  Hvordan ivaretas pasienter og ansatte i døgnbasert TSB best mulig under en pandemi? Ledere har hatt nytte av samarbeid mellom enheter om fordeling av pasienter og dialog via pasientombudet.

 • 17.06.2020
  Ber om en nasjonal «bransjestandard» i TSB

  Fagrådet for TSB i Helse Sør-Øst har tatt initiativ til at det lages en «bransjestandard» for TSB for å sikre felles håndtering og en god balanse mellom smittevern og forsvarlig rusbehandling under den pågående koronakrisen.

 • 29.04.2020
  Et koronatilpasset LAR

  Pandemien gjør LAR mer tilgjengelig, men heroinassistert behandling rykker ikke nærmere start. Verken Bergen eller Oslo vil bruke HAB-millionene de fikk i statsbudsjettet for 2020, til pasientbehandling med heroin.

 • 28.04.2020
  Hvordan prioriteres ruspasienter under Covid-19?

  Følgene av korona skal ramme alle pasienter likt. Klarer vi det eller forventer vi at ruspasienter skal bære en urimelig del av byrden?  

 • 23.04.2020
  KvaRus i praksis med Reidar Stokke

  Rogaland A-senter var med i testingen av KvaRus og har valgt å implementere kvalitetsregisteret samtidig med pakkeforløpet. Avdelingssjef Reidar Stokke formidler tips og erfaringer - les dem her.

 • 23.04.2020
  «Hverdagskompetanse» digitalt tilgjengelig

  Programmet "Hverdagskompetanse" utviklet av Blå Kors, tilbyr digitale ressurser kostnadsfritt til bruk i rusbehandling.

 • 23.04.2020
  «Ikke erstatt behandlingen min med smittevern»

  Det er ett av budskapene fra en pasient innlagt ved Tyrilistiftelsen nå under korona-pandemien. Stiftelsen valgte å sette egen krisestab i det øyeblikket statminister Erna Solberg erklærte at pandemien førte til at store deler av Norge ble stengt ned.

 • 23.04.2020
  TSB-pasientene i nedstengingens tid

  Et lite virus setter en hel verden på prøve, ikke minst etisk. Hvilke verdier bygger vi våre prioriteringer på?

 • 18.03.2020
  Hva har pakkeforløpet ført til?

  Pasienter og tjenesteyteres erfaringer med pakkeforløp er oppsummert i en nasjonal evalueringsrapport fra SINTEF. Hva sier TSB-ledere, ett år etter innføringen? Les erfaringer fra ulike steder i landet her.

 • 18.03.2020
  Koronaviruset rammer oss alle, også pasienter og ansatte i TSB

  – Vi berøres alle av krisesituasjonen vi er inne i. Det er krevende å være leder i TSB i disse dager, og jeg vil i all enkelhet berømme dere, sier kompetansetjenestens leder Guri Spilhaug i denne utgavens signertartikkel.

 • 11.03.2020
  Kartet over veien inn i TSB

  Prosjektet TSB i Norge har kartlagt alle vurderingsteamene i landet. Finn dem på kartet her.

 • 27.01.2020
  Hvem er ROP-pasientene?

  Det pågår en diskusjon i fagmiljøene og i media om behandlingstilbud til ROP-pasienter. Det fremstilles noen ganger som om samtlige pasienter i TSB er ROP-pasienter. Dette er ikke riktig.

 • 27.01.2020
  Ny i TSB - Jonas Uchermann

  Bli kjent med Helseministerens nye faglige rådgiver på TSB - Jonas Aga Uchermann kommer fra kriminalomsorgen og er nytilsatt seniorrågiver i Helse- og omsorgsdepartementet.

 • 27.01.2020
  ROP-pasienter får ulik hjelp i ulike sektorer

  – ROP-pasienter må få integrert behandling uansett hvor i hjelpeapparatet de befinner seg, sier ROP-kliniker Siv Kjelsås Kvinge.

 • 12.12.2019
  Slik innførte vi brukerstyrt innleggelse

  - Brukerstyrt innleggelse er ikke bare å stille en ledig seng til rådighet for pasienter i krise. Det har endret måten vi møter pasientene ved Haugaland A-senter, sier klinikksjef Geir Henrik Iversen.

 • 11.12.2019
  Pasienterfaringsundersøkelsen fornyes

  Fra å gjennomføres én gang årlig og gi et øyeblikksbilde av pasienterfaringer i TSB, skal alle pasienter i TSB få tilbud om å fylle ut et skjema på nett på samme stadium; ved avsluttet behandling.

 • 14.11.2019
  Lettere å bruke tvang i TSB?

  Bjørn Henning Østenstad – arkitekten bak det nye lovforslaget om tvangsbegrensning – spår at vi vil se mer tvang basert på forhåndssamtykke fra ruspasienter, dersom forslaget vedtas.

 • 14.11.2019
  Ny leder i TSB - Jan Elverum

  Etter åtte år som generalsekretær i Blå Kors, er Jan Elverum nå den nye direktøren for Blå Kors Lade Behandlingssenter.

