Personellsammensetning i TSB

Det blir flere spesialister i TSB, men andelen som mangler relevant fagbakgrunn er hele 30 prosent. TSB har færre spesialister og høyere andel ufaglærte enn ellers i Helse-Norge.

Mellom 2009 og 2014 økte andelen helsefaglige ansatte (leger, psykologer, sykepleiere og vernepleiere) fra 39 til 45 prosent av årsverkene i TSB

I 2014 var det 4050 ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). 70 prosent hadde helse- og sosialfaglig bakgrunn. Det var en økning på 8 prosent fra 2009. Andelen uten relevant fagbakgrunn har holdt seg stabilt på 30 prosent. Også andelen med sosialfaglig bakgrunn har holdt seg stabilt, mens de helsefaglig ansatte står for hoveddelen av økningen.

tabell fra samdata Mellom 2009 og 2014 økte andelen helsefaglige ansatte (leger, psykologer, sykepleiere og vernepleiere) fra 39 til 45 prosent av årsverkene i TSB.  Antallet sosialfaglige årsverk er omtrent den samme i 2014 som i 2009, men de utgjør en litt synkende andel av totalen. Det samme gjelder de uten formell utdanning.

Lav utdanning

Andelen uten relevant rusfaglig kompetanse i TSB er relativt høy. Det er 19 prosent av personellet i psykisk helsevern som mangler relevant fagutdanning. Det samme gjelder 25 prosent i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I TSB er andelen altså 30 prosent.

Spesialistene kommer?

Behandling i spesialisthelsetjenesten skal garanteres av spesialister. Samlet hadde 31 prosent av de ansatte i TSB en spesialisering i psykiatri, psykisk helsearbeid eller rusproblematikk i 2013 (Helsedirektoratet 2014).  Spesialistene i TSB er:

  • Overlege med spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin
  • Psykolog med spesialitet i rusbehandling
  • Sykepleier/sosialfaglig ansatte med videreutdanning i rusbehandling

Legespesialister: 2014 ble det etablert en legespesialisering innen rus og avhengighetsmedisin. Etter at et utdanningsprogram er gjennomført våren 2018, vil det i Norge være ca. 130 spesialister innen rus- og avhengighetsmedisin.

Psykologspesialister: Per mai 2016 har 192 psykologer spesialisert seg i rus og avhengighetspsykologi.

Ansatte med brukererfaring

Per i dag er det ansatt 120 erfaringskonsulenter/medarbeidere med brukererfaringer på rus- og psykisk helsefeltet, ifølge Nasjonalt senter for erfaringskompetanse. 

Kilder:
Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Helsedirektoratet  2014, Samdata og Statistisk sentralbyrå (kommunedata)