Kompetanseoppbygging i å vurdere rett og frist

Rett og frist er et prosjekt i Nasjonal kompetansetjeneste TSB som har som mål å samle deltakere i vurderingsinstanser for å dele kompetanse og skape felles forståelse av oppgavene med å tildele rett til behandling i TSB.

Fra v: Karoline Tolo Rollag, prosjektleder NK-TSB, Monika Eriksen, Helse Bergen, Hilde Harwiss, NK-TSB, Trine Lise Johannesen, OUS, Vibeke Alstadvald, St. Olavs Hospital, Reidar Stokke, Rogaland A-senter, Rune Frydenlund, Helse Nord,  Jon Storaas, RiO

Foto av Karoline RollagSpesialrådgiver Karoline Rollag er leder for prosjektet.
– Et mål er å redusere uønsket variasjon mellom vurderingene av hvilken helsehjelp som passer hver enkelt, sier hun. – Idealet er at like henvisninger skal vurderes likt uavhengig av hvor pasienten søker behandling. Derfor bør teamene som skal vurdere henvisningene, ha en god forståelse av lov og forskrift. I tillegg bør de ha så god oversikt over behandlingstilbud på alle nivåer at pasienthenvisningen ender der pasienten får best hjelp.

Prosjektgruppe

En arbeidsgruppe er etablert for å planlegge erfaringsutveksling og annen kompetanseoppbygging i regi av prosjektet. Deltakerne i planleggingsgruppen er Jon Storaas (RiO), Rune Frydenlund (Helse Nord), Vibeke Alstadvald (Helse Midt-Norge), Anja Therese Bakke (Helse Vest), Reidar Stokke (Rogaland A-senter), Hege Eriksen (Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst), Trine Lise Johannesen (Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst) samt Hilde Harwiss (NK-TSB).

Blant annet planlegges et arbeidsseminar 22. november med fokus på faktorer for å redusere uønsket variasjon. Metoden vil bestå i å sammenlikne teamenes praksis for hvordan de behandler likelydende case, og benchmarking av god metodikk.
– Dette er å pløye ny mark, sier Karoline Rollag. Mange har forventninger til metoden og mulighetene dette gir for å dokumentere og diskutere hvordan dette arbeidet foregår.


Mer hastverk

Kravene til vurderinger av rett og frist er skjerpet. Fra 2015 er vurderingstiden redusert fra 30 til 10 virkedager fra henvisningen er mottatt. Vurderingen skal nå skje på grunnlag av henvisningen; verken å innhente supplerende opplysninger fra henviser eller å innkalle pasienten til undersøkelse er aktuelt.
– Å gjøre gode og utfyllende vurderinger av hvor en pasient får best helsehjelp stiller krav til at instansene har god oversikt over det differensierte behandlingstilbudet, pasientrettighetene og andre reguleringer av virksomheten, påpeker Rollag.

Teamene skal ifølge lov og forskrift samarbeide med kommunene for å øke deres kompetanse i å gjøre henvisninger.  Omtrent hver fjerde pasient i døgnbehandling TSB er henvist av fastlegen, mens 19 prosent er henvist fra kommunal sosialtjeneste/NAV (2012-tall). Samlet er litt over halvparten av pasientene til TSB henvist fra spesialisthelsetjenesten


Vil du holde deg oppdatert om det kommende seminaret og andre aktiviteter i regi av prosjektet; sjekk prosjektets side på tsb.no

Fant du det du lette etter?