Kobling gir kraft!

Gjennom lederbrev, mentorordningen og en årlig lederkonferanse ønsker vi å samle ledere i tverrfaglig spesialisert behandling i et innholdsrikt, engasjerende og nyttig ledernettverk.

Formålet med et nasjonalt TSB-ledernettverk er å bidra til at enheter som tilbyr behandling av rus- og avhengighet ledes slik at pasientene får et tilbud av best mulig kvalitet. Vi ønsker å skape en arena som styrker den enkelte leders evne og mulighet til å lede på dette helseområdet, og som kan fornye sine virksomheter i tråd med  ny kunnskap og kompetanse. Sentralt i strategien til Nasjonal kompetansetjeneste TSB ligger at vi skal koble kunnskap. Vi i NK-TSB sitter ikke med svarene, neppe den enkelte av dere heller, men sammen har vi mye erfaring, kunnskap og vilje. Sammen kan vi forsterke fagutviklingsprosjekter og forskningsaktiviteter, vi kan identifisere kunnskapshull og nye utfordringer. Sammen kan vi utvikle pasienttilbudet så det også kan møte  morgendagens pasienter.

TSB har særskilte utfordringer av mange grunner. Rus- og avhengighetsrelaterte problemer forårsaker store sosiale og helsemessige skader, og er en av de viktigste risikofaktorene for sykdom og død i industrialiserte land. Den politiske oppmerksomheten feltet får, er stor, samtidig som mange ledere erfarer rammebetingelsene som krevende, med usikre økonomiske forutsetninger og kryssende forventninger fra helsemyndigheter, pasienter og arbeidstakere. Nasjonale styringsdokumenter påpeker behovet for å styrke kunnskapsgrunnlaget, øke klinisk forskning og behov for å styrke kompetansen blant tjenesteutøvere. Brukere påpeker manglende helhet og samhandling i pasientforløpene. Veldig mye bra har skjedd de siste årene, og mye gjenstår. Så hvordan skal vi manøvrere i dette landskapet?

I et felt i endring og utvikling er tydelig ledelse særlig viktig. Ledere må legge til rette for, og være lydhøre for initiativ til utvikling av kunnskapsgrunnlaget og holdninger, og være aktive pådrivere der det ikke tas slike initiativ. Her tror og håper jeg at ledernettverket kan være til glede og inspirasjon.

Ideen om å etablere et TSB-ledernettverk har fått god oppslutning. En bredt sammensatt prosjektgruppe leder arbeidet, 15 TSB-ledere har sagt ja til å være mentorer for andre ledere fra hele landet, og mer enn 140 deltakere har så langt (mai 2017) meldt seg på til den nasjonale TSB-leder konferansen. Jeg håper den gode oppslutningen gjør at vi sammen skaper et nettverk hvor vi deler kunnskap om hva vi ønsker, hva som virker, og hvordan vi gir pasienter med rus- og avhengighetslidelser gode tilbud med god kvalitet. Velkommen til samling, jeg gleder meg til å treffe dere alle!

 

Espen Ajo Arneviks signatur

Espen Ajo Arnevik
Leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Mai 2017