 • 14.11.2019
  Forny regelverket rundt tvang i TSB!

  Er felles regler om tvang og inngrep i hele helse- og omsorgstjenesten mulig? Og ønskelig?

 • 11.11.2019
  Fritt behandlingsvalg øker mest i TSB

  Bruken av Fritt behandlingsvalg i TSB har økt med 50 prosent fra 2017 til 2018. Oppholdstiden ved FBV -institusjonene er nesten dobbelt så lang som gjennomsnittet i TSB.

 • 16.10.2019
  Ny leder i TSB - Thomas Svendsen

  Dere kjenner ham som forsker ved KORFOR, og kanskje også som nykåret kronprins ved årets TSB-lederkonferanse. Thomas Svendsen er ny enhetsleder ved Ruspoliklinikk ung Stavanger, Helse Stavanger.

 • 16.10.2019
  Slik rekrutterte vi spesialister

  Hvordan rekruttere og beholde spesialister til din TSB-enhet? Vi har spurt Andreas Østvik og Bernt Werner Pettersen om praktiske tips. Se hvordan de gjør det ved Nordlandssykehuset og Sykehuset Østfold.

 • 16.10.2019
  Forbedre tilbudene til kvinner i LAR!

  Lenge har nasjonale anbefalinger om LAR og graviditet vært i spill. Nå som delrevisjonen er ferdig og de faglige rådene er gyldige, vil vi gjøre vårt for at de blir kjent og lett for involverte tjenester å følge.

 • 12.09.2019
  Sørlandet sykehus innfører FACT i TSB

  1.april 2018 var første dag på jobb i Sørlandet sykehus sitt ARA FACT. Et halvt år etter hadde enheten tatt imot 100 «hard to reach»-pasienter, hvorav noen ikke en gang var kjente i sine hjemkommuner.

 • 05.09.2019
  Omdømmebygging á la Tyrili

  Tyrilistiftelsen er synlig og tydelig i media. Hvorfor og hvordan?  Anders Dalsaune Jansen og kommunikasjonsansvarlig Anders Bisgaard deler gjerne tanker om omdømmebygging i TSB.

 • 03.09.2019
  TSB-kartet i Norge

  – Sammen skal vi tegne kartet over TSB i Norge, sier Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB, om kompetansetjenestens nyoppstartede prosjekt.

 • 03.09.2019
  Ny i TSB - Berit Aasen

  I denne spalta kan du bli kjent med nye TSB-leiarar. Først ut er Berit Aasen, som 1. januar starta i stillinga som leiar i Seksjon Voksen, Oslo universitetssykehus.

 • 12.06.2019
  Pakkeforløp i praksis med Anna Kuhlefelt

  Daglig leder og psykologspesialist ved Samtun, Anna Kuhlefelt, mener en viktig mulighet med pakkeforløpet er at de som tidligere ellers kunne kommet til å gå «under radaren» med hensyn til kartlegging, nå er sikret å få minimum en basiskartlegging.

 • 12.06.2019
  Kvalitetsregister og pakkeforløp kan implementeres samtidig

  Sverre Nesvåg utfordrer alle TSB-enheter til å diskutere hvordan de kan integrere implementeringen av KvaRus med implementeringen av pakkeforløp.

 • 12.06.2019
  Skal dere ta i bruk feedbackverktøy, men sliter med å få fart på implementeringen?

  Få faglig påfyll og «drahjelp» gjennom et lokalt kurs – hos dere!

 • 12.06.2019
  Våre vyer for TSB-forskningen i sykehuset

  Om lag 60 prosent av forskningen om TSB utføres av universitetssykehusene. Hvordan forvalter sykehusenes TSB-lederne dette ansvaret? Vi spurte tre av dem: Else-Marie Løberg, Anne Beate Sætrang og Kristin Holum Smedsrud.

 • 02.05.2019
  Pakkeforløp i praksis med Ruben Sletteng

  Pakkeforløp kan bidra til konstruktivt kvalitetsarbeid, men det er krevende å finne en god balanse mellom effektivitet og grundighet, mener avdelingsleder ved UNN, Ruben Sletteng. Her er hans tips til implementeringsprosessen.

 • 30.04.2019
  – Min kongstanke er at TSB blir fullverdig

  Guri Spilhaugs kongstanke er at TSB blir en fullverdig og synlig spesialisthelsetjeneste som dekker alle pasientenes behov og der tjenestetilbudet er lett å finne for alle, både pasienter, pårørende, henvisere og – ikke minst – kolleger i a...

 • 13.03.2019
  Møter spesifikke lederutfordringer i TSB sammen

  Hvilken nytte har TSB av at lederne i virksomhetene utvikler felles verktøy for ledelse gjennom egne nettverk? Hvor like er lederoppgavene i TSB og hvor stor gevinst får vi av å dele erfaringer? Vi har spurt tre ledere som har prioritert at...

