Helseministeren fortsetter å prioritere TSB

Helseminister Bent Høie har holdt sin årlige sykehustale. Også i året 2021 skal TSB være et prioritert område. - Det er godt å få slike klare signaler, sier Guri Spilhaug.

I forbindelse med sykehustalen i 2020 slo Bent Høie et slag for "TSB i Norge". Fokuset på TSB er like sterkt i 2021.

I forbindelse med overlevering av de årlige oppdragsdokumentene, har Helseministeren holdt sin årlige sykehustale. Der sier han at helseforetakene skal prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

Noen av de konkrete målene for TSB i helseforetakenes oppdragsbrev er at

  • Det skal være høyere vekst i aktivitet innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk på regionnivå. (Den gyldne regel)
  • Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i TSB skal være minst 80 pst.
  • RHF-ene skal etablere områdefunksjoner innen psykisk helsevern og TSB for innsatte.  
  • Ventetiden for behandling i TSB skal være lavere enn 30 dager.
  • Prøveprosjektet med heroinassistert behandling skal i 2021 etableres fullt ut i Oslo og Bergen.

Rapporterer på den gyldne regel

Helt siden Bent Høie i 2014 ga sitt første oppdragsbrev til norske helseforetak, har foretakene vært pålagt å følge Den gylne regel innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det betyr at områdene rus og psykisk helse skulle ha sterkere kostnadsvekst enn enn somatikk på nasjonalt nivå. Foretakene har i varierende grad levert på Den gylne regel, og dette inngår i rapporteringen fra Samdata (se graf)

Gyldne regel: Sammenlikning av prosentvis endring i kostnader til ulke helseområder fra 2018 til 2019 (Samdata)

Ifølge oppdragsdokumentet skal den prosentvise veksten i kostnader innen psykisk helsevern og TSB være høyere enn den var for somatikk i 2019, dvs. høyere enn 4,9 pst. I 2019 var veksten i kostnader i TSB 2,7 prosent.

- Det er godt å få slike klare signaler om at regjeringen fortsatt ønsker å satse på fagfeltet, sier leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Guri Spilhaug. - Det er åpenbart ikke lett å oppfylle den gylne regel.
Gjennom kartleggingen TSB i Norge lover hun at kompetansetjenesten skal synliggjøre hva som mangler for at et likeverdig behandlingstilbud i TSB nasjonalt skal bli realitet.
- Vi skal vite hvor det er behov for å bygge ut tjenestetilbudet, sier Spilhaug.

Rusreformen til Stortinget i 2021

I sykehustalen understrekte Bent Høie at regjeringens arbeid med "en historisk rusreform" skal følge de opptrukne spor.
- Tvang, straff og skam er til hinder for god helse. Hvem kan svare ærlig på spørsmålet "hva er viktig for deg?" med trusselen om straff eller tvang hengende over hodet?, sa han: - Derfor skal regjeringen snart legge frem rusreformen for Stortinget, der vi går fra å straffe mennesker til å hjelpe mennesker.

- Målet er å bygge ned terskelen for å nå frem med hjelp og fjerne stigmatiseringen.

Tvangslov på høring

Innstillingen om ny tvangsbegrensningslov beskrev Høie som "store og omfattende endringer for helsetjenesten som griper dypt inn i måten vi hjelper på".

- Jeg vet mange er bekymret for om vi er forberedt på disse endringene. Derfor kommer vi før sommeren til å sende ut et høringsnotat der vi inviterer til å gi innspill til hva som må til for at vi skal lykkes med endringene. I notatet vil det gå frem hvordan vi i departementet vurderer de sentrale lovforslagene. En slik reform som utvalgets lovforslag innebærer, krever tid og forankring i tjenesten – det skal vi ta oss tid til – slik at vi oppnår målene som jeg er sikker på at de fleste deler - nemlig at tvang bare skal brukes når det er helt nødvendig, sa han.