TSB-året 2020

Hva skjedde i TSB i 2020? Svaret synes å være pandemi, pandemi og pandemi. Likevel har prosessene med opptrappingsplan i kommunene, ny rusreform, implementering av pakkeforløp og heroinassistert rehabilitering gått sin gang, også i året 2020.

(foto: Kulturetaten, Oslo kommune)

TSB-året 2020

 1. 27. januar

  Aftenposten komprimerer 408 siders høringsutkast til ny rusrefom (framlagt 19. desember 2019) i sju punkter. Det er oppslag nr ett av til sammen 1760 om rusreformen i norske medier i 2020.

  Cabnnabis-plante
  Foto: Shutterstock
  Rusreformen: Hva blir lov, og hva skal straffes? (Aftenposten)
 2. 28. februar

  SIntef har evaluert virkningen av pakkeforløp rus og psykisk helse ett år etter at det ble lansert. To av tre ansatte synes foreløpig ikke pakkeforløp har bidratt til mer sammenhengende og koordinerte forløp. Ansatte i TSB er mest positive til at de har bidratt til brukermedvirkning og brukertilfredshet. Ledere er mer positive enn behandlere.

  Foto Bent Høie
  (Foto: HOD)
  Pakkeforløp for psykisk helse får stryk i ny rapport (Dagens medisin)
 3. 5. mars

  Rus & Samfunn og Kommunal Rapport gjør undersøkelse blant norske kommuner. 26 prosent av kommunene sier at de ikke har trappet opp innsatsen på rusfeltet de siste fire årene, slik de skulle ifølge Opptrappingsplanen for rusfeltet i 2016–2020.

  Trapper
  (Foto: Colorbox)
  Opptrapping, sier regjeringen. Nei, sier hver fjerde kommune (Rus & samfunn)
 4. 12. mars

  Første nedstenging pa grunn av korona. Bekymring for at rusbrukere vil være sårbare for smitte og Covid-19, at tjenester innen TSB vil bygges ned for at sykehus skal ha ledig kapasitet til en kommende pandemi, samt at pasienter ikke vil søke hjelp av frykt for smitteregimer i institusjonene.

 5. 24. mars

  På grunn av Covid-19-pandemien og etter anbefalinger fra Helsedirektoratet, startes ambulant utdeling av medisin til pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Her eksempel fra Oslo universitetssykehus.

  Bilde av sykepleiere i bil
  (Foto: OUS)
  Ambulant medisinutlevering av LAR
 6. 27. mars

  - Bruk koronatiden til trening, oppfordrer erfaringskonsulent Pål Berger og kollega Harald Munkvold. Regelmessig, fysisk aktivitet er gunstig for immunforsvaret. Pluss for hjernen. Hodet profiterer nemlig mer på at vi er fysisk aktive enn kroppen, minner han om. 

  Bilde av Pål Berger
  (Foto: NK TSB)
  Fysisk aktivitet under utbruddet av Koronaviruset (www.tsb.no)
 7. 23. april

  Tyrilistiftelsen undersøker hvordan medarbeidere og pasienter opplever korona-situasjonen. Noen er engstelige for selv å bli smittet, men enda flere for at familie eller venner skal bli det. Mange konsultasjoner foregår digitalt, og dette er uvant og krevende for mange, forteller nesteleder Camilla Fjeld.

  Foto Camilla Fjeld
  (Foto: Tyrili-stiftelsen)
  «Ikke erstatt behandlingen min med smittevern» (TSB-lederbrevet)
 8. 28. april

  Helsedirektoratet melder at døgnopphold i somatiske sykehus knyttet til psykiske lidelser og rusproblemer falt med 29 prosent i mars 2020 sammenlignet med mars 2019. I TSB viser data på nasjonalt nivå ingen vesentlige endringer fra mars 2019 til mars 2020.

  Endringer i aktivitet i helsetjenester mars 2020 (Helsedirektoratet)
 9. 6. mai

  - Fleire rusmisbrukarar ber om hjelp, skriver Stavanger aftenblad. - Mange stoppar opp og ser at koronaen er ei moglegheit til å gjere endringar i livet, sier avdelingssjef Randi Mobæk ved Stavanger universitetssjukehus` avdeling for rus og avhengigheitsbehandling. 

  I TSB-lederbrevet beskriver Ruspoliklinikk ung (RuPo) ved Helse Stavanger hvordan Stavanger-behandlerne arbeider med ulike former for digital-støttet behandling for polikliniske pasienter i TSB. 

  Foto: Randi Mobæk
  Randi Mobæk. (Foto: NK-TSB)
  Videoassistert behandling og selvhjelp (TSB-lederbrevet)
 10. 14. mai

  Evalueringen av FACT-team er svært god. Brukerne synes at de får bedre hjelp enn tidligere, og pårørende berømmer FACT for å bidra til mer tilgjengelige og bedre organiserte tjenester. – Dette er fremtidenes måte å jobbe på, sier Bent Høie.

  Bilde av team
  FACT-team Lister startet i 2015. Teamet er ett av dem som har deltatt i evalueringen. (Foto: Bodil Bakkan Nielsen)
  Evaluering: FACT-team nær halverer tvangsbruken (Dagens medisin)
 11. 8. juni

  Pasient- og brukerombudet får henvendelser om at strenge koronaregler kan svekke behandlingen. Ombudet bistår blant andre Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i OUS med å finne løsninger for hvordan en kan avvikle turer, aktiviteter, permisjoner, og gruppevirksomhet uten smittefare.

