Rapporter og kunnskapssammenstillinger

Her finner du kunnskapssammenstillinger som Nasjonal kompetansetjeneste TSB har bidratt med å gjennomføre.

 • TSB prioriterer ikke lavterskel LAR-tiltak

  Å sørge for at flere får lettere inngang til LAR står høyt på den helsepolitiske dagsordenen. Likevel er spesialiserte lavterskel LAR-tiltak opprettet bare tre steder i Norge, ifølge en ny rapport. TSB-tjenester oppgir finansiering og byråk...

 • Faglige rammefaktorer for TSB

  Rapporten Faglige rammer og fagutvikling i TSB beskriver hvilke faglige rammeverk som omkranser dagens TSB og behov for forbedring av dette i årene som kommer. Rapporten omhandler ni rammefaktorer og munner ut i 20 anbefalinger.

 • Rapport om faglige rammer for TSB

  Rapporten Faglige rammer og fagutvikling i TSB beskriver hvilket faglige rammeverk som omkranser dagens TSB, og gir anbefalinger om aktuelle forbedringer i årene som kommer. Ni rammefaktorer omtales og 20 anbefalinger gis.

 • Heroinassistert rehabilitering - et svar på dagens utfordringer?

  Tre rusforskere besvarer i denne rapporten seks spørsmål om heroinassistert rehabilitering (HAT), basert på forskning. Rapporten er ment som grunnlag for vurdering av behandlingsbehov og prioriteringer innen rusbehandlingen.

 • Foreslår økt fokus på kvinners og eldres behov i LAR

  En rapport går gjennom ulikheter i kvinners og menns situasjon og tilbud og foreslår tiltak for å møte kvinnelige og mannlige LAR-pasienters behov bedre, samt heve livskvaliteten hos de aldrende pasientene.

 • Hva slags feedback-verktøy egner seg best i TSB?

  En revisjonsgruppe har gjennomgått 11 eksisterende feedbackverkøy som blir brukt i samtalebehandling for å vurdere om de er egnet i behandling av ruslidelser.

 • Avslutning av LAR

  Hvor mange av de som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ønsker å avslutte behandlingen? Hva slags tilbud får de og hvilken kunnskap har vi om hjelpebehovene til de som ønsker å slutte i LAR?

 • Ingen sikker nytte av heroinassistert behandling

  Det er ikke sikre holdepunkter for at flere heroinavhengige kommer i behandling gjennom HAT, og heller ikke at dødeligheten reduseres. Behandlingen er kostnadskrevende og krever at pasientene bor i nærheten av spesialiserte behandlingssentre.

 • Bedre rusakutt hjelp til pasienter i Oslo

  «Rusakutten» ved Oslo universitetssykehus åpnet i 2010 etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet, og var den første av sitt slag i et norsk sykehus. En rapport fra SINTEF beskriver pasienter og samarbeidspartneres erfaringer.

Fant du det du lette etter?