KvaRus er klart til bruk i 2020

Mer kunnskap – bedre behandling. Det er slagordet for KvaRus – Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. I 2020 er det klart til bruk i alle landets TSB-tjenester.

Sverre Nesvåg (th) og Amund Aakerholt har utviklet KvaRus.

​I KvaRus inngår et pasientregister og en oversikt over behandlingsforløp knyttet til den enkelte pasient:

  • Hva kjennetegner pasientene?
  • Hvilke tilbud får de?
  • Hva synes de om behandlingen de har fått? og
  • Hva er resultatet av behandlingen?

Register for TSB

KvaRus –  Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister i desember 2018. Det skal inkludere pasienter som mottar behandling for skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB).  Rusregisteret er utviklet av Regionalt kompetansesenter i Helse Vest (KORFOR).

Kan brukes som sjekkliste

Oppbyggingen av KvaRus kan integreres med pakkeforløp og benyttes  som en sjekkliste på at enheten har utført de sentrale oppgavene i pakkeforløpet, med basisregistrering, målepunktregistrering og registrering av data ved avslutning:

I tillegg til å registrere de samme hendelsene som i pakkeforløpet, skal KvaRus også registrere aktuell livssituasjon og hvilken oppfølging pasienten har fått ett år etter utskriving.

De konkrete spørsmålene og målepunktene i kvalitetsregisteret.

Planer for implementeringen

I 2019 besøker forskningsleder Sverre Nesvåg ved KORFOR regionene for å spre informasjon og forberede lokale TSB-enheter på å ta KvaRus i bruk. Full implementering starter fra 2020, med samlinger og kurs. Da skal ledernettverket, faglige organisasjoner og brukerorganisasjoner bli trukket aktivt med i planlegging og gjennomføring av implementeringsaktivitetene.

– Diskuter allerede nå hvordan enheten kan forberede implementeringen av KvaRus integrert i kodingene i pakkeforløp, oppfordrer Sverre Nesvåg.
For å sikre forsvarlig og riktig bruk av registeret, skal det utpekes registeransvarlige og KvaRus-kontakter på enhetsnivå i helseforetak og private avtalepartnere som tilbyr TSB. 

Om KvaRus på KORFOR sin nettside

Spørsmål kan rettes til:
Sverre Nesvåg, registerleder: ness@sus.no / mobil: 908 37 431
Janne Årstad, rådgiver: jnnr@sus.no / mobil: 958 52 865