TSB i Norge

Organisering og behandlingstilbud

En kartlegging skal beskrive status quo på helseområdet tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Den skal danne basis for nasjonale og regionale satsinger for å gjøre TSB like tilgjengelig i hele landet.
 

Struktur skal gi mening

Bakgrunn for prosjektet

Informasjon om innhold i behandlingstilbudene i TSB er per dags dato vanskelig å finne. Vi vet at det er store forskjeller mellom ulike deler av landet når det gjelder organiseringen av TSB, tilgang på tjenester for de ulike pasientgruppene, behandlingsmetoder som benyttes og tilgang på spesialistkompetanse.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB vil med prosjektet "TSB i Norge" kartlegge strukturer og prosesser i TSB, slik at vi får et kunnskapsgrunnlag som kan støtte opp under utviklingen av helsefagområdet som skjer nasjonalt og gjennom regionale og lokale utviklingsplaner.

Prosjektets målsetninger

Med dette prosjektet vil NK-TSB kartlegge organiseringen av og behandlingstilbudet i TSB. Dokumentasjonen vil være en viktig «baseline» for arbeid med tjenesteutvikling, og nasjonale og regionale satsinger for at likeverdige helsetjenester blir en realitet. Formålet er dermed å bidra til at alle pasienter med rus- og avhengighetsproblemer har tilgang på nødvendige basistjenester i hele landet, både i akutte situasjoner og i planlagte behandlingsforløp.

Prosjektet TSB i Norge skal

 • kartlegge veien inn i TSB for pasientene, herunder organisering av henvisningsmottak og hvordan henvisninger til TSB rettighetsvurderes og behandles.
 • kartlegge organiseringen av tjenestene i de ulike helseforetakene, private avtaleparter og fritt behandlingsvalginstitusjoner, herunder organisasjonsstruktur på tjenestene, kapasitet, målgrupper, geografiske og demografiske forhold, personalsammensetning og tilgang på spesialister.
 • kartlegge behandlingstilbudenes innhold, herunder hvilke behandlingsmetoder som benyttes og hvilke målgrupper tjenestene faktisk når.

Aktiviteter i prosjektet

Ressursgruppe

Prosjektet ledes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB. En bredt sammensatt ressursgruppe skal følge og rådgi prosjektprosessene. Ressursgruppen består av:

 • Andreas Østvik, avdelingsleder ved Nordlandssykehuset HF
 • Elise Solheim, rådgiver ved Helse Midt-Norge RHF
 • Frank Nohr, rådgiver ved Helse Nord RHF
 • Frode Bie, fagsjef ved Helse Sør-Øst RHF
 • Geir Iversen, klinikksjef ved Blå Kors Haugaland A-senter
 • Guri Spilhaug, leder ved Nasjonal kompetanestjeneste TSB
 • Halstein Oskarsen, avdelingsleder ved Vestre Viken HF
 • Jon Storaas, brukerrepresentant ved Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
 • Karoline Rollag, prosjektleder ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Margrethe Aaen Erlandsen, prosjektmedarbeider ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Ola Jøsendal, assisterende fagdirektør ved Helse Vest RHF
 • Pia Bjordahl, daglig leder ved N.K.S. Kvamsgrindkollektivet
 • Siv Løvland, brukerrepresentant ved ProLAR Nett
 • Tove Irene Karlsen, seniorrådgiver ved Helfo pasientformidling

Kontakt


Prosjektleder Karoline Rollag
karoro@ous-hf.no


Prosjektmedarbeider Margrethe Aaen Erlandsen
maaerl@ous-hf.no

Nyheter i prosjektet

 • 10.06.2020
  Prioriteringer i unntakstider

  Våren 2020 ble verden rammet av Covid-19. Helsedirektoratet ba spesialisthelsetjenesten om at pasienter som kan vente på behandling ble nedprioritert. Hvordan er føringene for prioritering av pasienter til TSB håndtert?

 • 11.03.2020
  Kartet over veien inn i TSB

  Prosjektet TSB i Norge har kartlagt alle vurderingsteamene i landet. Finn dem på kartet her.

 • 16.01.2020
  Helseministeren fortsetter å prioritere TSB

  Helseminister Bent Høie har holdt sin årlige sykehustale. TSB er også i 2020 et prioritert område.

 • 17.10.2019
  Pakkeforløp gir ikke bedre henvisninger

  Vurderingsteamene sliter med å få god nok informasjon om pasienter som blir henvist til TSB. Foreløpig har ikke pakkeforløp medvirket til å lette teamenes arbeid med å sluse pasientene til det hjelpetilbudet som passer dem best.

 • 03.09.2019
  TSB-kartet i Norge

  – Sammen skal vi tegne kartet over TSB i Norge, sier Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB, om kompetansetjenestens nyoppstartede prosjekt.

 • 28.02.2019
  Satsing på rusakutte tilbud i Telemark

  Flere ruspasienter i Telemark får øyeblikkelig hjelp. Sykehuset Telemark har opprettet et eget akutt-tilbud i TSB, og døgntilbud bygges ut på kommunalt nivå.

 • 05.01.2018
  Utfordrende roller som portvoktere og døråpnere

  Skjerpede tidsfrister og Fritt behandlingsvalg har skapt nye utfordringer for vurderingsteam. Hvordan forene tempo med faglig kvalitet i vurdertingene var blant spørsmålene som teamene drøftet i et felles, nasjonalt seminar.

 • 11.10.2017
  Seks tips til godt privat—offentlig samarbeid

  I likhet med andre ledere av rusbehandlingsenheter i Helse Midt, har klinikksjef Kristin Holum Smedsrud og direktør Kristin Wall lang erfaring med å samarbeide på tvers av skillet privat–offentlig i regionen. En kultur de jobber for å bevar...

 • 05.09.2017
  – Vi trenger kart og kompass

  Hvem er rusbehandlerne? Hva tilbyr de og hvordan går man fram med å velge? – Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene! sier Ronny Bjørnestad, leder for ProLAR-Nett.   

 • 19.06.2017
  Personellsammensetning i TSB

  Det blir flere spesialister i TSB, og andelen personale uten relevant fagbakgrunn synker. Men TSB har fortsatt færre spesialister og høyere andel ufaglærte enn ellers i Helse-Norge.

Fant du det du lette etter?