TSB i Norge

Organisering og behandlingstilbud

En kartlegging skal beskrive status quo på helseområdet tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Den skal danne basis for nasjonale og regionale satsinger for å gjøre TSB like tilgjengelig i hele landet.
 

Struktur skal gi mening

Bakgrunn for prosjektet

Informasjon om innhold i behandlingstilbudene i TSB er per dags dato vanskelig å finne. Vi vet at det er store forskjeller mellom ulike deler av landet når det gjelder organiseringen av TSB, tilgang på tjenester for de ulike pasientgruppene, behandlingsmetoder som benyttes og tilgang på spesialistkompetanse.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB vil med prosjektet "TSB i Norge" kartlegge strukturer og prosesser i TSB, slik at vi får et kunnskapsgrunnlag som kan støtte opp under utviklingen av helsefagområdet som skjer nasjonalt og gjennom regionale og lokale utviklingsplaner.

Prosjektets målsetninger

Med dette prosjektet vil NK-TSB kartlegge organiseringen av og behandlingstilbudet i TSB. Dokumentasjonen vil være en viktig «baseline» for arbeid med tjenesteutvikling, og nasjonale og regionale satsinger for at likeverdige helsetjenester blir en realitet. Formålet er dermed å bidra til at alle pasienter med rus- og avhengighetsproblemer har tilgang på nødvendige basistjenester i hele landet, både i akutte situasjoner og i planlagte behandlingsforløp.

Prosjektet TSB i Norge skal

 • kartlegge veien inn i TSB for pasientene, herunder organisering av henvisningsmottak og hvordan henvisninger til TSB rettighetsvurderes og behandles.
 • kartlegge organiseringen av tjenestene i de ulike helseforetakene, private avtaleparter og fritt behandlingsvalginstitusjoner, herunder organisasjonsstruktur på tjenestene, kapasitet, målgrupper, geografiske og demografiske forhold, personalsammensetning og tilgang på spesialister.
 • kartlegge behandlingstilbudenes innhold, herunder hvilke behandlingsmetoder som benyttes og hvilke målgrupper tjenestene faktisk når.

Aktiviteter i prosjektet

Ressursgruppe

Prosjektet ledes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB. En bredt sammensatt ressursgruppe skal følge og rådgi prosjektprosessene.

Kontakt


Prosjektleder Karoline Rollag
karoro@ous-hf.no


Prosjektmedarbeider Margrethe Aaen Erlandsen
maaerl@ous-hf.no

Nyheter i prosjektet

 • 03.09.2019
  TSB-kartet i Norge

  – Sammen skal vi tegne kartet over TSB i Norge, sier Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB, om kompetansetjenestens nyoppstartede prosjekt.

 • 22.04.2019
  Ruspasienter vinner på aktivt samspill legevakt – sykehus

  – Få pasienter med rusrelaterte vansker, fyller legevaktas hastekriterier. Å prioritere å støtte dem i å holde fast ved sin beslutning om å bryte med et liv dominert av rus, gjør likevel en stor forskjell helsemessig, sier Odd Martin Vallersnes.

 • 28.02.2019
  Satsing på rusakutte tilbud i Telemark

  Flere ruspasienter i Telemark får øyeblikkelig hjelp. Sykehuset Telemark har opprettet et eget akutt-tilbud i TSB, og døgntilbud bygges ut på kommunalt nivå.

 • 05.01.2018
  Utfordrende roller som portvoktere og døråpnere

  – Vi deler utfordringer som døråpnere og portvoktere til TSB, sa Karoline Rollag, da hun ønsket velkommen til det første nasjonale møtet for ansatte i vurderingsteam. Blant temaene var gjennomføring av Fritt behandlingsvalg og nye pasientrettigheter.

 • 11.10.2017
  Seks tips til godt privat—offentlig samarbeid

  I likhet med andre ledere av rusbehandlingsenheter i Helse Midt, har klinikksjef Kristin Holum Smedsrud og direktør Kristin Wall lang erfaring med å samarbeide på tvers av skillet privat–offentlig i regionen. En kultur de jobber for å bevar...

 • 05.09.2017
  – Vi trenger kart og kompass

  Hvem er rusbehandlerne? Hva tilbyr de og hvordan går man fram med å velge? – Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene! sier Ronny Bjørnestad, leder for ProLAR-Nett.   

 • 19.06.2017
  Personellsammensetning i TSB

  Andelen spesialister i TSB øker, men andelen som mangler relevant fagbakgrunn er fortsatt 30 prosent. TSB er området der andelen spesialister er lavere og andelen ufaglærte høyere enn ellers i Helse-Norge.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.