  Hvordan behandle TSB-pasienter best mulig under en pandemi? (TSB-lederbrevet)
 12. 24. juni

  Statssekretær Inger Klippen i Helse- og omsorgsdepartementet mottar 350 høringssvar til utredningen "Fra straff til hjelp". - Dette er skjellsettende i norsk ruspolitikk og vil blant annet innbære at vi ser på rusavhengighet på en helt ny måte, sier hun.

  Bilde av Klippen
  Inger Klippen (Foto: HOD)
  Mer enn 350 høringssvar om rusreformen (Rus & samfunn)
 13. 13. juli

  – No blir det rusbehandling i den gamle sjukeheimen. Mestringshusene skal kunna ta imot dei fyrste pasientane på Tysnes i januar 2021, skriver Tysnesbladet 13. juni. I år blir Mestringshusene Tysnes HELFOs 12. godkjente FBV-leverandør.

  Foto Tysnes
  Foto: mestringshusene Tysnes
  Mestringshusene Tysnes
 14. 13. august

  JUBILEUM, To unge menn feirer henholdsvis 500 og 200 dager rusfrihet på avd.Nedre Damvei. Da må de ha kake. #determuligpåekte, skriver Fossumkollektivet på Facebook.

  #jubileum #markering #endagavgangen #gratulerer #rusfri #bevegelse #rusbehandling #fossum #fossumkollektivet #determuligpåekte

  Bløtkake med tallene 500 og 200
  (Kakefoto: Fossumkollektivet)
  "Det er mulig på ekte" (Fossumkollektivet)
 15. 16. august

  Svært få rusbrukende brukere av omsorgs- og velferdstjenester i storbyene har fått påvist smitte. Brukerne forteller at de er litt stolte over at få har blitt syke, i  Aftenposten. Mange forklaringer og tanker om årsaken fremmes.  Hvorfor så få personer i rusbrukergruppen har påvist smitte og alvorlig sykdomsforløp fra Covid-19 blir forskning.

  Bilde av dame med munnbild
  Shutterstock
  Lite håndvask og avstand - Likevel blir få syke (NRK)
 16. 17. august

  Konkrete forberedelser til prøveprosjektet om heroinassistert behandling (HAB) starter. Som prosjektleder med base i Oslo universitetssykehus, skal Camilla Birkevold få på plass lokaler, rutiner og rekruttering av pasienter og behandlere. Oppstartdato avhenger blant annet av budsjett. Liknende prosjekt starter i Bergen.

  Bilde Camilla Birkevold
  (Foto: OUS)
  OUS skal tilby heroinassistert behandling
 17. 27. august

  Som den første av de fire regionale helseforetakene, utlyser Helse Nord ny anbudskonkurranse på tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Et nytt krav er at bruk av sekvensiell behandling skal spesifieres.

  Bilde av mann som leser tekst på et ark
  (Foto: Shutterstock)
  Ny anbudsrunde i Helse Nord (Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon)
 18. 22. september

  Styrene i alle  de fire regionale helseforetakene beslutter å gjøre tiltak som fører til at like henvisninger til TSB blir vurdert likt over hele landet. De fleste foretakene vil etablere færre, sentraliserte vurderingsteam. Andre tiltak skal også bidra til at pasienter vurderes for hele spekteret av tjenester i TSB, og til at pasientene involveres mer i planlegging av sin egen behandling.

  Bilde av møte
  (Foto: Shutterstock)
  Vil sikre alle pasienter like rettighetsvurderinger (TSB-lederbrevet)
 19. 7. november

  Hvilke endringer som koronaen tvinger fram, har så god effekt at de kan bli en del av fremtidens TSB? Asbjørn Larsen i RIO, Reidun Wilhelmsen i Kvinnekollektivet Arken og Katarina Krokeberg i ARA Vestfold gir råd. - Sørg for at pasienter har egnet sted å bo før de kommer i behandling, er blant rådene de gir. 

  Varige driftsendringer i kjølvannet av korona? (TSB-lederbrevet)
 20. 1. desember

  Prosjektet "Et bedre liv" har så langt nådd ut til over 3200 mennesker i rusbehandling. På Origosenteret møtes Richard og Line og Tommy til bruker-til-brukerøkt. 

  Bilde av pasienter og underviser
  Foto: Torhild Kielland
  Din plan. Ditt prosjekt. Ditt liv. Sterk temadag på Origosenteret! (Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon)
 21. 3. desember

  Ifølge fagdirektørene har RHF-ene ivaretatt sitt «sørge-for-ansvar» for TSB under pandemien fram til september 2020. Økt bruk av telefon- og videokonsultasjoner bidro til å opprettholde volumet av poliklinisk behandling i TSB. I april sank aktiviteten innen døgnbehandling til rundt 60 prosent av nivået i april 2019, men allerede i juli var den oppe i 90 prosent av 2019-nivået.

  (Foto: Shutterstock)
  RHF-ene har ivaretatt sitt «sørge-for-ansvar» under pandemien (Helse Midt-Norge)