Sørlandet sykehus innfører FACT i TSB

1.april 2018 var første dag på jobb i Sørlandet sykehus sitt ARA FACT. Et halvt år etter hadde enheten tatt imot 100 «hard to reach»-pasienter, hvorav noen ikke en gang var kjente i sine hjemkommuner.

Vi er der pasienten er og vi yter tverrfaglig spesialisert rusbehandling, sier to enhetsleder Frode Nordhelle, enhetsleder ARA FoU og  Anne Kathrine Herland Kristiansen, enhetsleder i ARA FACT

FACT er en modell for levering av tjenester til personer som er vanskelig å etablere kontakt med, vanligvis i deres eget lokalmiljø. Flere FACT-team er etablert i Norge, men Sørlandet sykehus var først ute med å opprette et slikt team som en del av TSB, i april 2018. 

FACT-team skal levere et samlet og helhetlig behandlings- og oppfølgingstilbud til personer med omfattende hjelpebehov, på en funksjonell og fleksibel, aktivt pågående og oppsøkende måte. Hjelpen fra FACT skal være individuelt tilpasset, og oppfølging og behandling skreddersys hver enkelt. Teamet på Sørlandet jobber tro mot FACT-modellen, blant annet med daglige tavlemøter om pasientbehov. 

Et TSB-oppdrag

Vel et år etter opprettelsen antar helseforetaket at ARA FACT dekker omfattende behov hos pasienter som kanskje ellers hadde vært uten kontakter i hjelpeapparatet. 
– Mange mennesker med rusproblemer ønsker behandling, men har lav oppmøtekompetanse eller dropper ut av tradisjonell TSB-behandling av andre grunner, forteller enhetsleder i ARA FACT, Anne Kathrine Herland Kristiansen. – ARA ved Sørlandet sykehus er fornøyde med at nasjonale faglige retningslinjer nå tydeliggjør at TSBs oppdrag også skal være er å levere ambulante tjenester ved behov. 
– Å tro at alle ruspasienter har en livsstituasjon der de kan klare tradisjonelle polikliniske løp, er i beste fall naivt, sier hun og støttes av Frode Nordhelle, enhetsleder ARA FoU. – Uten fast bolig er det ikke realistisk å anta at pasienten kan følge opp ordinære polikliniske avtaler.

Bred kompetanse

ARA FACT har 16 ansatte og er lokalisert to steder: i Arendal og Kristiansand. Personalet har høy kompetanse på avhengighetsproblemer, inkludert medisin-, psykologspesialist-, sykepleie- og sosionomkompetanse.
– Eksempel på metodene vi bruker er kognitiv terapi, motiverende intervju, seeking safety, elementer av 12-trinnsmodellen, nevrofeedback, psykoedukasjon samt utredninger ved hjelp av tester og prøver, forteller lederen. – Ambulant spesialisthelsetjeneste krever metodikk som både er systematisk, forutsigbar og etterrettelig på den ene siden – og fleksibel, brukervennlig og tilgjengelig på den andre siden. 
 

ARA FACT fikk 100 pasienter på at halvt år. FACT fyller et behov i TSB, sier teamet. Enhetsleder Anne Kathrine Herland Kristiansen i midten. (Foto Frode Nordhelle)

Hjelp til endring av livet

Høsten 2019 har ARA FACT 136 pasienter. 15 prosent av dem er bostedsløse. Blant de første 100 pasientene var det mennesker som kommunene omtrent ikke visste om før, ifølge Sørlandet Sykehus. Det er derfor ikke tvil om at hard to reach-kriteriet ble oppfylt.

Formelt er målgruppen for tiltaket personer som har ønske om rus-/avhengighetsbehandling, men der tidligere forsøk har feilet.
– I praksis møter vi mennesker som har ønske om å endre retning i livet, forteller de to.

Lang reisevei

En drøy halvpart av pasientene bor i Arendal eller Kristiansand. Resten bor ruralt, spredt i 22 av de 30 kommunene i Agder. Til noen pasienter har teamet reisevei på opptil tre timer. Behandlerne tilbringer derfor mye tid i leasingbiler. For blant annet å lese og skrive i journal mens man er på farten, benytter man bærbare PC'er med DIPS og dikteringsmuligheter.

Synkende andel innlegges

– Hvordan går det med pasientene?
– Menneskene vi hjelper hadde uansett hatt sine problemer og utfordringer, men ville ikke fått samme hjelp og oppfølging dersom de ikke hadde vært i ARA FACT, sier Frode Nordhelle, enhetsleder i ARA FoU:
– Som gruppe kjennetegnes teamets brukere av store somatiske helseutfordringer og høy dødelighet. Om lag 10 prosent er til enhver tid innlagt i korttids- eller langtids døgnbehandling, men denne andelen er synkende.  

Les mer:

Om ARA FACT på Sørlandet sykehus sin nettside