HELSENORGE

- Tør å spørre om rusbehandling virker!

– Skam, lav motivasjon og å «ikke være klar» har ofte vært forklaringer på at pasienter med rus- og avhengighetsproblemer ikke har møtt opp til behandling. I dag har vi kunnskapsbelegg til å si «ikke skyld på pasienten», skriver Hilde Harwiss.

Hilde Harwiss oppfordrer til å tørre å spørre om behandlingen virker.

Vi vet at risikofaktorer for å droppe ut er mindre relatert til pasientens motivasjon, hvilket rusmiddel som brukes, utdanningsnivå eller sivile status, enn til hvordan hver enkelt av oss som terapeuter og behandlingsmiljøer møter pasientene. For oss som behandlere betyr det at vi må tørre å spørre den enkelte pasient om hva som skal til for at han eller hun skal komme i behandling, og hvordan den konkrete behandlingen oppleves.

Bruk av feedbackverktøy er et konkret virkemiddel for å oppnå at brukerstemmen kommer tydeligere og mer systematisk fram i behandlingen. Det er dokumentert at terapeuter er dårlige på å identifiserer pasienter med negative utfall av behandlingen, eller risiko for drop-out, og at de overvurderer effekten av valgt behandlingstilnærming. Men når terapeuter får tilbakemelding om at pasienten har en negativ behandlingsutvikling, er vi flinke til å endre behandlingsstrategi. Jeg håper derfor at TSB-ledere spesielt har merket seg anbefaling nr. 2 i den nasjonale faglige retningslinjen for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet om at det «…bør gjennomføres systematisk og kontinuerlig tilbakemelding/evaluering av behandlingen fra bruker/pasient».

Andelen drop-out er høyere i tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn på mange andre helseområder. Mellom 10 og 60 prosent av pasientene i rusbehandling dropper ut. Det fører til dårligere prognose, økt helserisiko (i verste fall overdose), økt bekymring og belastninger for pårørende og store utgifter på helsebudsjettet i form av ubenyttete behandlingsressurser.

Nå gjør altså Helsedirektoratet drop-out til nasjonal kvalitetsindikator og publiserer regelmessig dropout-raten ved den enkelte døgninstitusjon i TSB på nettportalen Helsenorge.no. Det betyr at pasienter, pårørende og fagfolk kan følge med på hvordan dropout-raten er på det enkelte behandlingssted. Det er imidlertid en stor utfordring at det på landsbasis kun er 41 prosent av avsluttete behandlingsopphold som det rapporteres på. Det er derfor forventet at TSB-ledere arbeider for å bedre kvaliteten på rapporteringen på den nye nasjonale kvalitetsindikatoren samtidig med at vi iverksetter tiltak for å hindre drop-out.

Min utfordring er: Tør å spørre om behandlingen virker – både i den enkelte pasients behandling og på det enkelte behandlingssted.

Hilde

Hilde Lytomt Harwiss
Prosjektleder
Prosjektene Hindre drop-out fra rusbehandling og Nasjonalt nettverk for  ledere i TSB
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
HIHARW@ous-hf.no