HELSENORGE

Behandling av rusproblemer

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) omfatter tilbud om polikliniske tjenester, døgnbehandling og øyeblikkelig hjelp. Slik går du fram for å henvises til eller få øyeblikkelig hjelp i TSB.

Øyeblikkelig hjelp

Spesialisthelsetjenesten har plikt til å gi akutt/øyeblikkelig hjelp dersom det ut i fra de foreliggende opplysninger må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig og det ikke vil være forsvarlig å følge de ordinære prosedyrene for henvisning og inntak som beskrevet under.

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Henvisning til spesialisttjenester

Både sosialtjenestene i kommunene og leger kan henvise til behandling. I tillegg  kan andre deler av spesialisthelsetjenesten henvise pasienter.  Alle helseforetak tar imot henvisninger og gir svar om rett til behandling. Svar skal gis innen 10 virkedager fra henvisningen er mottatt. Da skal du få beskjed om du har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og oppmøtedato til behandling eller utredning. Hvis du heller vil ha behandling et annet sted enn tilbudt, må du selv melde fra om det.

Du kan velge behandlingssted

Du kan få rusbehandling fra det lokale helseforetakets egne enheter for rusbehandling, eventuelt private tilbud som har avtale med helseforetaket eller du kan benytte din rett til å velge behandling i privatdrevne virksomheter som har avtaler med Helfo (Fritt behandlingsvalg-leverandører). På helsenorge.no kan du se hvilke behandlingssteder som tilbyr behandling.

 Undersøkelser og behandlinger innen rus og avhengighet

Kvalitet på tjenestene

Det er utviklet kvalitetsindikatorer bygget på statistikk som belyser kvaliteten i tjenestene. På området rusbehandling skal følgende faktorer måles for hvert behandlingssted:  Andelen avbrudd fra behandlingsstedet , pasienterfaringer fra stedene , samt gjennomsnittlig ventetid .

Fant du det du lette etter?