Oslo-sykehus skal bli bedre til å møte pasienter med rus- og somatiske helseproblemer

Tre ulike forsknings- og fagutviklingsprosjekter i OUS arbeider for å forbedre behandlingen av pasienter i somatiske avdelinger som kan ha risikofylt bruk av alkohol og legemidler. En styringsgruppe skal sørge for at prosjektene drar sammen.  

Medlemmer i midlertidig styringsgruppe for rus og somatikk-prosjekter: Fra v Guri Spilhaug, Stig Tore Bogstrand, Sasa Katadzic, Tommy Sjåfjell, Vigdis Vindenes, Espen Ajo Arnevik, RusForsk, OUS, Anners Lerdal og Asle Enger.

Rusmiddelbruk kan forverre eller forårsake somatisk sykdom, og en sykehusinnleggelse er en mulighet for at pasienten kan få hjelp med problematisk alkohol- eller legemiddelbruk. Tre prosjekter ved OUS og Lovisenberg sykehus, skal forbedre behandlingen av denne gruppen pasienter i somatiske avdelinger. De tre prosjektene skal ha en felles styringsgruppe.

Tre prosjekter

1. Erfaringer med systematisk ruskartlegging i somatiske avdelinger 

Prosjektet «Systematisk ruskartlegging i somatiske avdelinger» er et treårig, nasjonalt prosjekt i regi av Nasjonal kompetansetjeneste TSB og skal omfatte medisinske avdelinger i Helse Sør-Øst og i Helse Nord. Prosjektet skal undersøke nytten av å inkludere systematisk opplæring i kartlegging av rusvaner i inntaksprosedyrene ved inntak av nye pasienter, undersøke hvilken betydning behandlingsenhetens endringsvilje eller organisatoriske modenhet har for om man lykkes med dette samt gi svar på om intervensjonene gir pasientene bedre helhetlig helsehjelp, både med somatiske sykdommer og ruslidelse. .

Prosjektet ledes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Kompetansetjenesten har også tidligere arbeidet med temaet, i form av de to prosjektene «Rus i kroppen» og «Somatisk helse og rus».  Nåværende prosjekt er i startfasen og blir finansiert av Helse Sør-Øst. Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i OUS bidrar med midler til verktøy for intervensjon.

2. Utprøving av screeningverktøy

«Rus og somatisk sykdom» er en intervensjonsbasert implementeringsstudie som foregår på Lovisenberg sykehus og i et sykehus i Moskva i samarbeid med Seksjon for rusmiddelforskning, Oslo universitetssykehus. Studien sammenligner svar fra alkoholbiomarkøren (PEth) med screening i form av AUDIT-4. Pasientene tilbys en nettbasert løsning for kartlegging og oppfølging. Resultatet foreløpig viser godt samsvar mellom blodprøveresultat og hva pasientene svarer på i AUDIT. Studien viser også at det er en relativt stor andel av de norske pasientene i studien som har et høyt alkoholforbruk, det vil si i en slik grad at det kan svekke resultatene av behandlingen pasienten får, eller gi helseproblemer.

3. Skreddersydde intervensjoner for somatiske pasienter

På vegne av flere samarbeidsparter har Lovisenberg sykehus søkt Norges forskningsråd om midler til et omfattende prosjekt der somatiske pasienter med skadelig bruk av alkohol skal få skreddersydde intervensjoner (AlcoTail-NOR). Studiene skal utføres ved Lovisenberg sykehus og i samarbeid med det førstnevnte prosjektet «Systematisk ruskartlegging i somatiske avdelinger – en implementeringsstudie».  


Tre felles mål

Styringsgruppen for de tre prosjektene skal arbeide mot tre felles mål:

  • at flest mulig pasienter med rusutfordringer i somatiske mottak eller observasjonsposter blir identifisert og tilbudt adekvat rusrelatert behandling eller -intervensjon,
  • at strukturer og systemer som bygges opp for å oppnå dette skal inngå i ordinær praksis og ikke være personavhengige, samt
  • at forsknings- og utviklingsarbeidet skal skje koordinert og med felles siktemål og i mest mulig samarbeid knyttet til søknader, kommunikasjonsaktiviteter og rekruttering.

Medlemmene i en midlertidig oppnevnt styringsgruppe er Guri Spilhaug, Nasjonal kompetansetjeneste TSB, OUS, Stig Tore Bogstrand, Seksjon for rusmiddelforskning, OUS, Sasa Katadzic, Fagavdelingen ved Medisinsk klinikk, OUS, Tommy Sjåfjell, A-larm, Vigdis Vindenes, Seksjon for rusmiddelforskning, OUS, Espen Ajo Arnevik, RusForsk, OUS, Anners Lerdal, Lovisenberg diakonale sykehus, Asle Enger, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, OUS, Ingebjørg Gustavsen, Avdeling for farmakologi, OUS, Aud Johannessen, Universitetet i Sørøst-Norge og Nikolaj Kunøe, Lovisenberg diakonale sykehus. (De tre siste var ikke til stede da bildet ble tatt.)