Effektive TSB

Produktiviteten i TSBs poliklinikker øker. Mellom 2012 og 2016 ble kostnadene per konsultasjon redusert med 22 prosent; en innsparing verd 340 millioner sykehuskroner. Døgnbehandlingen øker også.

Takket være økt effektivitet er 340 millioner kroner sprøytet inn i TSB de seneste fem årene.

Dette viser analyser som Helsedirektoratet har gjort i forbindelse med notatet  «Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB» . Produktivitetsveksten skyldes at antallet polikliniske konsultasjoner har økt, mens kapasiteten i form av årsverk er uendret. Gevinsten på 340 millioner kroner er summen man kommer fram til «dersom aktiviteten i poliklinikkene i TSB skulle ha økt som vist i perioden uten endring i personellproduktivitet og kostnad per konsultasjon».

Dette gjør TSB til en produktivitetsvinner: Alle tjenesteområdene i spesialisthelsetjenesten hadde produktivitetsvekst i perioden, men veksten var størst i TSBs poliklinikker der pasientene møtes fysisk eller via telefon.

 

AktivitetKostnaderPoliklinikk3.png
Aktivitet og kostnader til pasientbehandling i poliklinikkene 2012-2016. (SAMDATA: Analysenotat 16/17)

 

Uendret forhold mellom poliklinikk og døgn

TSB har aldri hatt så mange pasienter som i dag. TSBs dekningsrate økte fra 73 pasienter per 10 000 voksne innbyggere i 2012, til 79 pasienter 2016.  Ikke bare antallet polikliniske konsultasjoner øker; antall pasienter i døgnbehandling øker også. Det gjør at TSB skiller seg ut fra den rådende trenden i andre deler av spesialistområder, der regelen er at veksten i poliklinisk aktivitet følges av reduksjon i døgnkapasitet. I TSB var andelen av utgiftene som går til døgnbehandling like høy i 2016 som i 2012: 66 prosent. Antall oppholdsdøgn per pasient i døgnbehandling TSB har også vært stabilt, mens det ble betydelig redusert for eksempel i psykisk helsevern.

Mens døgnkostnadene i psykisk helsevern gikk ned med en milliard kroner i perioden, gikk de opp med 300 millioner i TSB.

Alle tall peker opp

Til sammen har kostnaden per pasient i TSB økt med én prosent for fireårsperioden som er beskrevet. Det meste av skyldes mer behandling i regi av private institusjoner i siste del av perioden. Kostnadsnivået i døgnavdelingene har sannsynligvis også økt, men dette har ikke rapporten helt representative tall på: Analysen dekker bare halvparten av oppholdsdøgnene for 2016. (En stor del av de private døgninstitusjonene ut av tekniske grunner. De som inngår, er helseforetakenes egne TSB-enheter, private samarbeidsparter med områdeansvar og fire større private som leverer tjenester innen TSB.)

For de institusjonene som analysen omfatter, økte kostnadene per oppholdsdøgn i TSB med 14 prosent fra 2012 til 2016. Så samtidig som det ble billigere pr polikliniske konsultasjon ble  oppholdsdøgnene sannsynligvis dyrere. Forfatterne antar at korte, ressursintensive øyeblikkelig hjelpinnleggelser står for mye av denne økningen som kommer fram av analysen.