10 prosent dropper ut av rusbehandling!

Når noe virker for godt til å være sant er det gjerne nettopp det. Likevel er 10,4 prosent det offisielle tallet for gjennomsnittlig frafall fra rusbehandling.

Norsk pasientregister (NPR) skal få inn opplysninger om hvordan alle opphold i TSB avsluttes. Tallene blir offentliggjort i form av kvalitetsindikatoren  Avbrudd i behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Foreløpig bygger målingen kun på data fra 41 prosent av norske TSB-enheter.  Andelen av behandlingsenhetene som ikke rapporterer opplysninger om hvilken type avslutning pasienten har hatt, er 59 prosent. 

Selv om det kun er 41 prosent som rapporterer avsluttet behandling på en slik måte at det kan brukes som grunnlag for denne indikatoren, velger Helsenorge.no likevel å publisere tabellen. Med mange kolonner uutfylt, blir gjennomsnittet urealistisk lavt.  Håpet er imidlertid at verdien av kvalitetsindikatoren vil øke gjennom bedre rapportering av avslutningstype.

Når kalles det avbrudd?

NPR og Helsenorge.no definerer en av disse tre slutt-årsakene som avbrudd:

  • Ensidig beslutning fra helseinstitusjonens side
  • Ensidig beslutning fra pasientens side (beskjed gitt), eller
  • Pasient uteblitt (beskjed ikke gitt)


Andre kvalitetsindikatorer

Andre kvalitetsindikatorer for Tverrfag spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) er

Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Ventetider

Fristbrudd

Frist for vurdering

Pasienterfaringer

Registrering av hoveddiagnose