Opplevde barrierer mot å søke behandling for helseproblemer etter bruk av anabole androgene steroider

I dette forskningsprosjektet undersøker vi hvilke barrierer en bruker av anabole-androgene steroider kan oppleve mot å søke behandling tross helseskader etter bruken.

Bakgrunn

Livstidsprevalensen for bruk av AAS er anslått å være rundt 3 % i den generelle befolkningen, og bruk er forbundet med risiko for alvorlige psykiske, fysiske, sosiale og kognitive helseproblemer. I Norge er det bestemt gjennom et politisk vedtak at koordinering av utredning og behandling av helseskader etter slik bruk skal være tillagt spesialisthelsetjenesten ved tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Få AAS-brukere har søkt behandling i TSB fra dette vedtaket ble bestemt i 2013 og frem til nå, og brukernes behandlingsbehov og barrierer for å søke slik utredning og behandling er ikke undersøkt.

Formål

Denne studien søker å få økt forståelse for hvilke barrierer AAS-brukere opplever mot å søke behandling når de opplever AAS-relaterte fysiske, psykiske, sosiale eller kognitive helseproblemer. Oppleves barrierene hos AAS-brukeren selv, i det sosiale miljøet, i storsamfunnet eller i behandlingssystemet? Hovedformålet er at den samlede kunnskapen fra prosjektet kan bidra til å redusere barrierer mot å søke behandling, og at behandlingen i TSB kan tilrettelegges og tilpasses personer som ønsker hjelp til å redusere AAS-relaterte helseskader. Det å få økt kunnskap om hva AAS-brukere har behov for å få hjelp med i spesialisthelsetjenesten, vil kunne gjøre helsepersonell bedre i stand til å planlegge helsehjelpen sammen med brukerne.

Metode

Kvalitativ forskningsmetode ved dybdeintervjuer. Data vil analyseres med fortolkende analysemetoder.

Hvem er deltagerne

Kvinner og menn over 18 år med kortvarig eller langvarig AAS-bruk som har opplevd fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale helseproblemer relatert til bruken.

Status – datainnsamlingen er avsluttet

Vi har nå avsluttet datainnsamlingen til dette prosjektet, og har begynt å organisere data og lage skisser for kommende artikler.

Kontaktperson og forsker


Ingrid Amalia Havnes
Psykiater og forsker ved NK-TSB

Mail: steroider@ous-hf.no

Telefon: 46959791

Fant du det du lette etter?