Erfaringer med akutte tjenester i TSB

Pasienter med rus- og avhengighetslidelser har høy dødelighet og mange har behov for akutt hjelp for å hindre alvorlig helseskade, lidelse, tap av relasjoner og funksjonssvikt. Heftet «Akutte tjenester for rusmiddelavhengige» skal gi grunnlag for diskusjon om hvordan å møte pasientenes akutte behov best mulig.

Heftet kan bestilles fra tsb@ous-hf.no

Siden 2007 har de regionale helseforetakene vært pålagt å utpeke det nødvendige antall behandlingsplasser for pasienter med behov for akutt helsehjelp (øyeblikkelig hjelp) innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Foretakene kan selv avgjøre hvor mange behandlingsplasser som skal avsettes til akutt helsehjelp og hvor de skal lokaliseres. I dag blir akuttberedskapen i TSB ulikt organisert fra helseforetak til helseforetak. Prosjektet «Akutte tjenester i TSB» har samlet inn erfaringer fra ansatte, pasienter, samarbeidsparter om tilbud og behov. Resultatet formidles i form av en ny utgave av Nasjonal kompetansetjeneste TSB sin skriftserie.

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidlerog vanedannende legemidler anbefaler at akutt helsehjelp der «rus er dominerende i sykdomsbildet», skal gis av TSB. Egne rusakutte tilbud i TSB er vanligst i de norske storbyene. Her er det lagt opp til at rusakuttpasientene skal få lett tilgang til nødvendig rusfaglig kompetanse, muligheter for avrusning og abstinensbehandling samt enklere vei til videre behandling i TSB. Totalt er det imidlertid flere som får rusrelatert øyeblikkelig hjelp i psykisk eller somatisk helsevern enn i TSB.

Det innsamlete materialet viser at ingen tilbud om rusakutte tjenester er like – sørge for-ansvaret praktiseres ulikt, organiseringen er ulik, det benyttes ulike tilnærminger og tilbudene nås av ulike målgrupper.

Forfatterne av skriftserien er lege og tidligere prosjektleder for prosjekt Akutte tjenester i TSB Pernille Næss,  vernepleier, forsker og brukerrepresentant i TSB Tommy Sjåfjell og Margrethe Aaen Erlandsen i Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Åpne lenke til webversjon eller bestill trykte eksemplarer fra tsb@ous-hf.no

bilde av forside

Fant du det du lette etter?