Personellsammensetning i TSB

Det blir flere spesialister i TSB, og andelen personale uten relevant fagbakgrunn synker. Men TSB har fortsatt færre spesialister og høyere andel ufaglærte enn ellers i Helse-Norge.

Mellom 2009 og 2018 økte andelen helsefaglige ansatte (leger, psykologer, sykepleiere og vernepleiere) fra 39 til 55 prosent av årsverkene i TSB.

I 2018 var det 4516 ansatte i tverrfaglig spesialisert rusbbehandling. Det er en økning på nesten 12 prosent fra 2014. Andelen uten formell helsefaglig bakgrunn har sunket fra 25 prosent i 2014 til 21,5 prosent i 2018. TSB ligger nå på nesten samme nivå som psykisk helsevern hva gjelder  andelen ufaglærte (se tabell)

Diagram: Personell i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) og psykisk helsevern for voksne (PHV) i 2014 og 2018. (Kilde SSB)

Noen tendenser:

  • 55 prosent av de TSB-ansatte har helsefaglig bakgrunn, en økning på 3,5 prosent fra 2014.
  • Andelen med sosialfaglig bakgrunn og annen universitets- og høyskoleutdanning er nokså konstant, men de utgjør en synkende andel av totalen.
  • Andelen TSB-ansatte med relevant sosial- eller helsefaglig bakgrunn begynner å nærmer seg nivået på helseområdet psykisk helsevern (72 prosent i TSB mot 76,5 prosent i PHV)

Målt fra 2009 har det blitt 15 prosent flere helsefaglige ansatte (leger, psykologer, sykepleiere og vernepleiere) i TSB.  Antallet sosialfaglige årsverk er omtrent den samme i 2018 som i 2009.

Spesialistene kommer?

Behandling i spesialisthelsetjenesten skal garanteres av spesialister. Statistisk sentralbyrå (SSB) inkluderer ikke den nye kategorien spesialister i rusmedisin i sin statistikk, men 182 TSB-leger er inkludert. Et utdanningsprogram gjennomført i 2018 har tilført  ca. 130 spesialister innen rus- og avhengighetsmedisin. Et liknende program for psykologer har tilført feltet 192 har spesialister i rus- og avhengighetspsykologi. I tillegg har 82 spesialister i psykiatri arbeid i TSB.

Tabell over ansatte fordelt på enkelte yrkesgrupper 2018-2018 (SSB)

Kilde: SSB