Helsenorge

Pasient- og brukermedvirkning i TSB

De beste tilbudene i TSB bygger på kombinasjonen av
fag, erfaring og brukerkunnskap.

God og rett brukermedvirkning bedrer kvaliteten av tjenestene og gir den enkelte bruker innflytelse på egne livs- og helsevalg.

Brukermedvirkning: En lovfestet rettighet

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukere i undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud»
Mer om brukermedvirkning i TSB (Helsedirektoratet)

Veiledere, retningslinjer og forskrifter som regulere behandling i TSB vektlegger brukermedvirkning som et viktig element i behandlingen som tilbys.

Brukermedvirkning på tre nivåer

Det er vanlig å skille brukermedvirkning i tre ulike nivå:

  1. Individnivå: Der bruker/pasient medvirker i egne behandlings- og helsevalg.
  2. Tjenestenivå: Der tjenestene samarbeid med brukere og/eller deres representanter i endring og utvikling av behandlingstilbud og tjenester.
  3. Systemnivå: Der brukere og deres representanter involveres i beslutninger på politisk og administrativt nivå som får betydning for individ- og tjenestenivå.

Organiserte bruker- og pårørendestemmer

En rekke ulike organisasjoner, stiftelser og andre aktører bidrar med å bringe brukerperspektivet inn i tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring.

Bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet

Virkemidler for brukermedvirkning

Brukerråd, tillitsvalgt-ordninger, brukerstyrte senger, selvhjelps-grupper, erfaringskonsulenter og likemann-ordninger er virkemidlene som blir tatt i bruk i rusbehandling i Norge. For en mer fullstendig oversikt over omfang og bruk, se kartleggingsrapporten «Brukermedvirkning i TSB - En myte?».

Rammeverk som ivaretar brukermedvirkning kan også være

  • Individuell plan og andre behandlings-, oppfølgings- og kriseplaner, som skal være brukerens egen plan og utarbeides sammen med bruker for at den kan gjenspeile brukerens behov, ønsker og mål.
  • Fritt Behandlingsvalg, en rettighet som utløses ved rett til behandling, og gir brukeren rett til å velge hvor man vil motta sin behandling.
  • Koordinatorer i ansvarsgrupper, likepersoner fra organisasjoner.
  • Feedbackverktøy som måler relasjonen og om man jobber mot samme mål.
  • Pasientinformasjon i regi av brukere

Utdanninger for brukerrepresentanter

Ønsker du å være brukerrepresentant men trenger opplæring? På disse stedene organiseres opplæring av brukerrepresentanter/ personer som vil bidra med brukerperspektiv i tjenesteutvikling:  

ALF/Bergen kommune:

Medarbeidere med brukererfaring

Universitetet i Sørøst-Norge (USN):

Utdanning i samarbeidsbasert forskning

A-larm:

Likemannskurs og Brukermedvirkningskurs

Bruker- og erfaringsmedarbeidere

Brukeres erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rusBrukeransatteBrukeransettelser

Pasient- og brukerstemmer

NYHETER OM BRUKERMEDVIRKNING

Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Anette Mikalsen
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?