Hjelp til mennesker med rusproblemer i somatiske avdelinger

Mange pasienter i somatiske avdelinger har et rusproblem, og for noen kan det bli nødvendig å behandle abstinenser eller delir for at behandlingen skal være til hjelp. Prosedyrer når pasienten i somatiske avdelinger har rusrelaterte tilstander er på vei.

 

​Fredag 20. oktober var rundt 27 leger og sykepleiere fra ulike somatiske avdelinger i Helse Sør-Øst samlet til et seminar hos Nasjonal kompetansetjeneste TSB for gjensidig orientering om tiltak og som kan bedre spesialisthelsetjenestens behandling av «dobbeltproblematikk» somatiske helseproblemer og rusproblemer.  

Rusbruk kan påvirke behandlingen

Deltagerne fikk høre ferske tall fra studien «Rus og somatisk sykdom» som foregår på Lovisenberg sykehus og i et sykehus i Moskva i regi av Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus . Denne studien sammenligner blodprøvesvar (PEth) med screening i form av AUDIT-4. Resultatet foreløpig viser godt samsvar mellom blodprøveresultat og hva pasientene svarer på i AUDIT. Studien viser også at det er en relativt stor andel av pasientene i den norske delen av studien som har et høyt alkoholforbruk, det vil si i en slik grad at det kan svekke resultatene av behandlingen pasienten får, eller gi helseproblemer.

«Lommerus» - et virkemiddel under utvikling

Overlege Svein Skjøtskift fra Helse Bergen fortalte om verktøyet «Lommerus» som gir personell utenfor rus-sektoren oversikt over behandling av forgiftninger og abstinens for de fleste vanlige rusmidlene, rettet mot helsepersonell. I tillegg inneholder «Lommerus» informasjon om smertebehandling for pasienter med opiatavhengighet, farmakologisk kunnskap om rusmidler og samtaleteknikker der man mistenker at høyt inntak av rusmidler påvirker sykdomsbildet. Et sentralt tema er  henvisningsrutiner mellom somatikk og TSB.

Foto Svein Skjøtskift (Legeforeningen)

–  Mange vil ha nytte av å ha tenkt gjennom hvordan  man kan informere pasienter om helserisiko ved deres bruk av rusmidler uten at de taper ansikt, sier Svein Skjøtskift. Slike samtaleteknikker vil gå inn i et e-læringsprogram som er under planlegging i samarbeid mellom Helse Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste TSB.
 I forbindelse med revisjon av «Lommerus» skal det også utvikles casebasert læring basert på annet innholdet i håndboka.

 Den nåværende versjonen av Lommerus kan fortsatt benyttes. 


Prosedyre ved delirtilstander på trappene

I Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler  er en sterk anbefaling at pasienter som legges inn på somatiske avdelinger bør kartlegges for rusmiddelproblemer, og eventuelt få hjelp til avrusning eller stabilisering samt henvises til adekvat hjelp. Likevel har en del pasienter som legges inn i somatiske sykehus alkoholabstinenser som ikke oppdages ved innleggelse, og som går videre i et delirium tremens i løpet av behandlingsoppholdet. Oslo Universitetssykehus har derfor nedsatt en arbeidsgruppe med oppdrag å utarbeide en «nivå 1-prosedyre» for forebygging og behandling av delirium tremens. Arbeidsgruppens leder, overlege Rune Tore Strøm presenterte utkastet til prosedyre .

Foto av Rune Tore Strøm

– Det er svært få tilfeller av delirium tremens blant pasienter som legges inn til avrusning i TSB, sier han. – Hovedtyngden av delirproblematikk ser vi i somatiske avdelinger.
I henhold til utkastet til delirprosedyre skal alle pasienter kartlegges for alkoholbruk og mengde ved innkomst. De pasientene som oppleves å være i risiko for å utvikle abstinenser og delir skal inn i en behandlingssløyfe og overvåkes for abstinenssymptomer. Prosedyren er i disse dager på intern høring i Oslo universitetssykehus, og når den er klar vil det bli et opplæringsopplegg knyttet til flere elementer i prosedyren i form av opplæringsmoduler. Både prosedyren og opplæringsmodulene kan implementeres hos andre helseforetak.

Les mer:
Prosjekt somatisk helse og rus