HELSENORGE

Ønsker innspill fra TSB om innhold i utdanninger

Høyskolenes og universitetenes master- og videreutdanninger i psykisk helse- og rusarbeid utdanner mange medarbeidere til TSB. Men møter disse utdanningene behovene i tjenestene de utdanner til? Synspunkter fra TSB etterlyses.

Rethos har som mål at undervisningen i større grad skal møte tjenestenes kompetansebehov, sentrale politiske føringer og brukernes behov for kvalitet i tjenestene. (Foto: Shutterstock)

Arbeidet med retningslinjer for master- og videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid er en del av prosjektet Rethos som pågår under Kunnskapsdepartementets ledelse (se faktaspalte). Som ledd i Rethos3 er det nedsatt programgrupper for henholdsvis master- og videreutdanningene i rus. Frode Nordhelle er nestleder i Programgruppe for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid og representerer spesialisthelsetjenesten i denne gruppen. Rune Tore Strøm representerer spesialisthelsetjenesten i Programgruppe for masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid.

Foto Rune Tore Strøm

– Til nå er innholdet i disse masterutdanningene basert på hvilken kunnskap som utdanningsstedet sitter på, ikke nødvendigvis pasienters og brukeres behov i praksis, sier Rune Tore Strøm (bilde).
– I dag er det et rusfaglige innholdet i videreutdanningene som tilbys varierende, utdyper kollega Frode Nordhelle; – Rethos gir oss en sjanse til å redusere variasjonen og tydeliggjøre det som er spesifikt for rusfaget.

Les også: Videreutdanninger og spesialisering i TSB

Verdifullt for fagutøvelsen

Nylig bikket tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) 5000 årsverk[1]. Sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer fyller halvparten av disse stillingene. Ansatte med utdanning på bachelornivå blir gjerne oppmuntret til å ta mastergrad i fagområdene psykisk helse- og rusarbeid, eller videreutdanning i de samme.

Frode Nordhelle som leder Enhet for forskning og utvikling ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling Sørlandet sykehus, er blant TSB-lederne som oppmuntrer sterkt til det. Han håper at økt utdanningsnivå kan få flere følger for virksomhetene:

  • At forskningsbasert kunnskap tilføres rusfagområdet
  • At medarbeiderne reflekterer over terapeutiske valg og brukerinvolvering i møte med ruspasientene, og
  • At flere er fortrolige med bruk av kvalitetssikrende arbeidsmetoder som pakkeforløp, kvalitetsregistre og retningslinjer.

Ønsker tydelige grenser

Frode Nordhelle er opptatt av at utdanningene på rusfagområdet skal skilles klart fra tilstøtende emner.

Foto Frode Nordhelle

– I dag nevnes ofte «rus- og psykiske lidelser» i samme åndedrag, men det er viktig å synliggjøre at rus og avhengighet er et eget fagområde, noe som forsterkes ved at man også har fått egne spesialiteter innenfor både medisin og psykologi. Deretter er det behov for at medarbeiderne får nødvendig kompetanse på samhandling med både psykisk helsevern og somatikk. Slik kan vi oppnå at psykiske helsetjenester, rusbehandling og somatikk kan henge bedre sammen. At mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet lever opptil 20 år kortere enn befolkningen for øvrig, understreker hvor alvorlig behovet for utredning og behandling av somatisk sykdom er, sier FoU-lederen.

 Les også: Personellsammensetning i TSB

Foreslår atskilt sykepleiemaster

Programgruppen som Rune Tore Strøm deltar i, foreslår å innføre en spesifikt sykepleiefaglig masterutdanning i stedet for at sykepleierne deltar i en tverrfaglig masterutdanning som er felles for sykepleie, vernepleie-, barnevern- og sosionomutdannete. Rune Tore Strøm som til daglig er overlege ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i Oslo universitetssykehus, vil løfte fram det spesifikt sykepleiefaglige i rus- og avhengighetsbehandlingen.
– Navnet på utdanningen kan være Master i sykepleie for pasienter med rus- og avhengighetslidelser, foreslår han.
– Et dilemma er at grunnutdanningene ikke gir grunnleggende kunnskaper om rusfaget. For eksempel mangler sykepleiere kunnskap om helsemessige konsekvenser av ulik rusmiddelbruk. Dermed må vi tette kunnskapshull hos studentene når de har nådd masternivå.

Les også: Arbeidet med nasjonale retningslinjer for master- og videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid er i gang

Innspill ønskes!

De to programgruppene arbeider intens. I midten av mai og skal de ha ferdige utkast om kompetanseområder og sentrale læringsmål. Deretter skal utkastene på høring til alle aktuelle interesseorganisasjoner, fagmiljøer og virksomheter i TSB. De to Rethos-representantene understreker imidlertid at de gjerne tar imot innspill allerede nå.
– Benytt sjansen til å påvirke innholdet i utdanningene! oppfordrer de.

​Har du innspill om hvilke kompetanseområder, kunnskap og ferdigheter som bør vektlegges i master og videreutdanningene: Send dem til  rethos2@kd.dep.no eller direkte til de to representantene fra TSB.

Rune Tore Strøm i Programgruppe for masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid: runtst@ous-hf.no

Frode Nordhelle i Programgruppe for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid Frode.Nordhelle@sshf.no  


 

[1] SSB- tall fra 2019