Pasient- og brukermedvirkning i TSB

De beste tilbudene i TSB bygger på kombinasjonen av
fag, erfaring og brukerkunnskap.

God og rett brukermedvirkning bedrer kvaliteten av tjenestene og gir den enkelte bruker innflytelse på egne livs- og helsevalg.

Brukermedvirkning: En lovfestet rettighet

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukere i undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud»
Mer om brukermedvirkning i TSB (Helsedirektoratet)

Veiledere, retningslinjer og forskrifter som regulere behandling i TSB vektlegger brukermedvirkning som et viktig element i behandlingen som tilbys.

Brukermedvirkning på tre nivåer

Det er vanlig å skille brukermedvirkning i tre ulike nivå:
1. Individnivå: Der bruker/pasient medvirker i egne behandlings- og helsevalg.
2. Tjenestenivå: Der tjenestene samarbeid med brukere og/eller deres representanter i endring og utvikling av behandlingstilbud og tjenester.
3. Systemnivå: Der brukere og deres representanter involveres i beslutninger på politisk og administrativt nivå som får betydning for individ- og tjenestenivå.

Organiserte bruker- og pårørendestemmer

En rekke ulike organisasjoner, stiftelser og andre aktører bidrar med å bringe brukerperspektivet inn i tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring.

Bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet

Virkemidler for brukermedvirkning

Brukerråd, tillitsvalgt-ordninger, brukerstyrte senger, selvhjelps-grupper, erfaringskonsulenter og likemann-ordninger er virkemidlene som blir tatt i bruk i rusbehandling i Norge. For en mer fullstendig oversikt over omfang og bruk: se kartleggingsrapporten «Brukermedvirkning i TSB- En myte».

Rammeverk som ivaretar brukermedvirkning kan også være

 • Individuell plan og andre behandlings-, oppfølgings- og kriseplaner, som skal være brukerens egen plan og utarbeides sammen med bruker for at den kan gjenspeile brukerens behov, ønsker og mål.
 • Fritt Behandlingsvalg, en rettighet som utløses ved rett til behandling, og gir brukeren rett til å velge hvor man vil motta sin behandling.
 • Koordinatorer i ansvarsgrupper, likepersoner fra organisasjoner.
 • Feedbackverktøy som måler relasjonen og om man jobber mot samme mål.
 • Pasientinformasjon i regi av brukere

Utdanninger for brukerrepresentanter

Ønsker du å være brukerrepresentant men trenger opplæring? På disse stedene organiseres opplæring av brukerrepresentanter/ personer som vil bidra med brukerperspektiv i tjenesteutvikling:  


Medarbeidere med brukererfaring, ALF/ Bergen kommune

Utdanning i samarbeidsbasert forskning, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Likemannskurs og Brukermedvirkningskurs, A-larm

 • Pasienterfaringer med TSB

  Folkehelseinstituttet undersøker kontinuerlig pasienterfaringer fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling, der pasientene gir tilbakemeldinger på behandlingsmiljøet, behandlingen og utbyttet av behandlingsoppholdet.

 • Vil øve studenter i å delta i ansvarsgruppemøter

  Et nytt prosjekt i NK-TSB skal gi studenter øvelse i å praktisere brukermedvirkning og samhandling. Via simulering trer de inn i sin framtidige yrkesrolle som deltakere i et ansvarsgruppemøte rundt en pasient med rus- og avhengighetsproblem.

 • Pasient- og brukerorganisasjoner på rusfeltet

  En rekke ulike organisasjoner, stiftelser og andre aktører bidrar med å bringe brukerperspektivet inn i tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring på tjeneste- og systemnivå.

 • Brukermedvirkningen i TSB

  Holdninger, tradisjoner og manglende kunnskap kan påvirke pasientens reelle mulighet for å medvirke i rusbehandling, slik de har rett til. 

 • Brukermedvirkning - en nøkkel til suksess

  Brukermedvirkning har en terapeutisk verdi ved å bedrer selvfølelse og selvbilde hos brukeren og – gjennom det – tro på at endring er mulig. Å skaffe seg helhetsbilde av pasientens situasjon er vesentlig for å lykkes med rusbehandling. Den...

