Helseministeren fortsetter å prioritere TSB

Helseminister Bent Høie har holdt sin årlige sykehustale. TSB er også i 2020 et prioritert område.

I forbindelse med overlevering av de årlige oppdragsdokumentene, har Helseministeren holdt sin årlige sykehustale. Der sier han at regjeringen fortsatt vil prioritere kvalitet og fagutvikling i tjenesten, og at helseforetakene skal prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Spesifikt peker han på et behov for å få oversikt over tjenestetilbudet som finnes innen psykisk helsevern. Helsedirektoratet har derfor nå fått i oppdrag "å vise bredden i hjelpetilbudet som finnes, og så raskt som mulig å gå ut med ny og oppdatert informasjon om alle steder man kan få hjelp".

Sykehustalen 2020

Mangelfull informasjon
Som Helseministeren påpeker - det er hjelp å få dersom man sliter psykisk, og tilbudet er styrket de siste årene. Det samme kan vi si om helsetilbudet til rusavhengige. Men fullstendig informasjon om innhold i behandlingstilbudene i TSB er per dags dato vanskelig å finne.

Vi vet at det er store forskjeller mellom ulike deler av landet når det gjelder organiseringen av TSB, tilgang på tjenester for de ulike pasientgruppene, behandlingsmetoder som benyttes og tilgang på spesialistkompetanse. Denne variasjonen må vi få mer kunnskap om.
– Det er viktig å vite hva som finnes hvis man skal vurdere om pasientene har et godt nok tilbud over hele landet, sier Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB når hun informerer Høie om prosjektet "TSB i Norge".

Nasjonal kompetansetjeneste TSB vil med prosjektet "TSB i Norge" kartlegge strukturer og prosesser i TSB, slik at vi får et kunnskapsgrunnlag som kan støtte opp under utviklingen av helsefagområdet som skjer nasjonalt og gjennom regionale og lokale utviklingsplaner.

Bent Høie

Helseministeren ser frem til å motta resultatene fra prosjektet "TSB i Norge"