KvaRus er klart til bruk

Mer kunnskap – bedre behandling. Det er slagordet for KvaRus – Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. Det er nå klart til bruk i alle landets TSB-tjenester.

Sverre Nesvåg (th) og Amund Aakerholt har utviklet KvaRus.

​I KvaRus inngår et pasientregister og en oversikt over behandlingsforløp knyttet til den enkelte pasient:

  • Hva kjennetegner pasientene?
  • Hvilke tilbud får de?
  • Hva synes de om behandlingen de har fått? og
  • Hva er resultatet av behandlingen?

Register for TSB

KvaRus –  Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – ble i 2018 godkjent som nasjonalt kvalitetsregister. Det skal inkludere pasienter som mottar behandling for skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB).  Rusregisteret er utviklet av Regionalt kompetansesenter i Helse Vest (KORFOR).

Kan brukes som sjekkliste

Oppbyggingen av KvaRus kan integreres med pakkeforløp og benyttes  som en sjekkliste på at enheten har utført de sentrale oppgavene i pakkeforløpet, med basisregistrering, målepunktregistrering og registrering av data ved avslutning:

I tillegg til å registrere de samme hendelsene som i pakkeforløpet, skal KvaRus også registrere aktuell livssituasjon og hvilken oppfølging pasienten har fått ett år etter utskriving.

De konkrete spørsmålene og målepunktene i kvalitetsregisteret.

Planer for implementeringen

Ledere, faglige organisasjoner og brukerorganisasjoner skal trekkes aktivt med i planlegging og gjennomføring av implementeringsaktivitetene.

– Diskuter allerede nå hvordan enheten kan forberede implementeringen av KvaRus integrert i kodingene i pakkeforløp, oppfordrer Sverre Nesvåg.
For å sikre forsvarlig og riktig bruk av registeret, skal det utpekes registeransvarlige og KvaRus-kontakter på enhetsnivå i helseforetak og private avtalepartnere som tilbyr TSB. 

Om KvaRus på KORFOR sin nettside

Spørsmål kan rettes til:
Sverre Nesvåg, registerleder: ness@sus.no / mobil: 908 37 431
Janne Årstad, rådgiver: jnnr@sus.no / mobil: 958 52 865