Helsenorge

Tall og fakta om TSB

Ressursinnsats, ressursutnyttelse, kapasitet og bruk av tjenester innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Følgende lenker fører til SAMDATAs database. Den bygger på opplysninger om pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten, samlet i Nasjonalt pasientregister (NPR). På dashbordene til databasen  kan du hente grafer og tallmateriale om ulike regioner, pasientgrupper eller typer behandling.

Døgnplasser i TSB

Aktivitet og profiler innen TSB

Befolkningens bruk av tjenester innen TSB

Produktivitet i TSB

Den gyldne regel

Nøkkeltall

  • Det var 1883 døgnplasser i TSB ved utgangen av 2019 (Døgnplasser ved HF-ene og avtaleplasser ved private foretak).

  •  I 2019 var antall oppholdsdøgn 603 770 døgn, en nedgang på 3.1 prosent fra året før.

  • I 2019 var antall polikliniske kontakter 605 463, en økning på 2,5 prosent fra året før. (kilde)

  • Nesten 33 000 personer mottok behandling innen TSB i 2019. Dette var en økning på to prosent fra året før.(kilde)
  • På landsbasis økte antall polikliniske kontakter i TSB med 5 prosent fra 2018 til 2019. Den ambulante virksomheten utgjorde i underkant av ti prosent av den polikliniske virksomheten i sektoren.
  • I 2020 var det 5126 ansatte i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 72 prosent hadde helse- og sosialfaglig bakgrunn. Det var en økning på 10 prosent fra 2009. (Kilde: SSB)
  • 30 prosent av innleggelsene ved HF-ene er akuttinnleggelser der behandlingens varighet gjennomsnittlig er fem dager. (kilde)   

For opplysninger om geografisk variasjon, se faktaark fra helseatlaset.

Rapporter og notater

Tjenester i psykisk helsevern og TSB 2015-2019 Samdata, 2020

Døgnplasser i TSB 2019, Samdata 2020

Befolkningens bruk av tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2017 (Analysenotat 04/2018 Samdata)Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB (Analysenotat 18/2017 Samdata)
Status og utviklingstrekk for spesialisthelsetjenesten, Kostnader, aktivitet og kvalitet,  SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2018

Statusrapport for Legemiddelassistert rehabilitering

Statusrapportene for LAR er årlige evalueringer som bygger på rapportering om antall i behandling sammen med en status for hver enkelt pasient i behandling.

Statusrapporter for legemiddelassistert rehabilitering (Seraf)

Brukerplan

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk og/eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Formålet med BrukerPlan er å få oversikt kommunens rus- og psykisk helseproblematikk, samt brukernes livsvilkår, tjenestetilbud og tjenestebehov. Kartleggingen dokumenterer tjenestene som brukere får per dags dato og forventet etterspørsel av tjenester i året som kommer. Dette kan gi grunnlag til å prioritere mellom grupper og typer av tjenestetilbud.

Brukerplan - kartlegging av personer med rusproblemer i kommunene

www.tsb.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Anette Mikalsen
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?