Forskning om TSB

Forsking om behandling av rus- og avhengighetslidelser er spredt mellom ulike forskningsinstitutt, universiteter og helseforetak.  

Behandlingsforskning
SERAF- Senter for rus og avhengighetsforskning er en del av Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Det har som oppgave å utføre klinikknær rusmiddelforskning og tilbyr veiledning til master-og doktorgradsstudenter og annen forskerutdanning innen behandling av ruslidelser.

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

Forskning på rusmiddelbruk og -tiltak

Folkehelseinstituttet har to avdelinger med oppgave å drive forskning på rusfeltet: Avdeling for rusmiddeltiltak framskaffer kunnskap om konsekvensene av rusmiddelbruk, samt kunnskap om tiltak som kan forebygge eller begrense skader. Avdeling for rusmiddelbruk framskaffer kunnskap om alkohol-, narkotika- og tobakksbruk i befolkningen.

Folkehelseinstituttet

Forskning i norske helseforetak
Norske helseforetak har som oppgave å drive forskning blant annet innen TSB, og det utføres også forskning i private, ideelle sykehus. Helseforetakene har et felles register som presenterer forskningsprosjekter finansiert av de regionale helseforetakene. Benytt for eksempel søkeordet «rus» for å finne frem til prosjekter i TSB.

Forskningsregisteret til norske helseforetak

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning
Helse Vest har opprettet  et eget senter for forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning. KORFOR  både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR)

Andre forskningsaktører
Nasjonale kompetansetjenester samt de regionale kompetansesentrene for rus (KoRUS) har i sine oppdrag å drive forskning. De nasjonale kompetansetjenestene NK-TSB, NK-ROP og SANKS har i sitt oppdrag å drive nasjonale forskningsnettverk samt forskning. Denne forskningen skal være eksternt finansiert slik at finansieringen av nasjonale kompetansetjenester ikke blir en alternativ forskningsfinansiering. Det finnes syv KoRUS som enten er organisert hos private aktører (Haugaland A-senter, Bergensklinikkene og Borgestad), i kommunen (Velferdsetaten Oslo) eller som del av spesialisthelsetjenesten (St. Olav HF, Sykehuset innlandet og UNN).

Kompetansetjenester og -sentre


Brukerinvolvering i forskning 
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har en ressursside som presenterer metoder for og nettverk innen "brukerinvolvert forskning".   

Brukerinvolvert forskning

Aktuelle forskningsprogram
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å etablere en felles satsing på kliniske multisenterstudier i helseforetakene. Satsingen er kalt Klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) 2016 og eies av av de regionale helseforetakene . Tilskuddet fordeles i sin helhet til Helse Sør-Øst RHF som håndterer midlene i samråd med, og på vegne av, de tre øvrige regionale helseforetakene. 

Program for klinisk behandlingsforskning

Nettsider for større kliniske studier 

Naltrekson.no

Stoppoverdoser.no

Norcomt.no

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.