Utbredt bruk av anabole steroider blant ruspasienter

Ifølge en ny undersøkelse har en av tre mannlige pasienter i behandling i TSB på Østlandet, erfaring med bruk av anabole-androgene steroider. Av dem fyller hver tredje kriteriene for avhengighet av disse stoffene.
– Vær obs på dette i rusbehandling, oppfordrer psykolog Isak Benan Vethe.

Isak Benan Vethe har bidratt i kartlegging av bruk av anabole-androgene steroider blant pasienter i rusbehandling.

Som ledd i sin hovedoppgave i psykologi ved Universitetet i Oslo var Isak Benan Vethe og Jo Søreide med på å utføre en spørreskjemaundersøkelse blant ruspasienter i Oslo, Akershus og Buskerud om deres erfaring med bruk av anabole-androgene steroider (AAS). Undersøkelsen var første fase i en bred kartlegging som Nasjonal kompetansetjeneste TSB for tiden utfører. Tema er også mønster for bruken og pasientenes oppfatning av nivået på helsetjenestenes kunnskap og oppmerksomhet om dette helsetemaet.

Deltakerne i den første studien var 204 pasienter som i 2016 ble behandlet for ruslidelser i behandlingsenheter i Oslo, Akershus og Buskerud.

Debuterer med annen rusmiddelbruk

Undersøkelsen viste at mer enn en tredjedel av de mannlige pasientene og ca fire prosent av de kvinnelige pasientene hadde erfaring med bruk av AAS. Til sammenlikning viser tall at 3–4 prosent av totalbefolkningen har brukt preparatene én eller flere ganger i livet.

Dette kjennetegnet ruspasientene som hadde erfaring med AAS:

  • Gjennomsnittlig debutalder på AAS var 22 år.
  • 30 prosent fylte kriteriene for avhengighet av AAS.
  • Over halvparten hadde et rusproblem før de begynte å bruke AAS.
  • AAS-bruk inngikk ofte i blandingsbruk med ulike illegale rusmidler; oftest amfetamin.
  • En høyere andel av brukerne av AAS var anmeldte for vold enn ikke-brukende ruspasienter.

– Et lignende omfang av bruk av prestasjonsfremmende midler blant rusavhengige ble målt i en undersøkelse fra 2010 der elever ved Tyrilistiftelsen deltok, forteller Isak Benan Vethe. – Den viste at andelen mannlige elever som hadde brukt dopingmidler var 40,5 prosent. Blant kvinnene var andelen 20 prosent. Av dopingpreparatene som mennene tok, dominerte anabole-androgene steroider.

Vil ikke være tynne

I den nye undersøkelsen spør Benan Vethe og kollegene hvilke motiver pasientene hadde for å bruke anabole-androgene steroider.
I likhet med andre brukere av anabole-androgene steroider er motivene hos de vi spurte å bygge kropp og oppnå et ønsket utseende. Steroidene bidrar til å kunne trene mer og lengre. Men personer i denne gruppen ser ut til å ha andre motiver i tillegg. En av tre sier for eksempel at de begynte med AAS fordi de ble tynne av å bruke rusmidler. For disse kan altså bruken av AAS være et forsøk på å kompensere for avmagring som følge av bruk av andre illegale rusmidler og livsstilen som er forbundet med det.

 

Tabell over svargivning på ulike påstander i undersøkelse

Kunnskap om AAS i behandling

Ett av målene med studien var å undersøke i hvilken grad pasientene opplevde at behandlere har stilt spørsmål om pasienters erfaring med bruk av AAS, og hvor god kunnskap de opplevde at behandlerne hadde.
Færre enn halvparten av pasientene svarer at de er blitt spurt om bruk av AAS, men blant de som faktisk bruker disse stoffene er andelen oppe i 70 prosent.

Generelt oppfatter de spurte at  kunnskapen hos behandlere er lav, sier Benan Vethe. – Det kan virke som litt for få spør systematisk om  eventuell AAS-bruk blant pasienter i rusbehandling. Kunnskap om bruk av AAS er nødvendig for å få et fullstendig bilde av pasientens situasjon.

Kartleggingen fortsetter

Planen er nå å utvide kartleggingen av bruk av anabole steroider blant pasienter i rusbehandling til å omfatte større deler av Norge.

Målet er å få gode tall på hvor omfattende bruk av AAS er blant pasienter i rusbehandling, og til det trenger vi et stort datagrunnlag, sier forsker Astrid Bjørnebekk i Nasjonal kompetansetjeneste TSB som har ansvaret for videreføringen av studien.

Er du ansatt i en behandlingsenhet som kunne være interessert i å bidra i studien, eller få nytt besøk av forskere? Ta kontakt med steroider@ous-hf.no eller ring 469 59 791.

Les mer om studien:Kartlegging av steroidebruk blant pasienter i rusbehandling