Er du forberedt på pakkeforløp?

Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes ut for implementering i september 2018. Vi har spurt to TSB-ledere hvordan enhetene som de leder, forbereder seg.

Nasjonale, normerende forløp for utredning og behandling i TSB har som mål at pasientforløp skal bli mer sammenhengende og koordinerte. Unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging skal unngås, pasientene skal delta i målepunkter underveis i behandlingen og fastlege og andre samarbeidspartnere skal få tilbakemeldinger om framdriften. For å sikre gode forløp skal det etter forslaget etableres en forløpskoordinerende funksjon.  

Geir Iversen, Klinikksjef/psykologspesialist Haugaland A-senter

Foto asv Geir Iversen– Vi ser fram til å være med på å realisere de gode intensjonene med pakkeforløp!  Vi ønsker mer og bedre faglig samarbeid rundt pasientforløp velkomment. På den annen side er vi noe bekymret for at den praktiske løsningen på den koordinerende funksjonen kan føre til mer byråkratisering.  Vi tenker her særlig på behovet for å finne gode løsninger for grenseflaten mellom TSB og kommunene. 

Når det gjelder vår egen institusjon, er vi allerede godt rigget for pakkeforløp. Vi har i flere år hatt en organisasjonsmodell som er forsøkt tilpasset sentrale trekk i endringsarbeidet vi utfører sammen med pasientene: Livsstilsendring tar tid, inneholder tilbakefall og forutsetter langsiktighet og kontinuitet i behandlingsrelasjoner. Dersom du blir henvist til oss, får du tildelt en hovedbehandler som følger deg i hele behandlingsforløpet - uavhengig av om det er ren poliklinisk kontakt eller sekvensiell behandling med vekslinger mellom kortere innleggelser, dagtilbud og poliklinisk behandling. Hovedbehandler hos oss vil derfor få en helt naturlig koordinerende funksjon både for forløpet i vår regi og for samarbeidet med andre instanser. 

Vi er spent på de praktiske løsningene for dokumentasjon og integrering i brukerflaten for det øvrige pasientadminstrative systemet. Noe av forutsetningene for å lykkes fullt ut, er at vi blir i stand til å integrere målepunkter for pakkeforløpet i DIPS. Tilsvarende gjelder også integrasjon i forhold til et framtidig kvalitetsregister for TSB. Dersom dokumentasjonen vil kreve for mange klikk og flere parallelle systemer, kan det administrative siden av pakkeforløpet lett komme til oppfattet som merarbeid og oppslutningen om det bli svekket.
 
Kari Marie Remø Nesseth, Avdelingssjef for Avd. for tverrfaglig spes. rusbehandling (TSB), Klinikk for psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal HF

Foto av Kari Marie Remø Nesseth– At vi i Møre og Romsdal har TSB samlet under ett tak og med én eier, gjør at vi kan møte kravene til å gjennomføre pakkeforløpet på en god måte. Rusavdelingene i Møre og Romsdal ble i 2017 slått sammen som én stor avdeling og samlet i en Klinikk sammen med psykisk helse, der mitt lederansvar gjelder avdelingens virksomhet innen TSB i Møre og Romsdal.  Vi rår over flere poliklinikker, avrusningstilbud med akutt, samt kort- og langtids behandlingsenheter. Det gir oss kapasitet som hindrer at pasienter faller mellom stoler eller må vente unødig i overganger mellom behandlings- og oppfølgingstiltak. God avrusningskapasitet gir pasienter som opplever tilbakefall mulighet til å komme på sporet igjen.  

Avdeling for TSB i Møre og Romsdal har opprettet et prosjekt for å gjennomføre nødvendige omstillinger både med hensyn til ny finansieringsmodell for TSB i Helse Midt-Norge og oss som TSB i én avdeling i HMR, og hvor pakkeforløpet er med i grunnlaget for utviklingen av tilbudet vårt.  De faglige premissene er å tilby behandling i tråd med ROP- og TSB-retningslinjene samt pakkeforløpet når det kommer.

Selvsagt gir dette oss økonomiske utfordringer som vi må løse. Høye ambisjoner og minkende ressurstilgang er en utfordrende kombinasjon!