HELSENORGE

Risikorus i kroppen

Ole Næss skal kartlegge hvordan norske sykehus begrunner hva de gjør – og ikke gjør – for pasienter med symptomer og lidelser som kan ha sammenheng med rusmiddelbruk.
«Hva betyr dine alkoholvaner for din helse og fungering?» er spørsmålet for få stiller sine pasienter.

Ole Næss er klinisk sosionom med master i endringsledelseer forsker tilknyttet Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) og PhD-programmet Vilkår for profesjonsutøving ved Høgskolen i Volda.

Som del av et større forskningsprosjekt på temaet alkohol i regi av KORFOR forsker Næss om «Alkoholidentifikasjon og intervensjoner i somatiske sykehus. Pasienterfaringer og kunnskapsbasert praksis».  Målet er å finne et grunnlag for å vurdere om noen metoder og manualer for identifisering og intervensjon kan anbefales framfor andre. Næss sitt doktorgradsprosjekt er en organisasjonsstudie som skal bidra ved å belyse driverne for god tjenesteutvikling på alkoholområdet i de somatiske helsetjenestene.

– Forenklet kan en si at det er to måter helsepersonell kan nærme seg spørsmålet om alkoholvaner i en somatisk helsekontekst. Helsepersonell kan reagere på kliniske tegn som tilsier at alkohol er medvirkende til pasientens helseproblem. Slik metodikk omtales gjerne som targeted screening (målrettet screening), clinical signs eller pragmatisk casefinding. Utgangspunktet for alkoholsamtalen blir her det oppståtte helseproblemet. Alternativt kan helsetjenesten spørre alle sine pasienter om alkoholvaner. Eksempler på slik «ren screening» er metoden som kalles Screening and brief intervention.
– Ulik metodikk og modellvalg krever ulik opplæring og ulik organisering av arbeidet. 

Brukerinvolvering
– Målet mitt blir i første omgang å finne  ut hvordan valg mellom ulike modeller og arbeidsmåter begrunnes; enten i forskning, på grunnlag av pasienterfaringer eller på andre måter.  Å kartlegge pasienterfaringer er selvsagt en vanskelig bit, for dette er ikke pasienter som vi hittil har sett stå fram med sine erfaringer. Likevel er deres tilbakemeldinger avgjørende for å få resultater av prosjektet, sier Næss.