Pasient- og brukermedvirkning i TSB

De beste tilbudene i TSB bygger på kombinasjonen av
fag, erfaring og brukerkunnskap.

God og rett brukermedvirkning bedrer kvaliteten av tjenestene og gir den enkelte bruker innflytelse på egne livs- og helsevalg.

Brukermedvirkning: En lovfestet rettighet

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukere i undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud»
Mer om brukermedvirkning i TSB (Helsedirektoratet)

Veiledere, retningslinjer og forskrifter som regulere behandling i TSB vektlegger brukermedvirkning som et viktig element i behandlingen som tilbys.

Brukermedvirkning på tre nivåer

Det er vanlig å skille brukermedvirkning i tre ulike nivå:
1. Individnivå: Der bruker/pasient medvirker i egne behandlings- og helsevalg.
2. Tjenestenivå: Der tjenestene samarbeid med brukere og/eller deres representanter i endring og utvikling av behandlingstilbud og tjenester.
3. Systemnivå: Der brukere og deres representanter involveres i beslutninger på politisk og administrativt nivå som får betydning for individ- og tjenestenivå.

Organiserte bruker- og pårørendestemmer

En rekke ulike organisasjoner, stiftelser og andre aktører bidrar med å bringe brukerperspektivet inn i tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring.

Bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet

Virkemidler for brukermedvirkning

Brukerråd, tillitsvalgt-ordninger, brukerstyrte senger, selvhjelps-grupper, erfaringskonsulenter og likemann-ordninger er virkemidlene som blir tatt i bruk i rusbehandling i Norge. For en mer fullstendig oversikt over omfang og bruk: se kartleggingsrapporten «Brukermedvirkning i TSB- En myte».

Rammeverk som ivaretar brukermedvirkning kan også være

 • Individuell plan og andre behandlings-, oppfølgings- og kriseplaner, som skal være brukerens egen plan og utarbeides sammen med bruker for at den kan gjenspeile brukerens behov, ønsker og mål.
 • Fritt Behandlingsvalg, en rettighet som utløses ved rett til behandling, og gir brukeren rett til å velge hvor man vil motta sin behandling.
 • Koordinatorer i ansvarsgrupper, likepersoner fra organisasjoner.
 • Feedbackverktøy som måler relasjonen og om man jobber mot samme mål.
 • Pasientinformasjon i regi av brukere

Utdanninger for brukerrepresentanter

Ønsker du å være brukerrepresentant men trenger opplæring? På disse stedene organiseres opplæring av brukerrepresentanter/ personer som vil bidra med brukerperspektiv i tjenesteutvikling:  


Medarbeidere med brukererfaring, ALF/ Bergen kommune

Utdanning i samarbeidsbasert forskning, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Likemannskurs og Brukermedvirkningskurs, A-larm

Pasient- og brukerstemmer

 • Pasienterfaringer med TSB

  Folkehelseinstituttet undersøker kontinuerlig pasienterfaringer fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling, der pasientene gir tilbakemeldinger på behandlingsmiljøet, behandlingen og utbyttet av behandlingsoppholdet.

 • Vil øve studenter i å delta i ansvarsgruppemøter

  Et nytt prosjekt i NK-TSB skal gi studenter øvelse i å praktisere brukermedvirkning og samhandling. Via simulering trer de inn i sin framtidige yrkesrolle som deltakere i et ansvarsgruppemøte rundt en pasient med rus- og avhengighetsproblem.

 • St. Olavs hospital
  Brukertilfredshetsevalueringen

  Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus Midt) kartlegger hvordan personer med rusmiddelproblemer opplever de kommunale tjenestene de mottar. Den nasjonale undersøkelsen har foregått siden 2017 og tredje måling begynner høsten 2020.

 • Pasient- og brukerorganisasjoner på rusfeltet

  En rekke ulike organisasjoner, stiftelser og andre aktører bidrar med å bringe brukerperspektivet inn i tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring på tjeneste- og systemnivå.

 • Brukermedvirkning - en nøkkel til suksess

  Brukermedvirkning har en terapeutisk verdi ved å bedrer selvfølelse og selvbilde hos brukeren og – gjennom det – tro på at endring er mulig. Å skaffe seg helhetsbilde av pasientens situasjon er vesentlig for å lykkes med rusbehandling. Den...

