TSB i Norge

Organisering og behandlingstilbud

En kartlegging skal beskrive status quo på helseområdet tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Den skal danne basis for nasjonale og regionale satsinger for å gjøre TSB like tilgjengelig i hele landet.
 

Struktur skal gi mening

Bakgrunn for prosjektet

Informasjon om innhold i behandlingstilbudene i TSB er per dags dato vanskelig å finne. Vi vet at det er store forskjeller mellom ulike deler av landet når det gjelder organiseringen av TSB, tilgang på tjenester for de ulike pasientgruppene, behandlingsmetoder som benyttes og tilgang på spesialistkompetanse.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB vil med prosjektet "TSB i Norge" kartlegge strukturer og prosesser i TSB, slik at vi får et kunnskapsgrunnlag som kan støtte opp under utviklingen av helsefagområdet som skjer nasjonalt og gjennom regionale og lokale utviklingsplaner.

Prosjektets målsetninger

Med dette prosjektet vil NK-TSB kartlegge organiseringen av og behandlingstilbudet i TSB. Dokumentasjonen vil være en viktig «baseline» for arbeid med tjenesteutvikling, og nasjonale og regionale satsinger for at likeverdige helsetjenester blir en realitet. Formålet er dermed å bidra til at alle pasienter med rus- og avhengighetsproblemer har tilgang på nødvendige basistjenester i hele landet, både i akutte situasjoner og i planlagte behandlingsforløp.

Prosjektet TSB i Norge skal

 • kartlegge veien inn i TSB for pasientene, herunder organisering av henvisningsmottak og hvordan henvisninger til TSB rettighetsvurderes og behandles.
 • kartlegge organiseringen av tjenestene i de ulike helseforetakene, private avtaleparter og fritt behandlingsvalginstitusjoner, herunder organisasjonsstruktur på tjenestene, kapasitet, målgrupper, geografiske og demografiske forhold, personalsammensetning og tilgang på spesialister.
 • kartlegge behandlingstilbudenes innhold, herunder hvilke behandlingsmetoder som benyttes og hvilke målgrupper tjenestene faktisk når.

Aktiviteter i prosjektet

Ressursgruppe

Prosjektet ledes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB. En bredt sammensatt ressursgruppe skal følge og rådgi prosjektprosessene. Ressursgruppen består av:

 • Andreas Østvik, avdelingsleder ved Nordlandssykehuset HF
 • Elise Solheim, rådgiver ved Helse Midt-Norge RHF
 • Frank Nohr, rådgiver ved Helse Nord RHF
 • Frode Bie, fagsjef ved Helse Sør-Øst RHF
 • Geir Iversen, klinikksjef ved Blå Kors Haugaland A-senter
 • Guri Spilhaug, leder ved Nasjonal kompetanestjeneste TSB
 • Halstein Oskarsen, avdelingsleder ved Vestre Viken HF
 • Jon Storaas, brukerrepresentant ved Foreningen for helhetlig ruspolitikk (FFHR)
 • Karoline Rollag, prosjektleder ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Margrethe Aaen Erlandsen, prosjektmedarbeider ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Ola Jøsendal, assisterende fagdirektør ved Helse Vest RHF
 • Pia Bjordahl, daglig leder ved N.K.S. Kvamsgrindkollektivet
 • Siv Løvland, brukerrepresentant ved ProLAR Nett
 • Tove Irene Karlsen, seniorrådgiver ved Helfo pasientformidling

Kontakt


Prosjektleder Karoline Rollag
karoro@ous-hf.no


Prosjektmedarbeider Margrethe Aaen Erlandsen
maaerl@ous-hf.no

Nyheter i prosjektet

Fant du det du lette etter?