HELSENORGE

Rett hjelp ved rus- og somatisk lidelse

Et nytt, nasjonalt prosjekt skal identifisere og hjelpe pasientene i somatiske avdelinger der innleggelsen kan skyldes rusbruk. – Vi ser fram til å samarbeide for at pasientene skal få den helhetlige helsehjelpen de har behov for og rett på, sier Morten Mowe, klinikkleder for Medisinsk klinikk og Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Oslo universitetssykehus.

Guri Spilhaug og Morten Mowe ønsker å dele eierskapet til prosjektet.   

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har tatt initiativ til prosjektet, der formålet er å utvikle og iverksette gode rutiner for identifikasjon av og intervensjon til pasienter som drikker på måter som kan gi negative helsemessige konsekvenser. 
– Vi vil at ansvaret for å følge en strukturert modell for kartlegging og oppfølging, skal ligge hos de somatiske avdelingene, men der de ansatte får opplæring og oppfølging fra spesialister i rus- og avhengighetsbehandling, sier Guri Spilhaug, leder for kompetansetjenesten.

Delt eierskap til prosessen

 – Å få konkrete verktøy i slik sammensatt problematikk vil være nyttig for oss i Medisinsk klinikk, sier klinikkleder Morten Mowe. – Det er en forutsetning at de som skal holde i denne utviklingsoppgaven kjenner utfordringene både i det somatiske fagfeltet og i rus- og avhengighetsfeltet, og at vi deler eierskapet til prosessen.  

I Norge som helhet regner Helsedirektoratet med at én av fem sykehusinnleggelse i somatiske avdelinger kan skyldes rusbruk, eller at rus er en relevant problemstilling for behandlingsforløpet.  Av de ca 14-15 000  årlige innleggelsene i somatiske avdelinger i OUS, kan vi altså forvente at nesten 3000 direkte eller indirekte handler om rus.

Stor helsegevinst

– Et slikt prosjekt kan gi stor helsegevinst hos mange pasienter i Oslo universitetssykehus og kan i tillegg bli en modell for andre sykehus, sier Morten Mowe. – Der rusbruken har betydning for den somatiske sykdommen skal pasienten også tilbys rusbehandling. Vi trenger kunnskap fra TSB om hva slags kartlegging som kan gjøres og hvor den profesjonelle hjelpen kan være å finne, i og utenfor sykehuset.

Guri Spilhaug som er lege og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, erkjenner at TSB har litt å ta igjen når det gjelder å dele sin kunnskap med annen spesialisthelsetjeneste i sykehusene:
– Vi i TSB har holdt oss altfor mye for oss selv og vært for lite synlige, og å tilby vår kompetanse til andre deler av sykehusene er viktig. Motivasjonen forsterkes ytterligere av at det å identifisere pasientene i somatiske avdelinger som har rusrelaterte lidelser er en del av oppdragsbrevene til helseforetakene, sier hun.

Oppdatering: Prosjektet har vært forsinket på grunn av korona, men starter i praksis når situasjonen på sykehusene blir normalisert.