Sørlandet topper klinisk TSB-forskning

Sørlandet sykehus er det eneste helseforetaket i Norge som driver TSB-forskning i regi av en klinisk avdeling, utenom universitetssykehusene. Klinikknærhet er en suksessfaktor, ifølge sørlandsforskerne.

Se til Sørlandet for erfaringer med å bygge forskning i rusklinikk. (Foto: Pixabay).

Som omtalt i et tidligere nyhetsbrev er det helseforetak med universitetssykehusfunksjoner som forsker mest på behandling av rus- og avhengighetslidelser. Ifølge Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), var det i tillegg seks andre helseforetak som utførte TSB-forskning i 2017. (se graf).

Varierende innsats

Med fire egne årsverk er Sørlandet sykehus det eneste helseforetaket i Norge som driver TSB-forskning med hjelp av mer enn ett årsverk og i regi av en klinisk avdeling. Sykehuset Innlandet har også mange årsverk (15) avsatt til TSB-forskning, men knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste. Hos de øvrige fire helseforetakene som rapporterer til NIFU at de driver TSB-forskning, er omfanget mindre enn ett årsverk.

Årsverk til TSB-forskning i norske helseforetak 2017 (Kilde: NIFU)

Basis i klinisk avdeling

Ved Sørlandet sykehus er TSB-forskningen knyttet til Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). FoU-enheten ble opprettet i 1999 og sysselsetter fire ansatte. Målsetningen er å drive med klinikknær rusbehandlingsforskning, og spesialfeltene er pårørendeforskning og helsetjenestens samarbeid med brukerbaserte ressurser, spesielt 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper.

 Så mye som halvparten av budsjettet er internt finansiert.
– Det gjør at vi driver forskning også uavhengig av om vi har eksterne midler eller ikke, sier forsker John-Kåre Vederhus (Ph.D.): – Med en slik stamressurs tiltrekker vi oss andre forskningsressurser.

John-Kåre Vederhus (Foto: NRK)

Forskeren peker også på at plasseringen midt i klinikken gjør at forskerne  blir motiverte til å være til nytte i pasientbehandlingen. Han trekker også  fram en betydningsfull personfaktor – gründeren og ildsjelen Øistein Kristensen.
 – Hadde det ikke vært for ham hadde jeg ikke begynt på Pd.D-arbeidet.

Vær utadvendt!

Andre faktorer som fremmer forskning har ifølge John-Kåre Vederhus vært

  • Fast veiledningsordning fra 2005 fra Seraf/ Universitetet i Oslo
  • Samarbeid med andre forsknings- og utviklingsmiljøer i TSB om multisenterstudier
  • Å tilby engasjement i forskningsprosjekter som en del av spesialiseringen for legene

Forskertung kompetansetjeneste

Det er Nasjonal kompetansetjeneste ROP (NKROP) som er vertskap for forskningen som NIFU knytter til Sykehuset Innlandet22 forskningsprosjekter hos NKROP blir finansiert av eksterne midler fra Helse Sør-Øst, Norges forskningsråd og ved hjelp av konkurranseutsatte forskningsmidler i Sykehuset Innlandet. 
– Kompetansetjenesten er tung på forskning, men all forskning på NKROP er eksternt finansiert, altså ikke finansiert av ROP-tjenesten selv, sier forskningsdirektør Ingeborg Hartz ved Sykehuset Innlandet.

Private forsker lite

Av de vel 40 private aktørene som tilbyr behandling for rus- og avhengighetslidelser er det ifølge NIFU to som driver TSB-forskning: Tyrilistiftelsen (4,5 forskerårsverk) og Lovisenberg Diakonale Sykehus (0,1 årsverk).