HELSENORGE

Pasienterfaringsundersøkelsen fornyes

Alle pasienter i TSB får tilbud om å fylle ut et skjema på nett ved avslutning av  behandlingen. Rapporter basert på spørreundersøkelsen skal utgis jevnlig. Hilde Hestad Iversen og Mona Haugum i FHI håper de kan brukes til forbedringsarbeid.

Hilde Hestad Iversen (t.v.) og Mona Haugum (t.h.) i FHI arbeider med  å fornye pasienterfaringsundersøkelsen.

​Folkehelseinstituttet (FHI) har som oppdrag fra Helsedirektoratet å undersøke pasienterfaringer fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling, der pasientene skårer behandlingen og behandlerne, miljøet og utbyttet av behandlingsoppholdet. Hilde Hestad Iversen og Mona Haugum ved FHI håper at behandlerne vil bidra med å dele ut informasjon som pasientene trenger for å logge seg inn og delta.

Løpende rapportering

Det nye prosjektet heter KEM – kontinuerlige, elektroniske målinger. Det innebærer at datainnsamlingen foregår elektronisk: Alle TSB-pasienter får en individuell innlogging og kan besvare et spørreskjema på nett.

Flere formål

Fram til desember 2019, har 103 av 112 behandlingsenheter inngått samarbeidsavtaler med FHI om å delta, og 106 enheter har oppnevnt prosjektansvarlige som skal gjennomføre undersøkelsen lokalt. 

Pasienterfaringsundersøkelsen tjener fire hovedformål. Det ene er å danne datagrunnlag for den nasjonale kvalitetsindikatoren «pasienterfaring» på helsenorge.no, og dermed bidra til Fritt behandlingsvalg. Det andre er å tjene som styringsinformasjon. Det tredje er å gi allmennheten innsikt i hva helsetjenestene gjør. Det siste er å være til hjelp for at det enkelte tjenestestedet kan følge med på egen utvikling og måloppnåelse.

Tolke sammen?

Gjennom dialog med tjenestestedene kan Hilde Hestad Iversen og Mona Haugum følge med på hvordan de bruker undersøkelsen lokalt.

– Ledere og ansatte tolker ofte resultatene sammen med brukerne. Da kan de i fellesskap velge ut noen resultater som de ønsker å forbedre fram mot neste måling. Tema som mange har brukt undersøkelsene som utgangspunkt for å jobbe med, er for eksempel pasientinformasjon og bemanningsfaktorer.  
De to forskerne har erfart at pasienterfaringsundersøkelsen har bidratt til at flere spør pasientene til råds om forbedringer.

Seneste pasienterfaringsundersøkelse (år 2020)

Spørreskjema for pasienterfaringsundersøkelsen i TSBSe mer informasjon om brukererfaringsundersøkelser på tsb.no