HELSENORGE

Somatisk helse og rus

Hvordan kartlegge og følge opp rusproblematikk i somatiske helsetjenester?

Prosjektet skal utvikle og gjennomføre ruskartlegging og oppfølging av pasienter med helseskadelig alkoholbruk i tre somatiske akuttmottak. Erfaringene skal systematiseres slik at det kan gjennomføres i hele landet.

Bakgrunn for prosjektet

Skadelig bruk av alkohol er den tredje viktigste årsaken til tapte friske leveår i Norge. Alkoholbruk bidrar til mer enn 60 forskjellige sykdommer i tillegg til ulykker (WHO). I Norge anslår Helsedirektoratet at inntil hver femte pasient i somatiske avdeling er innlagt på grunn av rusrelaterte problemer. Det gjør sykehus til en arena for å stille spørsmål om alkohol og andre rusvaner.

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet (retningslinje 5.5) sier at «den somatiske helsetjenesten bør ha et kontinuerlig fokus på hvordan pasienter med rus- og avhengighetstilstander kan fanges opp og gis tilbud om hjelp». Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom oppdragsbrev bedt helseforetakene om å lage systemer for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer, uten at det er gjennomført systematisk. Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal gjennom prosjektet utvikle en modell for slike intervensjoner i samarbeid med tjenestene.

Mål med prosjektet 2020–2022

Overordnet mål for prosjektet er å sikre at alkoholvaner kartlegges der de kan utløse, forverre eller medvirke til somatiske lidelser. Informasjon om risiko skal gis og de som er i behov for det skal tilbys relevant behandling for rusproblemer.

En strukturert modell for kartlegging og oppfølging av pasientene skal utvikles i samarbeid med somatiske akuttmottak som skal delta i prosjektet, som også skal ha ansvaret for gjennomføringen. Arbeidet skal være koordinert av prosjektledelsen som også vil tilby opplæring og oppfølging. 

Det skal brukes forskningsmetodikk for å finne fram til hvilke forutsetninger som må være på plass for at kartleggingene blir del av systematiske rutiner, uavhengig av prosjektet.

Tidligere prosjekter med liknende formål i NK-TSB hart sammenstilt og formidlet kunnskap om relevant kartlegging, behandling og oppfølging av pasienter i somatisk helsetjenester som har helseskadelig rusbruk, samt kartlagt intervensjoner. Arbeidet med systematisering av kunnskap og formidling fortsetter også i dette prosjektet.

Kontaktperson

Merete Taksdal

Merete Taksdal
E-post: mertak@ous-hf.no

Prosjektplan

Prosjektplan 2020–2022

Dokumentasjon

I Sykdomsbyrderapporten som Folkehelseinstituttet nylig la fram, rangerer alkohol og illegale rusmidler på femteplass over risikofaktorer for død før fylte 70 år.

Filmer og opplæringsmateriell

Filmer og opplæringsmateriell om rus og somatisk helse på YouTube

Medieomtale

Advarer mot at pasienter bagatelliserer eget alkoholforbruk, NRK Dagsrevyen, 25.04.2021

NYHETER

Fant du det du lette etter?