Rapporter og kunnskapssammenstillinger

Her finner du kunnskapssammenstillinger som Nasjonal kompetansetjeneste har bidratt med å gjennomføre.

 • Faglige rammefaktorer for TSB

  Rapporten Faglige rammer og fagutvikling i TSB beskriver hvilke faglige rammeverk som omkranser dagens TSB og behov for forbedring av dette i årene som kommer. Rapporten omhandler ni rammefaktorer og munner ut i 20 anbefalinger.

 • Rapport om faglige rammer for TSB

  Rapporten Faglige rammer og fagutvikling i TSB beskriver hvilket faglige rammeverk som omkranser dagens TSB, og gir anbefalinger om aktuelle forbedringer i årene som kommer. Ni rammefaktorer omtales og 20 anbefalinger gis.

 • Heroinassistert rehabilitering - et svar på dagens utfordringer?

  Tre rusforskere besvarer i denne rapporten seks spørsmål om heroinassistert rehabilitering (HAT), basert på forskning. Rapporten er ment som grunnlag for vurdering av behandlingsbehov og prioriteringer innen rusbehandlingen.

 • Foreslår økt fokus på kvinners og eldres behov i LAR

  En rapport går gjennom ulikheter i kvinners og menns situasjon og tilbud og foreslår tiltak for å møte kvinnelige og mannlige LAR-pasienters behov bedre, samt heve livskvaliteten hos de aldrende pasientene.

 • Hva slags feedback-verktøy egner seg best i TSB?

  En revisjonsgruppe har gjennomgått 11 eksisterende feedbackverkøy som blir brukt i samtalebehandling for å vurdere om de er egnet i behandling av ruslidelser.

 • Avslutning av LAR

  Hvor mange av de som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ønsker å avslutte behandlingen? Hva slags tilbud får de og hvilken kunnskap har vi om hjelpebehovene til de som ønsker å slutte i LAR?

 • Ingen sikker nytte av heroinassistert behandling

  Det er ikke sikre holdepunkter for at flere heroinavhengige kommer i behandling gjennom HAT, og heller ikke at dødeligheten reduseres. Behandlingen er kostnadskrevende og krever at pasientene bor i nærheten av spesialiserte behandlingssentre.

 • Bedre rusakutt hjelp til pasienter i Oslo

  «Rusakutten» ved Oslo universitetssykehus åpnet i 2010 etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet, og var den første av sitt slag i et norsk sykehus. En rapport fra SINTEF beskriver pasienter og samarbeidspartneres erfaringer.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.