Pasient- og brukermedvirkning i TSB

Be beste tilbudene i TSB bygger på kombinasjonen av
fag, erfaring og brukerkunnskap.

God og rett brukermedvirkning er en faktor som bedrer kvaliteten av tjenestene brukere mottar i møte med helsetjenestene. Brukermedvirkning på individnivå handler om at den enkelte bruker skal ha innflytelse på egne livs- og helsevalg.

Brukermedvirkning: En lovfestet rettighet

Helsedirektoratet sier på sine nettsider «Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukere i undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud»
Brukernes rett til å medvirke medfører altså en plikt for tjenestene. Med dette som bakgrunn er det lett å forstå at veiledere, retningslinjer og ulike forskrifter som regulere behandling i TSB og kommunale tjenester vektlegger brukermedvirkning som et viktig element i behandlingen som tilbys.

Brukermedvirkning på tre nivåer

Det er vanlig å skille brukermedvirkning i tre ulike nivå:
1. Individnivå: Der bruker/pasient medvirker i egne behandlings- og helsevalg.
2. Tjenestenivå: Der tjenestene samarbeid med brukere og/eller deres representanter i endring og utvikling av behandlingstilbud og tjenester.
3. Systemnivå: Der brukere og deres representanter involveres i beslutninger på politisk og administrativt nivå som får betydning for individ- og tjenestenivå.

Organiserte bruker- og pårørendestemmer

Det finnes i dag en rekke ulike organisasjoner, stiftelser og andre aktører som bidrar med å bringe brukerperspektivet inn i tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring på tjeneste- og systemnivå.

Bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet

Virkemidler for brukermedvirkning

Brukerråd, tillitsvalgt-ordninger, brukerstyrte senger, selvhjelps-grupper, erfaringskonsulenter og likemann-ordninger er virkemidlene som blir tatt i bruk i rusbehandling i Norge. For en mer fullstendig oversikt over omfang og bruk: se kartleggingsrapporten «Brukermedvirkning i TSB- En myte».

Rammeverk som ivaretar brukermedvirkning kan også være

 • Individuell plan og andre behandlings-, oppfølgings- og kriseplaner, som skal være brukerens egen plan og utarbeides sammen med bruker for at den kan gjenspeile brukerens behov, ønsker og mål.
 • Fritt Behandlingsvalg, en rettighet som utløses ved rett til behandling, og gir brukeren rett til å velge hvor man vil motta sin behandling.
 • Koordinatorer i ansvarsgrupper, likepersoner fra organisasjoner.
 • Feedbackverktøy som måler relasjonen og om man jobber mot samme mål.

Utdanninger for brukerrepresentanter

Ønsker du å være brukerrepresentant men trenger opplæring? På disse stedene organiseres opplæring av brukerrepresentanter/ personer som vil bidra med brukerperspektiv i tjenesteutvikling:  


Medarbeidere med brukererfaring, ALF/ Bergen kommune

Utdanning i samarbeidsbasert forskning, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Likemannskurs og Brukermedvirkningskurs, A-larm

 • Pasient- og brukerorganisasjoner på rusfeltet

  En rekke ulike organisasjoner, stiftelser og andre aktører bidrar med å bringe brukerperspektivet inn i tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring på tjeneste- og systemnivå.

 • Brukermedvirkning - en nøkkel til suksess

  Brukermedvirkning har en terapeutisk verdi ved å bedrer selvfølelse og selvbilde hos brukeren og – gjennom det – tro på at endring er mulig. Å skaffe seg helhetsbilde av pasientens situasjon er vesentlig for å lykkes med rusbehandling. Den...

 • Pårørendeinvolvering

  Pårørende kan være en avgjørende faktor i pasientens bedringsprosess.Hvilke muligheter finnes for at pasientens nettverk og familie kan være gode ressurser og samarbeidspartnere for pasienten gjennom behandlingsforløpet?

 • - Brukermedvirkning i TSB

  Et hefte presenterer den første kartleggingen av hvordan norske helseforetak og private samarbeidspartnere driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ivaretar brukermedvirkning. Undersøkelsen er basert på intervjuer med 48 ledere...

 • Pasienterfaringer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.