 • 13.03.2019
  Helse Nord på offensiven

  Du behøver ikke være nordlending for å bli inspirert av den offensive regionale fagplanen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i nord. Lanseringen under regionens aller første egne ruskonferanse, var også med på å tegne bilde av et offensivt TSB. 

 • 12.03.2019
  Hvordan bruker du handlingsrommet i ledelse av din TSB-enhet?

  Har du som leder benyttet handlingsrommet ditt til å utvikle din TSB-enhet? Ønsker du å formidle erfaringene dine til andre ledere? Da vil vi gjerne ha kontakt med deg!

 • 11.03.2019
  Pakkeforløp i praksis - Helse Bergen

  Helse Bergen, ved assisterende avdelingsdirektør Eirik Elsaas og seksjonsleder Svanhild Mellingen, deler sin erfaring og sine tips med innføringen av pakkeforløp.

 • 23.01.2019
  Pakkeforløp i praksis med Brith Sjøvold

  En forutsetning for en vellykket innføring av nye myndighetskrav, er positiv lederforankring og god informasjon til ansatte, sier Brith Sjøvold. Her er direktøren for Blå Kors Øst sine beste tips for innføring av pakkeforløp.

 • 23.01.2019
  Fem kjappe med Bjørn Vådal

  Bjørn Vådal er nyansatt direktør for Blå Kors Borgestadklinikken. Les hans svar på "fem kjappe" her, og bli litt bedre kjent.

 • 23.01.2019
  En synlig TSB

  Guri Spilhaug begynte som leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB etter nyttår. Her signerer hun sitt årets første lederbrev.

 • 13.12.2018
  Fem kjappe med Finn Johansen

  Klinikksjef Finn Johansen ved Rogaland A-senter henter inspirasjon ved å arrangere fagdager og cafédialoger om tema som er aktuelle for pasientene. Se hans svar på fem kjappe her.

 • 12.12.2018
  Pakkeforløp i praksis med Anne Beate Sætrang

  Avdelingsleder Anne Beate Sætrang ved Oslo universitetssykehus deler sine beste tips i innføringen av pakkeforløp.

 • 11.12.2018
  Juleønsker til TSB-ledere

  Hva ønsker Borgar Kolstad, Gabrielle Welle-Strand og Ida Kristine Olsen seg til jul av lederne i TSB?

 • 14.11.2018
  Personalopplæring i TSB

  Opplæring er ofte en forutsetning for at TSB-enheter skal drive kvalitativt godt. Men hvordan planlegge og – ikke minst – gjennomføre god opplæringsaktivitet? Vi har spurt Eva Sørlie.

 • 14.11.2018
  Pakkeforløp i praksis med Unni Korshavn

  Å utforme pakkeforløp i praksis er en aktuell lederutfordring i hele TSB. Vi starter derfor en «stafett» hvor vi ber sentrale TSB-ledere dele hvordan de utformer pakkeforløp i praksis.

 • 14.11.2018
  Fem kjappe med Anders Dalsaune Jansen

  Anders Dalsaune Jansen tror på at kontinuerlig endring er nøkkelen til å holde seg aktuell og tilpasset samfunnets og pasientenes behov. – Ting var ikke bedre før, og jeg er optimistisk med tanke på fremtiden, sier lederen av Tyrilistiftelsen.

 • 12.10.2018
  Kan LAR-avtalen komme pasientene til gode?

  LAR-legemidler innkjøpt gjennom et nasjonalt anbud møter sterk skepsis fra pasientene, men styrker økonomien til helseforetakene. – Er det mulig både å spare penger og minimalisere negative effekter for pasienter og behandlere? spør Christian Ohldieck.

 • Kari Remø Nesseth
  11.10.2018
  Fem kjappe med Kari Marie Remø Nesseth

  Gjennom sine 23 år i rusfeltet har Kari vært med på å bygge opp tilbudet i Helse Midt-Norge og i eget helseforetak i Møre og Romsdal. Les hennes svar på "fem kjappe" her.

 • 10.10.2018
  Lederdilemmaer i rus- og avhengighetsbehandling

  Som leder i TSB stilles du overfor dilemmaer som kan virke uløselige. Under seminarer på TSB-lederkonferansen 2018 fortalte disse seks lederne om sine dilemmaer, erfaringer og avveiinger.

AKTIVITET I PROSJEKTET

 • TSB-Lederbrev

  Er du leder i TSB? I TSB-lederbrevet finner du nyheter som er spesielt tilpasset deg. Her formidles kunnskap om rammer for ledelse, styringsverktøy og faglige virkemidler. Og her deler vi hverandres kunnskap om og erfaring fra ledelse av TSB.

 • Nye mentorer i ledernettverkets tredje år

  10 ledere i TSB er klare for å hjelpe fram andre ledere i det tredje kullet med nettverksgrupper.

 • Nye mentorer søkes

  Mentorer i TSB skal bidra til at andre TSB-ledere kan utvikle seg som ledere gjennom å lære av hverandre.  Tips oss dersom du kjenner en TSB-leder som du tror kan fylle rollen!

Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Fotodesign: @designlaboratoriet

Fant du det du lette etter?