 • Pårørendeinvolvering

  Pårørende kan være en avgjørende faktor i pasientens bedringsprosess.Hvilke muligheter finnes for at pasientens nettverk og familie kan være gode ressurser og samarbeidspartnere for pasienten gjennom behandlingsforløpet?

 • - Brukermedvirkning i TSB

  Hvordan ivaretas brukermedvirkning i norsk rusbehandling? Denne rapporten er basert på intervjuer med 48 ledere i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

NYHETER OM BRUKERMEDVIRKNING

 • 11.12.2019
  Pasienterfaringsundersøkelsen fornyes

  Fra å gjennomføres én gang årlig og gi et øyeblikksbilde av pasienterfaringer i TSB, skal alle pasienter i TSB få tilbud om å fylle ut et skjema på nett på samme stadium; ved avsluttet behandling.

 • 15.11.2019 St. Olavs hospital
  Hva er god brukermedvirkning?

  Brukermedvirkning i rusforskning er et krav fra myndighetene. Men får brukerne alltid medvirke «på ordentlig»?

 • 15.05.2019
  Hvordan får vi gode medforskere?

  – Vi trenger at både forskere og brukere er med på å fremme samarbeidsfokusert forskning på rus og psykisk helsefeltet, sier erfaringskonsulent og medforsker Morten Brodahl.

 • 01.10.2018
  Pasientinformasjon bruker-til-bruker

  Til nå har mer enn 1600 personer deltatt i «Et bedre liv» og opplevd at TSB-enheten overtas av brukere og pårørende for en dag. Da skillene mellom «behandler» og «pasient» utviskes, og alles erfaringer har verdi.

 • 20.09.2018
  – Dette er god kvalitet i TSB

  Kvalitet i rusbehandling var tema for TSB-lederkonferansen 2018. På forhånd ba vi personer med erfaring fra TSB om å sende foto eller film om hva kvalitet er for dem. Her er resultatet.

 • 06.09.2018
  Rydder i uhjemla husorden

  «Slik gjør vi det her» er ikke lenger gangbar mynt i husordensregler i TSB. I et nytt skriv rydder Helsedirektoratet opp i hva husordensregler og andre liknende lokale bestemmelser kan – og ikke kan – regulere. Mange restriksjoner som i dag...

 • 14.06.2018
  – Feedbackverktøy støtter pasientens autonomi

  – Feedbackverktøy hjelper oss inn i en utforskende og personsentrert posisjon, i motsetning til en krevende eller overtalende, sier Gry Kristin Lia og Gerd Blomhoff. De to erfarne psykologene står i spissen for implementering av verktøyene i Helse Bergen.

 • 09.02.2018
  Mestring og muligheter i SMIL

  SMIL er et brukerstyrt program for kvinner som har brukt opiater i svangerskapet og deres barn. Det går over ett år og har plass til 8–10 deltakere.

 • 10.11.2017
  Sju tips for å gjøre brukerstemmen til støtte i lederskapet

  Skal brukere påvirke strategi og budsjett, kvalitets- og forbedringsarbeid, pasientsikkerhet, tjenesteutvikling og omstilling? Ja mener Anne Beate Sætrang. – Brukerrådet kan og skal gjøre merkbar forskjell på våre prioriteringer!

 • 05.09.2017
  – Vi trenger kart og kompass

  Hvem er rusbehandlerne? Hva tilbyr de og hvordan går man fram med å velge? – Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene! sier Ronny Bjørnestad, leder for ProLAR-Nett.   

 • 30.08.2017
  Ønsker mer brukermedvirkning i vurderinger av rett til rusbehandling

  – Rett behandling på rett sted til rett tid er nøkkelen til suksess i behandling av rus- og avhengighetslidelser, Jon Storaas. – Jeg ønsker å bidra til at vurderingsinstanser gjør gode vurderinger av rett og frist til rusbehandling. Selv om...

 • 27.04.2017
  Milepælmøter - et verktøy for kvalitetssikring

  Et kvalitetssikrings-verktøy utviklet ved Oslo universitetssykehus  blir i disse dager presentert for 3000 delegater til en verdensledende konferanse om kvalitetssikring av behandling.  

 • 04.11.2016
  Slik en bruker opplevde det

  Les mer

Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?