Helse Nord på offensiven

Du behøver ikke være nordlending for å bli inspirert av den offensive regionale fagplanen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i nord. Lanseringen under regionens aller første egne ruskonferanse, var også med på å tegne bilde av et offensivt TSB. 

Det var Helse Nord RHF i samarbeid med brukere som arrangerte konferansen 13. og 14. februar.  Helseforetak, private avtaleparter og kommuner var bredt representerte og samlingen tydeligvis etterlengtet.

Godt forankret plan

Helse Nord RHF sitt arbeid med å ferdigstille Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Nord 2019-2025, har involvert fagpersoner fra de fire helseforetakene, brukerrepresentant, konserntillitsvalgt og representant fra privat rusinstitusjon. Fagsjefene i HF-ene har vært styringsgruppe, sammen med brukerrepresentant. Prosjektet har også utgitt statusoppdateringer underveis og hentet innspill fra Regionalt brukerutvalg, konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF. Regionalt fagråd for TSB og psykisk helsevern for voksne har vært referansegrupper i prosjektperioden. Bedre forankring kan ingen plan få!

Vil bygge ny struktur

Fagplanen er vel verd å lese for alle i TSB. Den beskriver innhold, organisering og kapasitet i tjenestetilbudet i TSB i Helse Nord i dag og foreslår tiltak for å møte utfordringer i tjenestene frem mot 2025. Brukermedvirkning står sentralt. Planen tilrettelegger for å differensiere døgnbehandlingen, sikre tilbud om øyeblikkelig hjelp til ruspasienter og legger opp til at pasienter i TSB i større grad blir utredet og behandlet for somatiske og psykiske lidelser.

Styrke polikliniske tilbud

Utfordringene er flere: Rusteamene som er etablert på DPS-ene i regionen er små og sårbare, med lav spesialistdekning. Følgelig har de ansatte få kolleger å vende seg til for faglig støtte, og noen pasienter blir ikke tilstrekkelig utredet og behandlet av spesialist. Planen har som mål å styrke og utvikle det polikliniske tilbudet i regionen. For å sikre tilgang på spesialistkompetanse er det nødvendig å ivareta spesialistutdanningen for leger i rus- og avhengighetsmedisin.

Pakkeforløp synliggjør mangler

På toppen av nåværende utfordringer med å finansiere TSB i regionen, kommer innføringen av pakkeforløp. De utløser behov for flere ressurser. Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN har for eksempel beregnet at oppgaven med å koordinere pakkeforløp innenfor TSB minimum vil kreve seks hele stillinger.

Samiske hensyn blir bedre ivaretatt

I Helse Nord er også Samisk Nasjonalt Kompetansesenter– psykisk helsevern (SANKS) godt etablert. Siden 2014 har det hatt ansvar for psykisk helsevern og TSB til samiske pasienter. Godkjenningen som ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter at SANKS samarbeider med Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Jeg er derfor medlem i referansegruppen til SANKS, som møttes i Karasjok februar. Referansegruppen var imponert over både bredde og omfang av innsatsen innenfor SANKS` relativt knappe ressursramme. Det er tydelig at tjenesten har opparbeidet høy tillit blant brukerne i de fem årene som har gått siden etableringen. I 2018 har SANKS styrket nettverket sitt med instanser i Helse Midt-Norge og Helse Vest og knyttet kontakter både nasjonalt og internasjonalt.

Kulturformulering

Blant kompetansetjenestens mange relevante forsknings- og metodeutviklingsaktiviteter merket jeg meg utviklingen av utmarksterapi (meahcceterapi) og bruken av kulturformuleringsintervju (KFI). Dette er metodeutviklingsarbeid som står midt i kjernen av de forventningene som ligger til SANKS og som sikkert kan være av interesse i annen kultursensitiv behandling i TSB.

SANKS utøver sin virksomhet med innsikt i og forståelsen av særtrekk i den samiske kulturen, og dette er av stor betydning for behandlingen som tilbys.

Det er i det hele tatt all grunn til å glede seg over fagutviklingen i Helse Nord. Det skal bli interessant å følge både satsningen på TSB og SANKS videre. I likhet med mange andre deltakere på den første regionale ruskonferansen krysser jeg fingre for at arrangementet gjentas.

12.3.2019