Fritt behandlingsvalg øker mest i TSB

Bruken av Fritt behandlingsvalg i TSB har økt med 50 prosent fra 2017 til 2018. Oppholdstiden ved FBV -institusjonene er nesten dobbelt så lang som gjennomsnittet i TSB.

Pasienter velger oftere private tilbydere uten avtale med regionale helseforetak (Foto: Shutterstock)

Ifølge Årsrapport 2018 for Fritt behandlingsvalg økte antall pasienter i godkjenningsordningen fra 247 i 2017 til 397 i 2018.

Noen hovedtall for bruk av Fritt behandlingsvalg-tilbud i TSB:

  • I underkant av halvparten av FBV-pasientene har bosted i Helse Sør-Øst og 37 prosent har bosted i Helse Vest. Andelen i Helse Nord er 15 prosent. Få pasienter i Helse Midt-Norge benytter ordningen.

  • I absolutte tall har fylkene Rogaland, Vestfold, Hordaland og Oslo flest TSB-pasienter innen  godkjenningsordningen, men pasienter med bosted i Nord og i Vest har flest FBV-døgn sett i forhold til befolkningsgrunnlaget. FBV utgjorde 20 prosent av alle private oppholdsdøgn i TSB i Helse Nord i 2018.

  • Gjennomsnittlig oppholdstid i tiltak som hører inn under godkjenningsordningen er 85 døgn. Til sammenligning viser statistikk fra Helsedirektoratet at gjennomsnittlig antall oppholdsdøgn per pasient i TSB samlet for hele landet var 39 døgn i 2017.

  • TSB står for de største utbetalingene fra godkjenningen med om lag 106 mill. kr i 2018. Det var nesten halvparten av utbetalingene til alle tjenester som godkjenningsordningen omfatter (totalt 207,2 mill. kr.

Bidro til vekst i Helse Nord

Samdatas oversikt over bruk av TSB  viser en generell nedgang i antall døgnplasser i TSB. Antallet private plasser i TSB basert på avtaler med helseforetak synker, mens bruken av FBV-plasser økte fra 6 pr 100 000 innbyggere i 2017, til 9 pr 100 000 i 2018.

– I Helse Sør-Øst ser det ut som nedgangen i avtaleplasser til en viss grad ble kompensert med kjøp av FBV plasser i 2017-2018. I Helse Nord bidro kjøp av FBV plasser til en vekst i oppholdsdøgn innen TSB, sier seniorrådgiver Solfrid Lilleeng i avdeling komparativ statistikk og styringsinformasjon i Helsedirektoratet (Samdata).

Kilde: Sektorstatistikk TSB. Samdata