Somatisk helse og rus

Hvordan kartlegge og følge opp rusproblematikk i somatiske helsetjenester?

Prosjektet i den formen det beskrives er avsluttet, men somatisk helse og rus vil være tema for et nytt, utvidet prosjekt i 2019.

Bakgrunn for prosjektet

Skadelig bruk av alkohol er den tredje viktigste årsaken til tapte friske leveår i Norge. Alkoholbruk bidrar til mer enn 60 forskjellige sykdommer i tillegg til ulykker (WHO). Det gjør sykehus til en arena for å stille spørsmål om alkohol og andre rusvaner.

Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom oppdragsbrev 2013-2015 bedt helseforetakene om å lage systemer for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer. Dette er videreført i Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet (retningslinje 5.5)


Mål med prosjektet


1. Sammenstille og formidle oppdatert kunnskap slik at pasienter med underliggende rusproblematikk får relevant kartlegging, behandling og oppfølging

2. Hjelpe minst fem nye helseforetak i gang med tiltak som bidrar til kartlegging og oppfølging av pasienter med underliggende rusmiddelproblemer

3. Øke kunnskap om forebygging og intervensjoner når det gjelder eldres alkohol- og legemiddelbruk, og planlegge implementering av denne kunnskapen

Kontaktperson

Espen Ajo Arnevik 
E-post: esarbe@ous-hf.no

Presentasjoner


Dilemmaer innen psykiatri, rus og somatikk, Presentasjon nyansattedag ved OUS 19.04.2017

Eldre og rus - angår det deg? Presentasjon for Landskonferansen i alderspsykiatri 27.04.2017


Opplæringsmateriell


Filmer og opplæringsmateriell om rus og somatisk helse på YouTube


NYHETER

 • 17.06.2019
  Rett hjelp ved rus- og somatisk lidelse

  Et nytt, nasjonalt prosjekt tar sikte på å identifisere og hjelpe pasientene i somatiske avdelinger der innleggelsen kan skyldes rusbruk. – Vi ser fram til å samarbeide for å gi disse pasientene den helhetlige helsehjelpen de har behov for...

 • 17.06.2019
  Oslo-sykehus skal bli bedre til å møte pasienter med rus- og somatiske helseproblemer

  Tre ulike forsknings- og fagutviklingsprosjekter i OUS arbeider for å forbedre behandlingen av pasienter i somatiske avdelinger som kan ha risikofylt bruk av alkohol og legemidler. En styringsgruppe skal sørge for at prosjektene drar sammen.  

 • 15.05.2019
  Hvordan får vi gode medforskere?

  – Vi trenger at både forskere og brukere er med på å fremme samarbeidsfokusert forskning på rus og psykisk helsefeltet, sier erfaringskonsulent og medforsker Morten Brodahl.

 • 22.04.2019
  Ruspasienter vinner på aktivt samspill legevakt – sykehus

  – Få pasienter med rusrelaterte vansker, fyller legevaktas hastekriterier. Å prioritere å støtte dem i å holde fast ved sin beslutning om å bryte med et liv dominert av rus, gjør likevel en stor forskjell helsemessig, sier Odd Martin Vallersnes.

 • 09.08.2018
  «Vanlig» drikking hos eldre – et fremtidig folkehelseproblem

  Den største økningen i alkoholbruken i Norge finner sted blant middelaldrende og eldre. Klarer velferdsstaten å møte utfordringene det medfører? Under Arendalsuka vil Fred Rune Rahm utfordre til å ta fatt i folkehelseutfordringene med alkoh...

 • 01.11.2017
  Hjelp til mennesker med rusproblemer i somatiske avdelinger

  Mange pasienter i somatiske avdelinger har et rusproblem, og for noen kan det bli nødvendig å behandle abstinenser eller delir for at behandlingen skal være til hjelp. Prosedyrer når pasienten i somatiske avdelinger har rusrelaterte tilstander er på vei.

 • 20.04.2017
  Da rus var tema for alle nyansatte

  Rus og avhengighet ofte er er en del av bildet hos pasienter i somatiske sykehusavdelinger. Jordmor Ingeborg Einemo Frøysland ble derfor introdusert til TSB under introduksjonsdagen for nyansatte ved Oslo universitetssykehus.

 • 05.04.2017
  Forskersamarbeid om somatisk helse og rus

  – Somatikk og rus må snakke bedre sammen, sier Jørgen Bramness som er en av initiativtakerne til Forskernettverk for klinisk forskning innen rus og somatikk. Samsykelighet påvirker utfallet av behandlingen som gis i begge sektorene.

 • 07.12.2016
  Ser vi rus?

  Er alle ruspasienter i rusbehandling? Nei. Det er flere ruspasienter i somatiske helsetjenester enn i TSB. Møt Inger, Geir og Terje. For dem er kanskje et risikofylt forhold til alkohol er hovedproblemet, ikke en somatisk skade. Hva møtes h...

 • 27.10.2016
  Risikorus i kroppen

  Norske sykehus er pålagt å tilby relevant helsehjelp der symptomer og lidelser kan ha sammenheng med rusmiddelbruk. Likevel blir forblir alkohol som en del av helseproblemet ofte uoppdaget og dermed ubehandlet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.