Alle partier har hjerte for TSB

Hadde det vært opp til norske politiske partier, var norsk rusbehandling betydelig styrket. Det samme gjelder ettervernet. Å flytte oppfølgingen av rusavhengige fra straffesystemet og inn i helsevesenet er også et ønske som har bred oppslutning i partiprogrammene.

Uansett valgutfall - Stortingets hjerte vil banke for rusbehandling (Foto: Stortingets arkiv).

Legger vi sammen avsnittene der norske partiprogram omtaler rus, gjentas ordet behandling mer enn 70 ganger, oftest i sammenheng med adjektivene god eller bedre.  Få er mer konkrete om  hvilke finansieringsordninger som kan sikre at styrkingen kan finne sted (for eksempel via oppfølging av Den gyldne regel).  Innholdsmessig ønsker imidlertid flere partier å forbedre rusbehandlingen:

  • Fire partier (MDG, H, V og Ap) ønsker å prøve ut heroinassistert rehabilitering, mens SV mener at hvilke legemidler som skal tilbys i LAR ikke skal være et tema på politikernes bord.
  • Tre partier (MDG, SV, H, V) ønsker å myke opp LAR

Helse – ikke straff

Å møte rusavhengige med god helsehjelp, ikke straff er formuleringer som går igjen i mange partiprogram (Eksempelvis Høyre, AP og Sp). Men bare Venstre, SV og MDG løper linen helt ut og ønsker å avkriminalisere bruk av alle rusmidler.  

Ettervern

Åtte av ni partier ønsker å styrke ettervernet. Mange er opptatte av å bedre forløpene og skape kontinuitet i behandlingen.  

Skille alkohol-rus

Slik partiprogrammene er bygget opp omtales alkohol og narkotika eller «rus» i separate avsnitt og med ulik begrepsbruk. Man kan for eksempel være for en restriktiv narkotikapolitikk, men mot en mer liberal alkoholpolitikk (Frp) eller omvendt (MDG).

Ingen partier nevner doping eller steroider.

Gammelmodig språkbruk

Partiprogrammenes avsnitt om rus viser at de holder fast på en språkbruk som har overlevet mange politiske reformer.

  • Bare Høyre bruker ordet Tverrfaglig spesialisert rusbehandling som er navnet på spesialisthelsetjenestens tilbud til rusavhengige etter rusreformen i 2004.
  • Seks partier omtaler feltet som «rusomsorg» og bruker bare en sjelden gang ordet rusbehandling.
  • Personer som er avhengige av illegale rusmidler kalles ofte «narkomane».
  • Blant politikerne er betegnelsen «ettervern» om kommunehelsetjenestens oppfølging av brukergruppen svært overlevelsesdyktig.

 Tabell med partiprogram

 

Vite mer?

Her er lenker til partiprogrammenes avsnitt om rus:

Arbeiderpartiet
MDG
FrP
SV
Høyre
Rødt
Senterpartiet
Kr f
Venstre