HELSENORGE

Utreder flere diagnoser hos ruspasienter

- Det er høy sykelighet men lite frafall blant pasienter som utredes for ruslidelser, sier Anne Landheim og Espen Ajo Arnevik. De to har samarbeidet om en undersøkelse av  utredningspraksis i TSB.   

Espen Ajo Arnevik og Anne Landheim har kartlagt mye dobbeltproblematikk blant pasienter i utredning i TSB.

Undersøkelsen ble laget i 2015 på initiativ fra et norsk fagnettverk av fagpersoner som arbeider med utredning av pasienter med ruslidelser. De to kompetansetjenestene på rusfeltet – Nasjonal kompetansetjeneste ROP og Nasjonal kompetansetjeneste TSB – sto i spissen for undersøkelsen.

Lavt frafall

Undersøkelsen omfatter 346 pasienter som fikk tilbud om utredning i 2015.  Av disse fullførte 251 oppholdet, og frafallet var på 95.
– Frafallet er lavt om vi sammenlikner med helseområdet TSB som helhet, sier Espen Ajo Arnevik (PhD) i Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Trippeldiagnoser

Undersøkelsen avdekker mye dobbeltproblematikk blant pasientene. I gjennomsnitt hadde hver pasient tre diagnoser, oftest personlighetsforstyrrelser, atferdsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser i tillegg til ruslidelsen.
Anne Landheim antar at flere ruspasienter sliter med angst og depresjon enn det kommer fram i undersøkelsen. – Slike problem blir nok mer synlige og tydelige for pasient og behandler lengre ute i forløpet. Innledningsvis kan primærlidelser og abstinenslidelser forveksles.

Begge forskerne er understreker at det å diagnostisere pasienter kort tid som har liten avstand til rusbruk, er utfordrende. Både symptombilde, fungeringsnivå og diagnosebilde kan være helt annerledes etter tre måneder i behandling eller oppfølging, sier de.

Internt henviste

I undersøkelsesskjema som ble sendt til utredningsenhetene, ble det også spurt om hvem som står oppført som henvisere til pasientene. I  flest tilfeller kom henvisningene internt fra TSB.
– Det er grunn til å anta at en del pasienter i utredning er reinnlagte nettopp for å finne ut hva som kompliserer bildet, sier Espen Ajo Arnevik.
At kun seks prosent ifølge denne undersøkelsen henvises fra somatiske sykehusavdelinger for å få hjelp med et rusproblem bekymrer ham:
– Tallet er lavt når vi vet hvilken rolle rusbruk spiller for utvikling av alvorlige somatiske sykdommer.