Tall og fakta om TSB

Ressursinnsats, ressursutnyttelse, kapasitet og bruk av tjenester innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Følgende lenker fører til SAMDATAs database. Den bygger på opplysninger om pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten, samlet i Nasjonalt pasientregister (NPR). På dashbordene til databasen  kan du hente grafer og tallmateriale om ulike regioner, pasientgrupper eller typer behandling.

Bruk av tjenester i TSB

Aktivitet og profiler i TSB

Kapasitet i TSB

Produktivitet i TSB

Nøkkeltall

 • Mer enn 33 000 personer mottok behandling innen TSB i 2017. Dette var en økning på 5,7 prosent fra året
  før. Antall pasienter øker sammenliknet med året før, antall utskrivinger øker, oppholdsdøgnene øker noe, polikliniske konsultasjoner øker og omfanget av dagbehandling øker. (kilde)
 • Antall oppholdsdøgn var i 2017 641 718 døgn og antall polikliniske konsultasjoner
  587 739; en økning på 19,5 prosent fra året før. (kilde)
 • Antall oppholdsdøgn reduseres noe i Helse Sør-Øst og i Helse Midt-Norge, mens for de to andre
  helseregionene øker antall oppholdsdøgn og da mest i Helse Vest. (kilde)
 • TSB hadde en vekst i polikliniske konsultasjoner på nær 36 prosent fra 2011 til 2015. (kilde)
 • Døgnkapasiteten øker gjennom etablering av nye døgnplasser, samt etablering av akuttposter. Andelen av utgiftene til døgnbehandling var like høy i 2016 som i 2012: 66 prosent av alle utgifter til TSB. (kilde)
 • Antall oppholdsdøgn per pasient i døgnbehandling TSB har også vært stabilt fram til 2015. (kilde)
 • I 2014 var det 4050 ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). 70 prosent hadde helse- og sosialfaglig bakgrunn. Det var en økning på 8 prosent fra 2009. (kilde)
 • Dekningsraten for pasienter i rusbehandling har økt fra 73 til 79 pasienter per 10 000 voksne innbyggere i perioden 2012 til 2016. (kilde )

Rapporter og notater

Befolkningens bruk av tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2017 (Analysenotat 04/2018 Samdata)

Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling – tsb (Oppdatert til seneste tertial)

Ressursbruk, aktivitet og personellsammensetning i TSB

Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB (Analysenotat 18/2017 Samdata)

Statusrapport for Legemiddelassistert rehabilitering

Statusrapportene for LAR er årlige evalueringer som bygger på rapportering om antall i behandling sammen med en status for hver enkelt pasient i behandling.

Statusrapporter for legemiddelassistert rehabilitering (Seraf)

Brukerplan

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk og/eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Formålet med BrukerPlan er å få oversikt kommunens rus- og psykisk helseproblematikk, samt brukernes livsvilkår, tjenestetilbud og tjenestebehov. Kartleggingen dokumenterer tjenestene som brukere får per dags dato og forventet etterspørsel av tjenester i året som kommer. Dette kan gi grunnlag til å prioritere mellom grupper og typer av tjenestetilbud.

Brukerplan - kartlegging av personer med rusproblemer i kommunene

NYHETER

 • 26.04.2017
  Utbredt bruk av anabole steroider blant ruspasienter

  Ifølge en ny undersøkelse har en av tre mannlige pasienter i behandling i TSB på Østlandet, erfaring med bruk av anabole-androgene steroider. Av dem fyller hver tredje kriteriene for avhengighet av disse stoffene. – Vær obs på dette i rus...

 • 30.08.2017
  Ønsker mer brukermedvirkning i vurderinger av rett til rusbehandling

  – Rett behandling på rett sted til rett tid er nøkkelen til suksess i behandling av rus- og avhengighetslidelser, Jon Storaas. – Jeg ønsker å bidra til at vurderingsinstanser gjør gode vurderinger av rett og frist til rusbehandling. Selv om...

 • 06.09.2017
  Antallet vurderingsinstanser krymper

  Ifølge en opptelling som prosjektet Rett og frist nylig har gjort er antall vurderingsinstanser som tildeler rett til rusbehandling i Norge 68. Offisielt er antallet 152. Nedgangen forklares dels med at mange helseforetak sentraliserer sin...

 • 19.06.2017
  Personellsammensetning i TSB

  Andelen spesialister i TSB øker, men andelen som mangler relevant fagbakgrunn er fortsatt 30 prosent. TSB er området der andelen spesialister er lavere og andelen ufaglærte høyere enn ellers i Helse-Norge.

 • 05.09.2017
  – Vi trenger kart og kompass

  Hvem er rusbehandlerne? Hva tilbyr de og hvordan går man fram med å velge? – Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene! sier Ronny Bjørnestad, leder for ProLAR-Nett.   

 • 06.02.2018
  Derfor er TSB mer effektiv

  Hva er bakrgunnen for de gode tallene for TSB? Slik svarer to ledere, Reidar Stokke ved Rogaland A-senter og Kristin Smedsrud ved St Olavs hospital.

 • 06.02.2018
  Effektive TSB

  Produktiviteten i TSBs poliklinikker øker. Mellom 2012 og 2016 ble kostnadene per konsultasjon redusert med 22 prosent; en innsparing verd 340 millioner sykehuskroner. Døgnbehandlingen øker også.

 • 13.03.2018
  Kvalitetsregister for TSB kommer!

  – I 2019 vil helseministeren trolig gi alle enheter i TSB i oppdrag å implementere et kvalitetsregister, sier Sverre Nesvåg og Amund Aakerholt. De har hatt ansvar for å utvikle og prøve ut det første kvalitetsregisteret for TSB som etter al...

 • 27.10.2016
  Mot grensen for vekst i legemiddelassistert rehabilitering

  Søkningen til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) flater ut. Ifølge Statusrapporten om LAR 2015 er det største behandlings- og rehabiliteringstilbudet til heroinavhengige i Norge nær full kapasitet slik det er utformet i dag.

www.tsb.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.