TSB er underforsket

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser bruker to prosent av sine driftskostnader på forskning.  Til sammenlikning er den gjennomsnittlige andelen av driftskostnadene som går til forskning i de seks universitetsykehusene 4,9 prosent.

 Sett i forhold til fagområdets størrelse er forskningsvirksomheten i TSB mye lavere enn for både somatisk og psykisk helsevern (se graf og tabell).

Kilder: SSB (rød søyle) og NIFU (blå).

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) publiserer annethvert år en rapport basert på opplysninger over hvor mye helseforetakene bruker på forskning innenfor de ulike helseområdene. Den seneste rapporten viser at spesialisthelsetjenesten totalt brukte fire milliarder kroner til forskning i 2017, som ble fordelt med 85 prosent til somatikken, 13 prosent til psykisk helsevern og 2 prosent til TSB (blå søyle i grafen). I denne grafen er dette sett i sammenheng med fordelingen av totale driftskostnader til spesialisthelsetjenester i 2017, på de tre helsefagområdene tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), psykisk helsevern (PHV) og somatisk helsevern (SHV) (rød søyle).


I tall utgjorde kostnadene til forskning på helsefagområdet TSB totalt 74 millioner kroner i 2017. Til sammen er 64 årsverk var knyttet til denne forskningen.

Ifølge NIFU fordeles ressursbruken til forskning i TSB slik i 2017: 

  • 15 av de 42 forskningsutførende enhetene i eller knyttet til helseforetakene brukte ressurser til forskning innenfor området TSB i 2017.
  • 35 årsverk ble brukt i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner og 29 i øvrige HF og private ideelle sykehus.
  • Universitetssykehusene står for seksti prosent av ressursbruken til forskning i TSB.

    Kilde:
    NIFU: Ressursbruk til forskning i helseforetakene 2017, Rapport 27/18