Pakkeforløp for TSB

Innspillsrunden på pakkeforløpet for behandling i TSB starter 1. juni. Forløpet skal være klart til implementering 1. januar 2018. – Utviklingsfasen har involvert hele fagfeltet, sier Gabrielle Welle-Strand, en av lederne for arbeidsgruppa for TSB-pakkeforløpet for Helsedirektoratet.

 

Bilde av Gabrielle Welle-Strand (Foto Tone Øiern)
Gabrielle Welle-Strand leder arbeidet med to pakkeforløp om rus på vegne av Helsedirektoratet.


Pakkeforløp er nasjonale, normerende forløp som har som mål at brukere og pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt når de mottar behandling og oppfølging for ulike tilstander, bedre logistikk, brukermedvirkning og individuell behandling.  For å virkeliggjøre pakkeforløp, skal de etableres med nødvendig kapasitet, forløpskoordinatorer, ledelse og samhandling.

 

Foreløpig to om rus

Pakkeforløp for kreft ble etablert i 2015 og året etter fikk Helsedirektoratet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet også å utarbeide pakkeforløp på psykisk helse- og rusområdet. Av disse er foreløpig to som gjelder behandling av rus- og avhengighetslidelser påbegynt: Pakkeforløp TSB som implementeres fra 1. januar 2018 og pakkeforløp gravide og rus som skal være klart for implementering høsten 2018.  

Se  Helsedirektoratets informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus

Seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand leder arbeidet med begge pakkeforløpene, sammen med kolleger i Helsedirektoratet. Ifølge legen og seniorrådgiveren må utviklingen av pakkeforløp reflektere forskjellene mellom psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. I forhold til fysisk sykdom vil det på psykisk helse- og rusfeltet være behov for:

  • mer brukermedvirkning og individuell tilpassing gjennom hele forløpet
  • mer oppmerksomhet på oppfølging, tilbakefall, langvarige lidelser og komorbiditet
  • mer fokus på samarbeid på tvers av nivåer i helsetjenesten og på tvers av sektorer
  • fokus på levevaner og somatiske sykdommer
  • langvarig oppfølging for noen pasienters del


To koordinatorfunksjoner

En viktig komponent i pakkeforløpet for kreft er forløpskoordinatorer ved sykehusene som har ansvar for å koordinere logistikken i pakkeforløpet. Arbeidsgruppa for TSB-pakkeforløp har foreslått å etablere én forløpskoordinatorfunksjon for rus i kommunen og én i TSB. Etter forslaget skal den kommunale koordinatoren samordne aktuelle instanser i kommunen, mens forløpskoordinator i TSB skal ha ansvar for koordineringen og forløpet i spesialisthelsetjenesten. De skal samarbeide tett med hverandre. Hvis pasienten har egen koordinator i kommunen eller behandler i TSB, vil denne overta mange av oppgavene til forløpskoordinator.

– Arbeidsgruppa har forslått at det kun skal være ett telefonnummer inn i kommunen og ett til forløpskoordinator i TSB, forteller Welle-Strand. Hun understreker at forløpskoordinatorer er helt nødvendige for å få pakkeforløp til å fungere.
 – Koordinatorfunksjonen sørger primært for logistikken – og skal ha god oversikt og myndighet til å påvirke forløpene.

Den videre prosessen

Arbeidsgruppene for forløpene er bredt sammensatte. Arbeidsgruppen for TSB-pakkeforløp har sluttført sitt forslag, mens gravide og rus er i full aktivitet våren 2017. Utkast til TSB- pakkeforløp sendes ut på en innspillsrunde 1.juni og skal implementereres fra starten av neste år. Arbeidsgruppen for pakkeforløp gravide og rus skal avgi sitt utkast høsten 2017. Utviklingsfasen under ledelse av direktoratet fortsetter deretter fram til sommeren 2018, og implementereringen skal være i gang høsten 2018.

 

Skejammed tidsplan for forløpet
Implemteringsfase i 2018.

 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.