HELSENORGE

Nye anbefalinger om brukermedvirkning kommer

Helsedirektoratet jobber nå med å utvikle nye anbefalinger for brukermedvirkning innen rus- og psykisk helsefeltet. Arbeidet ventes å være ferdig til høsten 2022.

​Helsedirektoratet skal utvikle nasjonale normerende anbefalinger for brukermedvirkning innen rus og psykisk helse – som på sikt skal videreutvikles til også å gjelde for somatikkområdet.

Line Eikenes Langsholt
– Det vil bli arrangert workshop og rådslag i tilknytning til dette arbeidet, i tillegg til at anbefalingene vil bli sendt på høring, forteller prosjektleder Line Eikenes Langsholt, som er ansatt som seniorrådgiver i brukermedvirkning i Helsedirektoratet.
Økt brukermedvirkning er en av målsettingene med pakkeforløpene innenfor psykisk helse og rus. Evalueringen av pakkeforløpene viser at det er behov for mer kompetanse i tjenestene om hva brukermedvirkning innebærer. Tjenesteyterne vurderer at de selv er gode på bruker- og pårørendeinvolvering, mens brukere og pårørende i mindre grad opplever medvirkning og involvering. Denne diskrepansen viser at det er et behov for å etablere felles forståelse og gode faglige anbefalinger om hva innholdet i brukermedvirkning faktisk er.

Line Eikenes Langsholt forteller at arbeidet ventes å være ferdig, og de nasjonale anbefalingene publisert, høsten 2022.

Hva betyr en nasjonal faglig anbefaling? Se denne filmen for en kort introduksjon. Filmen bruker anbefalingen om brukerevaluering av rusbehandling som eksempel:

 

​​