Somatisk helse og rus

Hvordan kartlegge og følge opp rusproblematikk i somatiske helsetjenester?

Prosjektet skal utvikle og gjennomføre ruskartlegging og oppfølging av pasienter med helseskadelig alkoholbruk i tre somatiske akuttmottak. Erfaringene skal systematiseres slik at det kan gjennomføres i hele landet.

Bakgrunn for prosjektet

Skadelig bruk av alkohol er den tredje viktigste årsaken til tapte friske leveår i Norge. Alkoholbruk bidrar til mer enn 60 forskjellige sykdommer i tillegg til ulykker (WHO). Det gjør sykehus til en arena for å stille spørsmål om alkohol og andre rusvaner.

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet (retningslinje 5.5) sier at «den somatiske helsetjenesten bør ha et kontinuerlig fokus på hvordan pasienter med rus- og avhengighetstilstander kan fanges opp og gis tilbud om hjelp». Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom oppdragsbrev bedt helseforetakene om å lage systemer for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer, uten at det er gjennomført systematisk. Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal gjennom prosjektet utvikle en modell for slike intervensjoner i samarbeid med tjenestene.

Mål med prosjektet 2020–2022

Overordnet mål for prosjektet er å sikre at alkoholvaner kartlegges der de kan utløse, forverre eller medvirke til somatiske lidelser. Informasjon om risiko skal gis og de som er i behov for det skal tilbys relevant behandling for rusproblemer.

En strukturert modell for kartlegging og oppfølging av pasientene skal utvikles i samarbeid med somatiske akuttmottak som skal delta i prosjektet, som også skal ha ansvaret for gjennomføringen. Arbeidet skal være koordinert av prosjektledelsen som også vil tilby opplæring og oppfølging. 

Det skal brukes forskningsmetodikk for å finne fram til hvilke forutsetninger som må være på plass for at kartleggingene blir del av systematiske rutiner, uavhengig av prosjektet.

Tidligere prosjekter med liknende formål i NK TSB hart sammenstilt og formidlet kunnskap om relevant kartlegging, behandling og oppfølging av pasienter i somatisk helsetjenester som har helseskadelig rusbruk, samt kartlagt  intervensjoner . Arbeidet med systematisering av kunnskap og formidling fortsetter også i dette prosjektet.

Kontaktperson

Merete Taksdal
E-post: mertak@ous-hf.no

Om Merete Taksdal

Prosjektplan

Prosjektplan 2020–2022

Dokumenter

I Sykdomsbyrderapporten som Folkehelseinstituttet nylig la fram, rangerer alkohol og illegale rusmidler på femteplass over risikofaktorer for død før fylte 70 år.


Filmer og opplæringsmateriell om rus og somatisk helse på YouTube

Opplæringsmateriell

 • 29.10.2019
  Lommerus

  Lommerus er en guide for helsepersonell til bedre behandling av rusmedisinske problemstillinger i sykehus.

 • 05.05.2020
  - Spør pasienten om alkohol

  Oslo universitetssykehus har utviklet prosedyre ved delirtilstander til bruk i hele sykehuset. Formålet er å hindre komplikasjoner og forlengete sykehusopphold.

 • 05.05.2020
  Ser vi alkohol?

  Møt pasientene Inger, Geir og Terje. Hvordan samspiller et risikofylt forhold til alkohol med somatiske skader de blir innlagte med? Kortfilm om hvordan helsetjenester kan møte rusrelatert skaderisiko.

 • 29.10.2019
  Kunnskapsstatus for alkoholintervensjoner i sykehus

  Hva er kunnskapsgrunnlaget for rusintervensjoner i somatiske sykehus? Forelesning ved Sverre Nesvåg.

NYHETER

 • 06.09.2019 St. Olavs hospital
  Europeerne drikker mest i verden

  Ny WHO-rapport: I gjennomsnitt drikker alle europeere som er 15 år og eldre alkohol tilsvarende to flasker vin i uka. 290 000 mennesker i Europa mister livet årlig av alkoholrelaterte årsaker.

 • 17.06.2019
  Rett hjelp ved rus- og somatisk lidelse

  Et nytt, nasjonalt prosjekt skal identifisere og hjelpe pasientene i somatiske avdelinger der innleggelsen kan skyldes rusbruk. Oslo universitetssykehus samarbeider på tvers.

 • 17.06.2019
  Oslo-sykehus skal bli bedre til å møte pasienter med rus- og somatiske helseproblemer

  Tre ulike forsknings- og fagutviklingsprosjekter i OUS arbeider for å forbedre behandlingen av pasienter i somatiske avdelinger som kan ha risikofylt bruk av alkohol og legemidler. En styringsgruppe skal sørge for at prosjektene drar sammen.  

 • 22.04.2019
  Ruspasienter vinner på aktivt samspill legevakt – sykehus

  – Få pasienter med rusrelaterte vansker, fyller legevaktas hastekriterier. Å prioritere å støtte dem i å holde fast ved sin beslutning om å bryte med et liv dominert av rus, gjør likevel en stor forskjell helsemessig, sier Odd Martin Vallersnes.

 • 22.04.2019
  Prosjekt skal bygge opp systematisk ruskartlegging i somatikken

  Hvordan kartlegge og følge opp rusproblematikk i somatiske akuttenheter? Det er tema for et nytt utviklingsprosjekt med forskningstilnærming som Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal koordinere.

 • 09.08.2018
  «Vanlig» drikking hos eldre – et fremtidig folkehelseproblem

  Alkoholbruken øker mest blant middelaldrende og eldre. Klarer velferdsstaten å møte utfordringene det medfører? – Vi må I flytte fokus fra misbruk og avhengighet til folkehelse, sier Fred Rune Rahm; «vanlig» drikking hos eldre kan gi stor helseskade

 • 20.04.2017
  Da rus var tema for alle nyansatte

  Rus og avhengighet er ofte en del av bildet hos pasienter i somatiske sykehusavdelinger. Jordmor Ingeborg Einemo Frøysland ble derfor introdusert til TSB under introduksjonsdagen for nyansatte ved Oslo universitetssykehus.

 • 05.04.2017
  Forskersamarbeid om somatisk helse og rus

  – Somatikk og rus må snakke bedre sammen, sier Jørgen Bramness som er en av initiativtakerne til Forskernettverk for klinisk forskning innen rus og somatikk. Samsykelighet påvirker utfallet av behandlingen som gis i begge sektorene.

 • 27.10.2016
  Risikorus i kroppen

  Ole Næss skal kartlegge hvordan norske sykehus begrunner hva de gjør – og ikke gjør – for pasienter med symptomer og lidelser som kan ha sammenheng med rusmiddelbruk.

Fant du det du lette etter?