Kartet over veien inn i TSB

Prosjektet TSB i Norge har kartlagt alle vurderingsteamene i landet. Finn dem på kartet her.

Høsten 2019 gjorde NK-TSB en kartlegging av alle vurderingsteamene i landet. Prosjektlederne Karoline Rollag og Margrethe Aaen Erlandsen søkte opp og spurte seg frem til alle vurderingsteamene i TSB som var 63 i tallet, og som vurderer alt fra 35 til 3150 henvisninger per år. 

Prosjektet TSB i Norge har som mål å kartlegge hvilken betydning struktur av tjenestene har for tilbudet pasientene får når de oppsøker tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Prosjektet har tre faser og den første har kartlagt veien inn i TSB.


Ulik organisering

Det er de regionale helseforetakene som avgjør hvem som skal gjøre rettighetsvurderinger. Både offentlige helseforetak og private samarbeidsparter som har avtale med det regionale helseforetaket har i dag vurderingskompetanse. Vurderingsarbeidet er organisert på forskjellige måter i de ulike helseforetakene, men det er noen organiseringsformer som går igjen:

  • Der vurderingsarbeidet er sentralisert, er teamet ofte lagt som støttefunksjon til TSB-klinikk eller -avdeling. Disse teamene vurderer et stort antall henvisninger. 
  • Der vurderingsarbeidet ikke er sentralisert, er det flere lokale vurderingsteam i hver av enhetene. Disse teamene gjør rettighetsvurderinger inn til eget tilbud, enten tilbudet ligger i en avdeling for TSB eller for psykisk helsevern.  


Tverrfagligheten blir ivaretatt?

Det er et krav at vurderinger til TSB skal gjøres tverrfaglig. Vurderingsteamene skal ha sosialfaglig, psykologfaglig og medisinskfaglig kompetanse, og i tillegg må enten lege eller psykolog være spesialist. 90 prosent av vurderingsteamene bekrefter at de er tverrfaglig sammensatt.  

Informasjon til henvisere
Spesielt for TSB er at NAV sosialtjeneste og psykolog kan henvise til behandling, i tillegg til fastlege, leger i fengselshelsetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten. Med flere ulike henvisere har et viktig spørsmål vært hvor synlig vurderingsteamene er på nettsider og i annet informasjonsmateriell. Kartleggingen viser at informasjon om hvem som vurderer henvisninger er tilgjengelig på nett mange steder, men ikke alle.

– Kontaktinformasjon til vurderingsteamene, og informasjon om tilgjengelig behandlingstilbud for ruspasienter bør være tydelig, synlig og lett tilgjengelig på alle helseforetaks nettsider. Her har TSB-ledere en jobb å gjøre, sier leder for kompetansetjenesten Guri Spilhaug. – Jeg oppforderer TSB-ledere til å klikke seg gjennom kartet og lenkene som finnes der, for å se hvordan de ulike TSB-enhetene informerer.

Lansering av prosjektresultater
Nasjonal kompetansetjeneste TSB jobber nå med å sammenstille materialet fra første fase i prosjektet. Til sommeren kommer en utgave av vår skriftserie som oppsummerer hvordan veien inn i TSB er organisert rundt om i landet. Frem til da, kan man klikke på kartet og se hvor de regionale helseforetakene har organisert vurderingsteamene i sine opptaksområder i en enkel kartløsning.

– Vi gleder oss til å gå i dialog med direktørene i RHF, TSB-ledere og vurderingsenheter om hva kartleggingen betyr, og hvordan fremtidens vurderingsenheter bør se ut, sier Spilhaug.

Kart over veien inn i TSB

Kartet viser status per høsten 2019. Meld gjerne fra dersom det er endringer hos dere på tsb@ous-hf.no. Kartet oppdateres sommeren 2020.

Kart helseregioner

Hvor på kartet finner vi vurderingsteamene i TSB?