 • Pårørendeinvolvering

  Pårørende kan være en avgjørende faktor i pasientens bedringsprosess.Hvilke muligheter finnes for at pasientens nettverk og familie kan være gode ressurser og samarbeidspartnere for pasienten gjennom behandlingsforløpet?

 • - Brukermedvirkning i TSB

  Hvordan ivaretas brukermedvirkning i norsk rusbehandling? Denne rapporten er basert på intervjuer med 48 ledere i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

NYHETER OM BRUKERMEDVIRKNING

 • 12.06.2020 St. Olavs hospital
  Fersk rapport om brukertilfredshet

  De fleste brukerne av kommunale tjenester innen rusfeltet er fornøyde med hjelpen de får. Men mange kommuner har fortsatt et stort forbedringspotensial. Det viser fersk KoRus-rapport om brukertilfredshet.

 • 11.12.2019
  Pasienterfaringsundersøkelsen fornyes

  Fra å gjennomføres én gang årlig og gi et øyeblikksbilde av pasienterfaringer i TSB, skal alle pasienter i TSB få tilbud om å fylle ut et skjema på nett på samme stadium; ved avsluttet behandling.

 • 15.11.2019 St. Olavs hospital
  Hva er god brukermedvirkning?

  Brukermedvirkning i rusforskning er et krav fra myndighetene. Men får brukerne alltid medvirke «på ordentlig»?

 • 15.05.2019
  Hvordan får vi gode medforskere?

  – Vi trenger at både forskere og brukere er med på å fremme samarbeidsfokusert forskning på rus og psykisk helsefeltet, sier erfaringskonsulent og medforsker Morten Brodahl.

 • 01.10.2018
  Pasientinformasjon bruker-til-bruker

  Til nå har mer enn 1600 personer deltatt i «Et bedre liv» og opplevd at TSB-enheten overtas av brukere og pårørende for en dag. Da skillene mellom «behandler» og «pasient» utviskes, og alles erfaringer har verdi.

 • 20.09.2018
  – Dette er god kvalitet i TSB

  Kvalitet i rusbehandling var tema for TSB-lederkonferansen 2018. På forhånd ba vi personer med erfaring fra TSB om å sende foto eller film om hva kvalitet er for dem. Her er resultatet.

 • 06.09.2018
  Rydder i uhjemla husorden

  «Slik gjør vi det her» er ikke lenger gangbar mynt i husordensregler i TSB. I et nytt skriv rydder Helsedirektoratet opp i hva husordensregler og andre liknende lokale bestemmelser kan – og ikke kan – regulere. Mange restriksjoner som i dag...

 • 14.06.2018
  – Feedbackverktøy støtter pasientens autonomi

  – Feedbackverktøy hjelper oss til å være utforskende og pasientsentrert, sier Gry Kristin Lia. Sammen med kollega Gerd Blomhoff planlegger hun bruk av feedbackverktøy i TSB i Helse Bergen.

 • 09.02.2018
  Mestring og muligheter i SMIL

  SMIL er et brukerstyrt program for kvinner som har brukt opiater i svangerskapet og deres barn. Det går over ett år og har plass til 8–10 deltakere.

 • 10.11.2017
  Sju tips for å gjøre brukerstemmen til støtte i lederskapet

  Skal brukere påvirke strategi og budsjett, kvalitets- og forbedringsarbeid, pasientsikkerhet, tjenesteutvikling og omstilling? Ja mener Anne Beate Sætrang. – Brukerrådet kan og skal gjøre merkbar forskjell på våre prioriteringer!

 • 05.09.2017
  – Vi trenger kart og kompass

  Hvem er rusbehandlerne? Hva tilbyr de og hvordan går man fram med å velge? – Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene! sier Ronny Bjørnestad, leder for ProLAR-Nett.   

 • 30.08.2017
  Ønsker mer brukermedvirkning i vurderinger av rett til rusbehandling

  – Rett behandling på rett sted til rett tid er nøkkelen til suksess i behandling av rus- og avhengighetslidelser, Jon Storaas. – Jeg ønsker å bidra til at vurderingsinstanser gjør gode vurderinger av rett og frist til rusbehandling. Selv om...

 • 27.04.2017
  Milepælmøter - et verktøy for kvalitetssikring

  Et kvalitetssikrings-verktøy utviklet ved Oslo universitetssykehus  blir i disse dager presentert for 3000 delegater til en verdensledende konferanse om kvalitetssikring av behandling.  

 • 04.11.2016
  Slik en bruker opplevde det

  Les mer

Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?