Tall og fakta om TSB

Ressursinnsats, ressursutnyttelse, kapasitet og bruk av tjenester innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Følgende lenker fører til SAMDATAs database. Den bygger på opplysninger om pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten, samlet i Nasjonalt pasientregister (NPR). På dashbordene til databasen  kan du hente grafer og tallmateriale om ulike regioner, pasientgrupper eller typer behandling.

Døgnplasser i TSB

Aktivitet og profiler innen TSB

Befolkningens bruk av tjenester innen TSB

Produktivitet i TSB

Nøkkeltall

 • Mer enn 33 000 personer mottok behandling innen TSB i 2017. Dette var en økning på 5,7 prosent fra året
  før. Antall pasienter øker sammenliknet med året før, antall utskrivinger øker, oppholdsdøgnene øker noe, polikliniske konsultasjoner øker og omfanget av dagbehandling øker. (kilde)
 • Antall oppholdsdøgn var i 2017 641 718 døgn og antall polikliniske konsultasjoner
  587 739; en økning på 19,5 prosent fra året før. (kilde)
 • Antall oppholdsdøgn reduseres noe i Helse Sør-Øst og i Helse Midt-Norge, mens for de to andre
  helseregionene øker antall oppholdsdøgn og da mest i Helse Vest. (kilde)
 • Døgnkapasiteten øker gjennom etablering av nye døgnplasser, samt etablering av akuttposter. Andelen av utgiftene til døgnbehandling var like høy i 2016 som i 2012: 66 prosent av alle utgifter til TSB. (kilde)
 • I 2018 var det 4516 ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). 72 prosent hadde helse- og sosialfaglig bakgrunn. Det var en økning på 10 prosent fra 2009. (Kilde: SSB)
 • Dekningsraten for pasienter i rusbehandling har økt fra 73 til 79 pasienter per 10 000 voksne innbyggere i perioden 2012 til 2016. (kilde )
 • 30 prosent av innleggelsene ved HF-ene er akuttinnleggelser der behandlingens varighet gjennomsnittlig er fem dager. (kilde)   

Rapporter og notater


Tjenester i psykisk helsevern og TSB 2014-2018, Samdata 2018

Forløp etter utskrivning fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (PDF)

Poliklinisk rusbehandling 2013-2017 (PDF)

Befolkningens bruk av tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2017 (Analysenotat 04/2018 Samdata)

Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB (Analysenotat 18/2017 Samdata)

Statusrapport for Legemiddelassistert rehabilitering

Statusrapportene for LAR er årlige evalueringer som bygger på rapportering om antall i behandling sammen med en status for hver enkelt pasient i behandling.

Statusrapporter for legemiddelassistert rehabilitering (Seraf)

Brukerplan

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk og/eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Formålet med BrukerPlan er å få oversikt kommunens rus- og psykisk helseproblematikk, samt brukernes livsvilkår, tjenestetilbud og tjenestebehov. Kartleggingen dokumenterer tjenestene som brukere får per dags dato og forventet etterspørsel av tjenester i året som kommer. Dette kan gi grunnlag til å prioritere mellom grupper og typer av tjenestetilbud.

Brukerplan - kartlegging av personer med rusproblemer i kommunene

NYHETER

 • 05.09.2017
  – Vi trenger kart og kompass

  Hvem er rusbehandlerne? Hva tilbyr de og hvordan går man fram med å velge? – Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene! sier Ronny Bjørnestad, leder for ProLAR-Nett.   

 • 11.11.2019
  Fritt behandlingsvalg øker mest i TSB

  Bruken av Fritt behandlingsvalg i TSB har økt med 50 prosent fra 2017 til 2018. Oppholdstiden ved FBV -institusjonene er nesten dobbelt så lang som gjennomsnittet i TSB.

 • 26.04.2017
  Utbredt bruk av anabole steroider blant ruspasienter

  Ifølge en ny undersøkelse har en av tre mannlige pasienter i behandling i TSB på Østlandet, erfaring med bruk av anabole-androgene steroider. Av dem fyller hver tredje kriteriene for avhengighet av disse stoffene. – Vær obs på dette i rus...

 • 06.02.2018
  Derfor er TSB mer effektiv

  Hva er bakrgunnen for de gode tallene for TSB? Slik svarer to ledere, Reidar Stokke ved Rogaland A-senter og Kristin Smedsrud ved St Olavs hospital.

 • 06.02.2018
  Effektive TSB

  Produktiviteten i TSBs poliklinikker øker. Mellom 2012 og 2016 ble kostnadene per konsultasjon redusert med 22 prosent; en innsparing verd 340 millioner sykehuskroner. Døgnbehandlingen øker også.

 • 19.06.2017
  Personellsammensetning i TSB

  Det blir flere spesialister i TSB, og andelen personale uten relevant fagbakgrunn synker. Men TSB har fortsatt færre spesialister og høyere andel ufaglærte enn ellers i Helse-Norge.

 • 27.10.2016
  Mot grensen for vekst i legemiddelassistert rehabilitering

  Søkningen til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) flater ut. Ifølge Statusrapporten om LAR 2015 er det største behandlings- og rehabiliteringstilbudet til heroinavhengige i Norge nær full kapasitet slik det er utformet i dag.

 • 30.08.2017
  Ønsker mer brukermedvirkning i vurderinger av rett til rusbehandling

  – Rett behandling på rett sted til rett tid er nøkkelen til suksess i behandling av rus- og avhengighetslidelser, Jon Storaas. – Jeg ønsker å bidra til at vurderingsinstanser gjør gode vurderinger av rett og frist til rusbehandling. Selv om...

www.tsb.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?