Introduksjon til TSB

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) er den norske betegnelsen på tjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå. At tjenestene er tverrfaglige, betyr at de skal utføres av personell med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. At de er spesialiserte betyr at de skal fylle krav til helsetjenester på spesialistnivå.  

Bokstavene står for Tverrfaglig Spesialisert Behandling av ruslidelser. Begrepet ble første gang brukt da Stortinget i 2004 ga helseforetakene ansvaret for å tilby diagnostisering, utredning og behandling av rusmiddelavhengige («rusreformen»). 


Hva består tilbudene i?

Tilbudene i TSB kan bestå av døgnbehandling i akuttenheter, korttids- og langtidsbehandling i behandlingsenheter, institusjonsplasser der rusavhengige kan holdes tilbake uten eget samtykke (tvang), ​​ambulante tjenester eller polikliniske tjenester, inkludert legemiddelassistert rehabilitering (LAR).  


Hvem utfører rusbehandling?

Tverrfaglig spesialisert behandling kan utføres av virksomheter som drives av helseforetak, av private virksomheter som har avtaler med helseforetak eller av private virksomheter som er godkjente for å levere helsetjenester mot betaling fra staten. Pasienter med rus- og avhengighetslidelser har fritt valg mellom disse (fritt behandlingsvalg).

Til sammen om lag 150 enheter tilbyr ruspasienter behandling i helseforetak eller etter avtale med enten helseforetak eller Helfo. Helseforetakene har ansvar for å følge opp  privatdrevne virksomheter som de har avtaler med, mens Helfo er ansvarlig for å godkjenne og følge opp privatdrevne virksomheter som leverer behandling i TSB mot betaling fra staten (Fritt behandlingsvalg-leverandører). En forskrift regulerer hvilke krav som skal stilles til FBV-leveranser, samt hvilke helsetjenester som skal inkluderes ved oppstart. Nettstedet Helsenorge.no har oversikt over alle behandlingssteder og ventetider til behandling, under menypunktet velg behandlingssted.


Hvordan søke behandling i TSB?


Spesielt for TSB er at både sosialtjenestene i kommunene og leger kan henvise pasienter til behandling. I tillegg  kan andre deler av spesialisthelsetjenesten henvise pasienter. Spørsmålet om hvorvidt en henvisning gir rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og når den senest skal igangsettes, vurderes deretter i vurderingsenheter som arbeider i eller på oppdrag fra spesialisthelsetjenesten. Pasienten har rett til å velge hvilken offentlig eller privat vurderingsenhet henvisningen skal vurderes av. (se plansje om henvisningsforløpet)​. Grunnlaget for vurdering av behov for spesialisthelsetjenester i TSB er Helsedirektoratets prioriteringsveileder for TSB .

Innen maksimalt 10 virkedager skal pasienten få beskjed om han/hun har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og hvis svaret er ja; oppmøtedato til behandling eller utredning. Pasienter med de alvorligste rusproblemene skal få behandling raskest. Ved behov for akutt- eller øyeblikkelig hjelpsbehandling skal dette tilbys uten unødig opphold.​ Sykehuset har plikt å kontakte Helfo for å skaffe et alternativt tilbud dersom det ser at det ikke klarer å overholde fristen.


Fritt behandlingsvalg


Lilla linje: totalt, Turkis: høyskole og universitet, Grå: helsefag, turkis: sosialfag

I alt 74 prosent av årsverkene hadde helse- og sosialfaglig utdannelse ( 74 prosent ved de offentlige og 67 prosent ved de private institusjonene).

Les mer: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB , Helsedirektoratet 2014


Spesialistutdanning av helse- og sosialfaglige ansatte

Kunnskap og forskning om TSB

Som på andre helseområder har helseforetakene ansvar for å drive forskning og innovasjon om tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser. Regionale helseforetak og universitetssykehus har forsknings- og utredningsavdelinger som ivaretar denne oppgaven. I forskningsregisteret til norske helseforetak kan du søke og finne de enkelte forskningsprosjektene.  I tillegg utføres forskning rusmiddelforskning ved tre nasjonale forskningsvirksomheter: 

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning er en del av Institutt for klinisk medisin ved UiO og har hovedvekt på klinikknær rusmiddelforskning.

Folkehelseinstituttet utfører forsking, dokumentasjon og formidling omkring rusmiddelspørsmål, med særlig vekt på samfunnsvitenskapelige problemstillinger.
(Sirus ble fra 1. januar 2016 innlemmet i Folkehelseinstituttet)

Folkehelseinstituttet forsker også på rusmidler og deres virkninger samt rusbruk og folkehelse.
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR har også et sentralt forskningsmiljø og det utføres noe forskning ved de regionale kompetansesentrene og nasjonale kompetansetjenestene.


Kompetansetjenester og -sentre


Aktuelle mål og satsingsområder for TSB

TSB i korthet

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.