Pasienterfaringsundersøkelsen fornyes

Fra å gjennomføres én gang årlig og gi et øyeblikksbilde av pasienterfaringer i TSB, skal alle pasienter i TSB få tilbud om å fylle ut et skjema på nett på samme stadium; ved avsluttet behandling. Døgnenheter i TSB vil jevnlig få rapporter basert på undersøkelsen.

Hilde Hestad Iversen (t.v.) og Mona Haugum (t.h.) i FHI arbeider med  å fornye pasienterfaringsundersøkelsen.

​Folkehelseinstituttet (FHI) har som oppdrag å undersøke pasienterfaringer fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling, der pasientene skårer behandlingen og behandlerne, miljøet og utbyttet av behandlingsoppholdet. Siden 2013 har FHI gjort en årlig tverrsnittsundersøkelse blant alle pasienter som er innlagt i TSB en bestemt uke av året. I 2017 kom det 1172 besvarelser fra 110 døgnbehandlingsenheter. Fra januar 2020 skal alle pasienter som avslutter behandling tilbys å delta. Forskerne Hilde Hestad Iversen og Mona Haugum ved FHI håper at deltakelsen dermed blir større og at svarene skal speile opplevelsen av hele behandlingsoppholdet.

Løpende rapportering

Det nye prosjektet heter KEM – kontinuerlige, elektroniske målinger. Det innebærer at datainnsamlingen foregår elektronisk: Alle TSB-pasienter får en individuell innlogging og kan besvare et spørreskjema på nett.

– Det betyr at det blir slutt på at behandlerne deler ut, samler og sender inn papirskjema fra pasientene, sier Mona Haugum, som var ansvarlig for undersøkelsene i 2013, 2014 og 2015. – Behandlingsenhetenes del av oppdraget blir nå å dele ut informasjon som pasientene trenger for å delta og rapporterer tilbake til FHI om hvordan undersøkelsen går.

– Tror dere pasientene vil være motiverte til å logge seg inn og svare på egenhånd? 
– Vi håper og tror det. At så mange som ni av ti pasienter i gjennomsnitt har deltatt i denne undersøkelsen til nå, tyder på at de ikke er negative til å gi tilbakemeldinger på behandlingen og oppholdet i behandlingsenhetene.

Forbedringer

Fram til desember 2019, har 103 av 112 behandlingsenheter inngått samarbeidsavtaler med FHI om å delta, og 106 enheter har oppnevnt prosjektansvarlige som skal gjennomføre undersøkelsen lokalt. 

Hilde Hestad Iversen er ansvarlig for å fornye målingene i FHI. Ifølge henne kommer KEM med flere forbedringer:

  • Flere pasienter blir inkludert.
  • Alle pasientene spørres på samme stadium i oppholdet.
  • Behandlingsenheten får svarene raskere.
  • Rutinene for datainnsamling blir enklere og mindre kostbare.

Øker brukermedvirkningen
Pasienterfaringsundersøkelsen tjener fire hovedformål. Det ene er å danne datagrunnlag for nasjonale kvalitetsindikatorer «pasienterfaring» på helsenorge.no, og dermed bidra til Fritt behandlingsvalg. Det andre er å tjene som styringsinformasjon. Det tredje er å gi allmennheten innsikt i hva helsetjenestene gjør. Det siste er å være til hjelp for at det enkelte tjenestestedet kan følge med på egen utvikling og måloppnåelse.
Gjennom dialog med tjenestestedene kan Hilde Hestad Iversen og Mona Haugum følge med på hvordan de bruker undersøkelsen lokalt.

– Ledere og ansatte tolker ofte resultatene sammen med brukerne. Da kan de i fellesskap velge ut noen resultater som de ønsker å forbedre fram mot neste måling. Tema som mange har brukt undersøkelsene som utgangspunkt for å jobbe med, er for eksempel pasientinformasjon og bemanningsfaktorer.  
Hittil har vi erfart at pasienterfaringsundersøkelsen har bidratt til at flere spør pasientene til råds om forbedringer.

Spørreskjema for pasienterfaringsundersøkelsen i TSB
Se mer informasjon om brukererfaringsundersøkelser på tsb.no