En synlig TSB

Guri Spilhaug begynte som leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB etter nyttår. Hun er opptatt av behandlingstilbudenes kvalitet, tilgjengelighet og synlighet.
– Hvis veien inn i TSB er uklar, og det er vanskelig å finne frem mellom alle ulike tilbud, så svikter vi pasientene, signerer den nybakte lederen.

Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Jeg begynte som leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB 2. januar og må takke for overveldende mange hyggelige hilsninger. Jeg er lege og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Jeg kom fra allmennmedisin til rusfeltet i 1990 og har arbeidet mange steder innenfor fagfeltet. Gjennom mine mange arbeidsforhold og verv har jeg fått et stort nettverk i hele landet. Nå kjenner jeg at dette er et flott utgangspunkt for akkurat denne stillingen.

Til dere som er ledere og mellomledere i TSB vil jeg si: Dere har en unik og viktig posisjon i utviklingen av dette spennende fagfeltet. Dere er med på å forme behandlingstilbudet til de pasientene vi ser i dag og de vi skal møte i fremtiden. Det handler om kvalitet, tilgjengelighet og synlighet. Disse faktorene er avgjørende for at behandlingstilbudet til pasientene skal være godt og bli brukt. Jeg håper og tror at dere er optimistiske, har pågangsmot, er kreative og har selvtillit nok til å stå frem og være synlige representanter for fagfeltet og tilbudet dere har til pasientene.

Forskning og fagutvikling er sentralt for behandlingstilbudet, og det skal vi støtte opp under. Likedan implementering av nasjonale faglige retningslinjer og pakkeforløp. Vi må være nysgjerrige, og også rause med hverandre og dele når vi har funnet gull. Ingen arbeider bare for seg selv, vi må lære av hverandre og dra det faglige lasset sammen.

Så er det noe helt annet som er særdeles viktig for TSB, men som ikke alltid får oppmerksomhet, og det er å bli sett. Fagfeltet må være synlig for pasientene, pårørende og de kommunale virksomhetene vi skal samarbeide med. Det betyr at fagfeltet må være synlig innad i spesialisthelsetjenesten innenfor helseforetaksmodellen og hos de private leverandører. Hvis veien inn i TSB er uklar, og det er vanskelig å finne frem mellom alle ulike tilbud, så svikter vi pasientene.

Min «kongstanke» er derfor at alle helseforetak må ha gode og synlige basistjenester og organisere disse i en felles avdeling. I avdeling for rus- og avhengighetsbehandling skal man finne en avrusningsenhet med et akuttmottak, poliklinisk virksomhet som også driver ambulant i samarbeid med nærliggende stor-kommune, og døgnavdeling for stabilisering, utredning og behandling for pasienter som av ulike grunner ikke kan følge opp dette i poliklinikk, eller som har for omfattende og komplisert tilstand til at de kan ivaretas hos private leverandører. Ruspoliklinikken kan gjerne være lokalisert i et DPS, men organisatorisk skal den tilhøre samme avdeling som døgnenhetene i helseforetaket. De private leverandørene som har flere ulike behandlingstilbud har fordelen av at alle disse utvilsomt gjenkjennes som TSB.

Helseforetakene og de private leverandørene må være tilgjengelige for samarbeidspartnere. Mange av de private leverandørene har nettsider som er enklere å finne frem i enn det som gjelder for helseforetakenes rusbehandling. Mange kommuner ønsker seg hjelp i vanskelige saker før henvisningen sendes. Dette er spesielt synlig i tvangssaker, men gjelder også mange andre. Det å samle rettighetsvurderingene i et sentralt vurderingsteam gjør det enkelt å finne frem til TSB. Det sikrer tverrfaglighet og kvalitet i prioriteringene. Det er en ressurs for henvisere fra kommunen, andre samarbeidspartnere og ikke minst andre TSB-enheter med tanke på koordinering av pasientforløp (pakkeforløp) og oversikt over feltet.

Jeg ønsker at dere som er ledere i TSB skal bli sett og lyttet til av øverste ledelse i eget helseforetak og hos private leverandører, slik at deres kompetanse og erfaring blir tatt med når viktige beslutninger skal tas om behandlingstilbud og ressurser. Dette vil jeg bidra til. Jeg er derfor glad for at det første dokumentet jeg har signert her i kompetansetjenesten er en skriftserie som oppsummerer hva som er et godt akutt rustilbud og hvordan det er organisert rundt i hele landet. Jeg håper det bidrar til å sette en av utfordringene i TSB på dagsorden.

Signatur Guri Spilhaug
Guri Spilhaug
Leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Januar 2019