Høie understreker aktivitetskrav knyttet til «lunkne senger»

Helseminister Bent Høie har orientert Stortinget om norske helseforetaks praksis med at plasser holdes "lunkne" dersom pasienter ved private avtaleinstitusjoner avbryter behandling. Praksis forutsetter at institusjonen selv er aktiv overfor den enkelte pasient som har avbrutt oppholdet, sier han.

Begrunnelser for "lunkne senger" er å ikke bryte et forløp selvom pasienten avbryter én behandling. (Foto: Designlaboratoriet)

Departementets redegjørelse kommer i form av svar på et skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren. Tema ble aktualisert etter at det er blitt stilt spørsmål ved praksisen til Stiftelsen Bergensklinikkene.

Kan tjene til bedre forløp

Det er ulik praksis i TSB der pasienten avbryter behandlingen. Ofte blir han eller hun ikke umiddelbart skrevet ut, men har muligheten til å komme inn igjen etter noen dager. Praksis varierer fra at muligheten er sterkt begrenset i  avtaleverket (Helse Sør-Øst) til at plassene rapporteres i inntil sju dager forutsatt at pasienten returnerer og fortsetter i behandling innen fjorten dager (Helse Nord).
Statsråden avslutter redegjørelsen med å understreke at «Praksis i helseforetakene er at det forutsettes at institusjonen selv er aktive overfor den enkelte pasient som har avbrutt oppholdet og i tråd med prioriteringsveilederen».
– Dette er nødvendig for at flere kan kunne fullføre et behandlingsforløp og også for å bidra til å unngå mulig overdosedødsfall, sier Høie i svaret.

Ulik rapportering

Ifølge redegjørelsen gis følgende føring av de ulike RHF-ene til helseforetak og private leverandører av TSB:

Helse Vest 

Dersom det foreligger en aktiv kontakt med pasienten etter at vedkommende har forlatt institusjonen og det finnes en berettiget forventning om at pasienten returnerer, så er praksis at døgnplassen kan holdes av i noen få døgn og beregnes inn i aktivitetsrapporteringen….Institusjonen har behandlingsansvaret for innskrevne døgnpasienter og må derfor kunne gjøre rede for at de gir forsvarlig helsehjelp til pasienten. Dersom pasienten faktisk ikke er tilstede ved institusjonen, og det går flere dager uten kontakt, så blir det også umulig for institusjonen å være trygge på at de tilbyr forsvarlig helsehjelp.

Helse Midt

En seng kan bli stående tom/»lunken» i situasjoner hvor pasienten ikke kommer planmessig tilbake etter permisjon, treningstur el, og/eller uteblir i forbindelse med rusepisode. Det jobbes da aktivt for å komme i dialog med pasienten for å avklare situasjonen og hvorvidt pasienten ønsker å videreføre sin behandling. Parallelt gjøres også en tverrfaglig vurdering av hvorvidt pasientens behandling bør avsluttes eller videreføres. Det er ikke nedfelt i prosedyre hvor lenge sengen skal stå tom/»være lunken», men i snitt er det en praksis fra 1-2 dager til 7 dager, alt etter hvilken klinikk og hvilket opphold pasienten er i (poliklinikk, korttid døgn eller langtid døgn). Institusjoner med langtidsopphold har erfaringsmessig en noe lengre tidsintervall for en tilbakeføring til behandlingen.

Helse Nord

Dersom pasienten får avbrudd i behandlingen og forlater institusjonen før avtalt tid, eller pasienten tas til behandling i annen del av spesialisthelsetjenesten kan aktivitet rapporteres i inntil 7- sju dager, forutsatt pasienten returnerer og fortsetter i behandling innen 14 - fjorten dager. Dersom pasienten ikke returnerer kan institusjonen rapportere aktivitet til den dato pasient forlot institusjonen.

Helse Sør-Øst

Før siste anskaffelse i 2013 hadde Helse Sør Øst RHF avtaler innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling som åpnet for at avtalepartene kunne regne aktivitet/rapportere syv dager dersom pasienten selv forlot institusjonen og ikke kom tilbake, og at det var mulighet for å rapportere 14 dager dersom pasienten returnerte innen 14 dager...
Det viste seg at de som benyttet seg av denne muligheten ikke hadde lavere avbruddsrater enn de som ikke benyttet seg av det...I etterfølgende anskaffelser ble denne muligheten derfor tatt bort, og det forutsettes at arbeid for å hindre avbrudd og drop-out inngår i den ordinære døgnprisen, heter det i redegjørelsen.

Dersom det er oppnådd kontakt med pasient og gode sjanser for retur til institusjonen i løpet av meget kort tid kan man forsvare å holde plassen åpen, hvis ikke er anbefalingen at pasienten utskrives. Dersom en pasient som er utskrevet på denne måten likevel ønsker seg tilbake til døgninstitusjonen kan vedkommende tas inn igjen uten ny rettighetsvurdering – og påbegynne en ny episode i behandlingsforløpet, heter det i redegjørelsen.