TSB er underforsket

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) bruker halvparten så mye ressurser til forskning som gjennomsnittet i universitetssykehusene. Mens dette gjennomsnittet er 4,9 prosent, går bare to prosent av sykehusenes driftskostnader til TSB, til forskning. 

 

​TSB bruker 2 prosent av driftskostnadene på froskning.  Til sammenlikning er andelen av driftskostnadene som går til forskning i de seks universitetsykehusene 4,9 prosent. Sett i forhold til fagområdets størrelse er forskningsvirksomheten i TSB mye lavere enn for både somatisk og psykisk helsevern (se graf og tabell).

Kilder: SSB (rød søyle) og NIFU (blå).

Hvilke andeler av spesialisthelsetjenesten totale ressurser som brukes innen de tre helsefagområdene tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), psykisk helsevern (PHV) og somatisk helsevern (SHV), går fram av statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) publiserer annethvert år en rapport basert på opplysninger over hvor mye helseforetakene bruker på forskning innenfor de ulike helseområdene. Den seneste rapporten viser at spesialisthelsetjenesten totalt brukte fire milliarder kroner til forskning i 2017, som ble fordelt med 85 prosent til somatikken, 13 prosent til psykisk helsevern og 2 prosent til TSB (blå søyle i grafen). I denne grafen er dette sett i sammenheng med fordelingen av totale kostnader til spesialisthelsetjenester i 2017, ifølge SSB (røde søyler).  


I tall utgjorde kostnadene til forskning på rusområdet totalt 74 millioner kroner i 2017. Til sammen er 64 årsverk var knyttet til denne forskningen.

Ifølge NIFU fordeles ressursbruken til forskning i TSB slik i 2017: 

  • 15 av de 42 forskningsutførende enhetene i eller knyttet til helseforetakene brukte ressurser til forskning innenfor området TSB i 2017.
  • 35 årsverk ble brukt i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner og 29 i øvrige HF og private ideelle sykehus.
  • Universitetssykehusene står for seksti prosent av ressursbruken til forskning i TSB.

    Kilde:
    NIFU: Ressursbruk til forskning i helseforetakene 2017, Rapport 27/18 

Les mer: Faglige rammer for TSB