TSB-kartet i Norge

– Sammen skal vi tegne kartet over TSB i Norge, sier Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB, om kompetansetjenestens nyoppstartede prosjekt.

Det er 15 år siden Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i spesialisthelsetjenesten kom til verden i forbindelse med rusreformen. Sånn sett er vi midt i puberteten. Det er en spennende alder. Stor vekst, «armer og bein», formidabel endring, svingende humør, tvil og livsvalg. Hvem er jeg og hvem blir jeg?

Mye har skjedd. Mange av de private behandlingstilbyderne fra før rusreformen har bygget videre på sin egen historie og etablert seg godt i et nytt format. De har tilpasset seg nye strengere krav og rammer og er toneangivende i utviklingen av faget. Den største utviklingen disse årene har likevel skjedd der helseforetakene har opprettet avdelinger for rus- og avhengighetsbehandling. Det var ikke mange slike før 2004.

Helseforetakene har stor frihet når de organiserer sin egen virksomhet, og kan velge mellom flere modeller for å plassere et nytt fagfelt. De organiserer og legger opp til ulike samarbeidsformer, ulik tilgang på tjenester for de ulike pasientgruppene, behandlingsmetoder og tilgang på spesialistkompetanse. Er ulikhetene for store? Helseforetakene må ta hensyn til lokale forhold i organisering av tjenestene, men skal også sikre lovpålagt kvalitet og tilgang på nødvendige basistjenester. Dette innebærer at pasienten har tilgang på tverrfaglig vurdering, akuttilbud, avrusning, døgnbehandling og poliklinisk eller ambulant tilbud med en kvalitet som er forutsatt ut fra myndighetskrav som nasjonale faglige retningslinjer og pakkeforløp.

En sentral satsing i Nasjonal kompetansetjeneste TSB sin strategi for perioden 2019–2023, er å utarbeide og presentere en oversikt over organisering av og innholdet i behandlingstilbudet i TSB. For formålet har vi startet prosjektet TSB i Norge. Sluttproduktet er et kart over organiseringen av og behandlingstilbudet i TSB i hele landet. TSB i alle helseforetak, hos alle private avtaleparter og hos alle kommersielle leverandører. Hva finnes og hvor? Dette blir et viktig grunnlagsdokument for å planlegge fagfeltets videre utvikling. Hva slags tjenestetilbud trenger morgendagens pasienter – og ikke minst – hva slags spesialisthelsetjeneste trenger kommunene når de skal ta vare på sine innbyggere?

Prosjektet er godt i gang og har tre faser. Vi vil først kartlegge veien inn i TSB. Hvor er henvisningsmottaket og vurderingsteamet. Er dette teamet tverrfaglig? Vurderer samme team rettighet til døgn-, poliklinisk, LAR-behandling og avrusning? Får henviser bistand i henvisningsprosessen? Neste trinn er å kartlegge organiseringen av tjenestene. Og så topper vi det hele når vi kartlegger behandlingstilbudenes innhold, behandlingsmetoder og hvilke målgrupper de når.

Vi kan spørre om så mangt, og det har vi tenkt til å gjøre. Derfor tar prosjektleder Karoline Rollag og co-prosjektleder Margrethe Aaen Erlandsen kontakt med dere når vi trenger noen svar. Det er dere som vet, så på forhånd takk for hjelpen.

Vi er helt sikre på at både pasienter, ledere og planleggere får gevinster av dette arbeidet. Vi deler alle funn, sprer gode ideer, bidrar til at dere også kan vise dere fram, finne hverandre og bygge nettverk.

Sammen skal vi tegne kartet over TSB i Norge så vi får oversikt over hvem vi er, og hva vi må bli, for at alle pasienter med rus- og avhengighetsproblemer har tilgang på helhetlige og likeverdige spesialisthelsetjenester i hele landet.

6.9.2019

Signatur Guri Spilhaug