Prioriteringer i unntakstider

Våren 2020 ble verden rammet av Covid-19. Helsedirektoratet ba spesialisthelsetjenesten om at pasienter som kan vente på behandling ble nedprioritert. Hvordan er føringene for prioritering av pasienter til TSB håndtert? Vi har spurt Karianne Borgen, leder for Inntaks- og oppstartsteam ved Helse Stavanger.

Målet med notatet fra Helsedirektoratet var at helsepersonell skulle ha en overordnet støtte til krevende prioriteringer og beslutninger i den situasjonen vi er i.

Føringene for TSB var å opprettholde poliklinisk tilbud og dagbehandling, men av smittevernhensyn som hovedregel over telefon eller video. Det het at planlagte innleggelser kan gjennomføres hvis det er etablert forsvarlig smittevernrutiner, men bør avgrenses. For inneliggende pasienter som skal skrives ut, skal man samarbeide tett med kommunen og være ekstra oppmerksom på fare for overdoser og suicid.

Hvordan dette har blitt praktisert og eventuelle dilemmaer er løst, har vi per nå ikke den fulle og hele oversikt over. Foreløpige tall fra Helsedirektoratet for aktiviteten, viser at TSB på nasjonalt nivå ikke har vesentlige endringer fra mars 2019 til mars 2020.

Gjør prioriteringer som normalt  

Bilde av Karianne Borgen

Karianne Borgen, leder for IO-teamet, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Helse Stavanger

Vi spurte Karianne Borgen, leder for Inntak- og oppstartsteam (IO-teamet) i Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger hvilken betydning Covid 19-notatet fra Helsedirektoratet fikk for inntak av pasienter til TSB i Helse Stavangers område. Har det ført til store endringer for hvordan pasienter som søker behandling blir møtt?
– I Inntak- og oppstartsteam ved Avdeling for rus og avhengighetsbehandling har vurderingsarbeidet knyttet til nye henvisninger forløpt som normalt, og vi har forholdt oss til den ordinære prioriteringsveilederen med ti dagers vurderingsfrist og oppgitt frist for start helsehjelp slik vi bruker. Vurderingsmøtene gjennomføres på virtuelle møterom. Midlertidig forskrift i helselovgivningen har likevel gitt litt ekstra rom dersom vi skulle ha kommet i en situasjon med smitte blant ansatte, karantene og lignende, sier Karianne Borgen.

Prioriterte å møte pasienter i rød kategori

Karianne Borgen forteller at  de perioden fra 12. mars og frem til påske 2020 tok bruk av telefon og videokonsultasjon for å gjennomføre basiskartlegging/utredning i pakkeforløp TSB.
– Samtidig var det fokus på å etterstrebe fysisk fremmøte for pasienter vi definerte i kategori rød, for eksempel ved suicidfare eller overdosefare, for å kunne gjøre grundige vurderinger av aktuell tilstand og behov for akutte tiltak. For pasienter som av ulike grunner ikke har kunnet eller ønsket telemedisinsk behandling, har vi gitt tilbud om å gå tur eller møtes utendørs.

Gradvis tilbake til normal drift

Borgen forteller at avdeling for rus- og avhengighetsbehandling etter påske 2020 har kommet tilbake i mer eller mindre ordinær drift. Det vil blant annet si at IO-teamet har møtt henviste pasienter fysisk.
– Vi fikk tidlig på plass god opplæring i smittevern og smittevernsrutiner, og vi tar alltid kontakt med pasient før fremmøte for å forhåndsscreene eventuelle symptomer. I tillegg har vi utarbeidet god pasientinformasjon som sendes ut sammen med rettighetsbrev, slik at pasientene er forberedt på at deres helsetilstand må avklares før fremmøte.

– Det samme gjelder alle våre ruspoliklinikker. Før påske var det mer prioritering og kontakt via telefon eller videosamtaler, samt at mange behandlere hadde hjemmekontor. Etter hvert som vi fikk bedre oversikt og kontroll, har vi jobbet oss tilbake til mer normal drift.

Økt antall henvendelser

Helse Stavanger har hatt en økning i antall henvisninger til TSB sammenlignet med samme periode i 2019.
– Vi har hatt 162 henviste i år, mot 124 i mars 2019, forteller teamlederen. – Dette synes vi er interessant, da øvrige spesialisthelsetjenester er blitt mindre etterspurt. I et nytt forskningsprosjekt – hvordan har Covid- 19 pandemien påvirket livssituasjonen til TSB-pasienter, og hvordan har dette påvirket ønske om å endre rusmiddelbruk? – vil vi se nærmere på årsakene til hvorfor det har vært sånn, sier hun.

Stanset ikke planlagte innleggelser 

I regionen har Rogaland A-senter etablert en egen Covid-19 post og hatt beredskap for smittede rusavhengige. Døgninstitusjonene i Helse Stavanger har gjennom hele perioden tatt inn planlagte innleggelser. Karianne Borgens inntrykk er at dette også gjelder for de andre TSB-tjenestene i området.
– Lavterskel LAR-tilbudet gikk fra å gjelde Stavanger kommune til pasienter i alle kommunene i helseforetakets opptaksområde. I de store kommunene ble henteordning erstattet med hjemkjøring av LAR-medisin. Dette for å unngå at brukerne måte gå ut og så oppsøke samlingsplasser.

– De generelle rådene er at pasientene i minst mulig grad skal møte opp fysisk. Hvordan har dere ivaretatt smittevernhensyn for personale og pasienter?
– Inntak- og oppstartsteam møter nye pasienter som er henvist til TSB. Det kan være vanskelig å vurdere hvilken kontaktform som er egnet da vi ikke kjenner pasientene og det skal gjennomføres spesialistvurderinger rundt suicidfare, voldsrisiko og overdosefare. Fysisk fremmøte er derfor viktig for å gjøre gode vurderinger. Ved mistanke om smitte, ivaretar vi pasientene gjennom telefon eller videokonsultasjon.

Overordnete smittevernrutiner

Følgende smittevernrutiner er gjort gjeldende ved Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger:

  • Telefonkontakt med pasient for kartlegging av smittefare før fysisk oppmøte
  • Skriftlig pasientinformasjon sendes ut til alle pasienter
  • Alle ansatte har opplæring i smittevern
  • Rutiner for desinfisering av kontaktpunkter i lokalene før og etter pasientbesøk
  • Pasienter må møte presis, ikke vente i våre lokaler
  • Vi har tilstrekkelig med smittevernsutstyr
  • Ansatte i risikogruppen har hjemmekontor
  • Administrative møter via Skype
  • Hver enhet har egne beredskapsplaner
  • Stort fokus på smittevern ved døgninstitusjonene ved besøk, permisjoner, aktivitet og turer og så videre.