Tall og fakta om TSB

Ressursinnsats, ressursutnyttelse, kapasitet og bruk av tjenester innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Følgende lenker fører til SAMDATAs database. Den bygger på opplysninger om pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten, samlet i Nasjonalt pasientregister (NPR). På dashbordene til databasen  kan du hente grafer og tallmateriale om ulike regioner, pasientgrupper eller typer behandling.

Døgnplasser i TSB

Aktivitet og profiler innen TSB

Befolkningens bruk av tjenester innen TSB

Produktivitet i TSB

Nøkkeltall

 • Hvert år mellom 2014 og 2018 var 25 000 voksne i poliklinisk behandling for ruslidelse ved psykisk helsevern, TSB eller hos avtalespesialist psykisk helsevern. Til sammen hadde de nær 300 000 polikliniske kontakter per år.  77 prosent ble gjennomført i TSB og 11 prosent i psykisk helsevern. Se opplysninger om geografisk variasjon i faktaark fra helseatlaset.
 • Hvert år mellom 2014 og 2018 hadde 11 500 voksne med ruslidelse døgnopphold i psykisk
  helsevern eller TSB, til sammen nær 20 000 opphold per år. Oppholdene varte i gjennomsnitt 33 døgn. Se opplysninger om geografisk variasjon i faktaark fra helseatlaset
 • Over 33 000 personer mottok behandling innen TSB i 2019. Dette var en økning på 1,3 prosent fra året før.

  Antall pasienter øker sammenliknet med året før, antall utskrivinger reduseres, antallet oppholdsdøgn reduseres og polikliniske konsultasjoner øker. (kilde)

 • Antall oppholdsdøgn var i 2019 603 770 døgn, en nedgang på 3.1 prosent fra året før. Antall polikliniske kontakter var i 2019 605 463, en økning på 2,5 prosent fra året før.          
  (kilde)
 • I 2018 var det 4516 ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). 72 prosent hadde helse- og sosialfaglig bakgrunn. Det var en økning på 10 prosent fra 2009. (Kilde: SSB)
 • I årene 2014 til 2018 varierte pasientraten for døgnbehandling mellom 2 og 7 per 1 000 innbyggere, ifølge faktaark fra helseatlaset . Pasientraten for poliklinisk behandling varierte mellom 6 og 22  per 1000 voksne innbyggere i perioden 2014 til 2018, ifølge faktaark fra helseatlaset.
 • 30 prosent av innleggelsene ved HF-ene er akuttinnleggelser der behandlingens varighet gjennomsnittlig er fem dager. (kilde)   

Rapporter og notater


Tjenester i psykisk helsevern og TSB 2014-2018, Samdata 2018

Forløp etter utskrivning fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (PDF)

Poliklinisk rusbehandling 2013-2017 (PDF)

Befolkningens bruk av tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2017 (Analysenotat 04/2018 Samdata)

Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB (Analysenotat 18/2017 Samdata)

Statusrapport for Legemiddelassistert rehabilitering

Statusrapportene for LAR er årlige evalueringer som bygger på rapportering om antall i behandling sammen med en status for hver enkelt pasient i behandling.

Statusrapporter for legemiddelassistert rehabilitering (Seraf)

Brukerplan

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk og/eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Formålet med BrukerPlan er å få oversikt kommunens rus- og psykisk helseproblematikk, samt brukernes livsvilkår, tjenestetilbud og tjenestebehov. Kartleggingen dokumenterer tjenestene som brukere får per dags dato og forventet etterspørsel av tjenester i året som kommer. Dette kan gi grunnlag til å prioritere mellom grupper og typer av tjenestetilbud.

Brukerplan - kartlegging av personer med rusproblemer i kommunene

NYHETER

www.tsb.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?