HELSENORGE
Organisering og behandlingstilbud

TSB i Norge

En kartlegging skal beskrive status på helsefagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Den skal danne basis for nasjonale og regionale satsinger for å gjøre TSB like tilgjengelig i hele landet.
 

 

Prosjektet TSB i Norge

Hvorfor kartlegger vi?
Pasienter, pårørende og henvisere rapporterer om at det er vanskelig å finne frem til tjenestetilbudet i TSB. Vi erfarer selv at informasjonen om innholdet i behandlingstilbudene i TSB er både vanskelig å finne og mangelfull, til tross for at fagområdet har eksistert siden 2004.

TSB er tjenester som leveres i et samarbeid mellom offentlige helseforetak, private institusjoner som har driftsavtale med de regionale helseforetakene og private virksomheter som er godkjent av Helfo (fritt behandlingsvalgsleverandører). Feltet er til dels uoversiktlig, og særlig i helseforetakene varierer organiseringen av tjenestene betydelig.

Pasienter med rus- og avhengighetslidelser har rett på nødvendige basistjenester – tverrfaglig vurdering av sin henvisning, tilbud om akuttbehandling, avrusning, døgnbehandling og poliklinisk eller ambulant tilbud.

Det er få som har den fulle og hele oversikten over landets TSB-tilbud, og uønsket variasjon er ikke synliggjort. Derfor kartlegger Nasjonal kompetansetjeneste TSB dette. Målet vårt er å gi et bedre grunnlag for diskusjonen om videre fag- og tjenesteutvikling, og slik bidra til at TSB blir synlig og tilgjengelig over hele landet.

Prosjektets første fase (2019-2020)

I den første fasen av prosjektet kartla vi alle vurderingsinstanser i TSB. Hvem er vurderingsteamene og hvordan rettighetsvurderer de henvisninger til TSB?

Målet er at det skal foreligge god og tilgjengelig informasjon om hvor pasienter, pårørende og henvisere kan henvende seg. Alle pasienter skal få sin henvisning rettighetsvurdert av et tverrfaglig sammensatt vurderingsteam, som vurderer rett til all TSB. Slik kan vi sikre at henvisninger blir sendt til rett sted, og at pasienter får rettighetsvurdering i henhold til lovkrav og retningslinjer, noe som øker sannsynligheten for å oppnå en god match mellom pasient og behandlingsalternativ.

Illustrasjon_Steph Hope 


Kartleggingen av vurderingsteam for TSB er oppsummert i en utgave av vår skriftserie.

Les utgaven av NK-TSBs skriftserie "Rett til behandling?"

Prosjektets andre fase (2020-2021)

I den andre fasen av prosjektet kartla vi alle tilbydere av TSB: Organiseringen, kapasitet, målgrupper og personalsammensetning.

Målet er at det skal foreligge god og tilgjengelig informasjon om hvor TSB tilbys i alle helseregioner, slik at pasienter og pårørende lettere finner frem til hvor de kan henvende seg for å få behandling for rusproblemer. Det skal være tilgang på basistjenester i hele landet, slik at pasienter er sikret behandling i nærheten av der de bor. TSB skal være synlig i organisasjonsstrukturen for helseforetakene – ikke minst for å øke bevisstheten om TSB som eget fagområde for øvrig spesialisthelsetjeneste som mottar pasienter med rusproblemer. 

Illustrasjon_Steph Hope 

Resultatene fra kartleggingen av både vurderingsteam og tjenestetilbud er fremstilt i en interaktivt kartløsning.

Se kartet over TSB i Norge her

Prosjektets tredje fase (2022-2023)

I prosjektets tredje fase skal vi kartlegge innholdet i behandlingstilbudene og behandlingsmetoder som benyttes. Hva tilbyr vi, og til hvem?

Målet er at det skal foreligge god og tilgjengelig informasjon om hva slags behandlingsalternativer som finnes og behandlingstilbudenes innhold. Gjennomsiktighet i behandlingsmetodikk minsker uønsket variasjon i praksis. Det gjør det også enklere å finne god match mellom pasient og behandlingsalternativ.

Illustrasjon_Steph Hope 

Ønskede effekter av kartleggingen

Under er en skjematisk fremstilling av ønskede og forventede effekter av kartleggingsprosjektet.

Prosjekteffekter 

Rett til behandling?

Høsten 2019 gjorde Nasjonal kompetansetjeneste TSB en kartlegging av alle vurderingsteamene i landet. Hvem er teamene og hvordan arbeider de? 

Les utgaven av NK-TSBs skriftserie "Rett til behandling?"

Skriftserie

Kartet over TSB i Norge

Her kan du se en oversikt over tilbydere av TSB i Norge og hvem som vurderer rett til TSB i de fire helseregionene.

Kartet over TSB i Norge

TSB i Norge

Ressursgruppe

Prosjektet ledes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB. En bredt sammensatt ressursgruppe skal følge og rådgi prosjektprosessene. Ressursgruppen består av:

 • Andreas Østvik, avdelingsleder ved Nordlandssykehuset HF
 • Elise Solheim, rådgiver ved Helse Midt-Norge RHF
 • Cecilie Marie Karlsen, rådgiver ved Helfo pasientformidling
 • Frank Nohr, rådgiver ved Helse Nord RHF
 • Frode Bie, fagsjef ved Helse Sør-Øst RHF
 • Geir Iversen, klinikksjef ved Blå Kors Haugaland A-senter
 • Guri Spilhaug, leder ved Nasjonal kompetanestjeneste TSB
 • Halstein Oskarsen, avdelingsleder ved Vestre Viken HF
 • Jon Storaas, brukerrepresentant ved Foreningen for helhetlig ruspolitikk (FFHR)
 • Karoline Rollag, prosjektleder ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Margrethe Aaen Erlandsen, prosjektmedarbeider ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Ola Jøsendal, assisterende fagdirektør ved Helse Vest RHF
 • Pia Bjordahl, daglig leder ved N.K.S. Kvamsgrindkollektivet
 • Siv Løvland, brukerrepresentant ved ProLAR Nett

Kontakt

Karoline
Prosjektleder Karoline Rollag
karoro@ous-hf.no

Margrethe
Prosjektmedarbeider Margrethe Aaen Erlandsen
maaerl@ous-hf.no

Aktuelt

Fant du det du lette etter?