HELSENORGE

Nasjonale kompetansetjenester og -sentre

Nasjonale og regionale kompetansetjenester har som hensikt å sikre kompetanseoppbygging og kompetansespredning til helsetjenestene, andre tjenesteytere og til pasienter og brukere.

​Det finnes tre nasjonale kompetansetjenester og sju regionale kompetansesentre på området rus og avhengighetsbehandling.


Nasjonale kompetansetjenester


Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten har som oppgave å sørge for kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenestene, andre tjenesteytere og til pasienter. Det er et mål å sikre at kompetansen desentraliseres og spres i hele helsetjenesten, herunder til primærhelsetjenesten og andre tjenesteytere, brukerne og befolkningen. Nasjonale kompetansetjenester skal også bidra til å sikre kvalitet gjennom kunnskap både om det sjeldne og det nye på kompetansesvake områder.
Det finnes to kompetansetjenester på området rus og avhengighetsbehandling: Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal formidle kompetanse på helsefagområdet rusbehandling, mens Nasjonal kompetansetjeneste ROP formidler kompetanse om samtidig samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.

Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Nasjonal kompetansetjeneste ROP (NKROP) har som oppgave er å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet samtidig ruslidelse pog psykisk lidelse (ROP-lidelse). Tjenesten skal bistå spesialisthelsetjenesten og kommunene med kunnskap og metoder for å utføre kunnskapsbasert praksis når det gjelder disse lidelsene. NK-ROP har eget undervisningstilbud som inkluderer et nasjonalt opplæringsprogram, med ROP-kurs, fordypningskurs samt en årlig ROP-dag. De har også hatt en satsning på implementering av Nasjonal retningslinje ROP og gjør evaluering av ACT/FACT team.

Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS)

En egen kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus skal tjene den samiske befolkningen i Norge. Kompetansetjenestene arbeider på oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet. SANKS ble i 2015 utvidet fra å ha ansvar for psykisk helsevern hos samiske pasienter til også å omfatte tverrfaglige spesialisert behandling for rusavhengige. Det ble gjort under forutsetning om at SANKS samarbeider med Nasjonal kompetansetjeneste TSB.


Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB) skal gi kunnskapsstøtte til å gjennomføre tverrfaglige spesialisert rusbehandling (TSB) av god kvalitet. Tjenesten drives av Oslo universitetssykehus på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Gjennom å formidle forskning og bygge faglige nettverk, skal kompetansetjenestene støtte helseforetakene og deres samarbeidsparter, utvikle behandlingsverktøy og yte annen kunnskapsstøtte gjennom en rekke prosjekter, som for eksempel steroider, somatikk og rus, familie-nettverk, Drop-out, Feedback-verktøy mm.

Nasjonale kompetansetjenester for ulike tilstøtende målgrupper er Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid .

Regionale kompetansesentre rus


Sju regionale kompetansetjenester retter seg mot både kommunale og statlige tjenester, men har et særlig ansvar for rusrelaterte innsatser i kommunene. De regionale kompetansesentrene er en del av Helsedirektoratets virksomhet, men er organisatorisk plassert under lokale helseforetak, kommunen eller private aktører.

Hovedansvaret til kompetansesentrene er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse samt iverksette og implementere statlige føringer på rusområdet. Det overordnede målet for KoRusene for tiden (i 2016), er å bidra til gjennomføring av målene i Samhandlingsreformen, oppfølging av Stortingsmeldingen på rusfeltet og Folkehelsemeldingen. 

Kompetansesentre rus

Fant du det du lette etter?