HELSENORGE

Pakkeforløp i praksis – Helse Bergen

Helse Bergen, ved assisterende avdelingsdirektør Eirik Elsaas og seksjonsleder Svanhild Mellingen, deler sin erfaring og sine tips med innføringen av pakkeforløp.

Hva er de største mulighetene med pakkeforløpet?
– En av de største mulighetene er å få raskere etablert et godt samarbeid med relevante samarbeidsparter i pakkeforløpet. Pakkeforløpet legger opp til raskere tverrfaglig kartlegging og vurdering av pasientene. Dette vil kunne øke sannsynligheten av mer individrettede undersøkelser og behandling. Vi tror også at pakkeforløpet vil bidra til økt bruk av informert feedback, og med det økt brukermedvirkning. Pakkeforløpet forplikter og det er tydelige forventninger til kommunene og spesialisthelsetjenesten. En annen fin mulighet som pakkeforløpet gir er vektlegging av kartlegging og behandling av den somatiske helsen til pasientene. 
 
Og hva er mest krevende i pakkeforløpet?
– Knappe tidsfrister kan være utfordrende for pasientgruppen der enkelte har vansker med å møte til avtalt poliklinisk samtale. Vi ser eksempelvis at gitte timer til lege ikke nyttes som planlagt. Samarbeidsmøter krever ofte organisering og tidsplaner for dette kan lett overstige 28 dager i poliklinikken. Dette fordrer et tett samarbeid med pasienten og henvisende instans før og under behandlingen.

Hvordan løser dere koordinatorrollen?
– Avdeling for rusmedisin (AFR) har sammen med Bergensklinikken avtalt å ansette en felles koordinator. Det er en nyopprettet stilling som skal ha helse-/sosialfaglig bakgrunn. Målsetningen er å sikre gode forløp for pasienter i Bergensregionen på tvers av Bergensklinikkene og AFR.

– Koordinator vil ha et særskilt ansvar for koordinering ved henvisning, i tett samarbeid med vurderingsenheten i AFR. Vedkommende har et overordnet ansvar for at forløp blir koordinert og registrert på systemnivå, og skal kvalitetssikre koder for målepunktene i pakkeforløpet. Vedkommende skal legge til rette for at det blir gitt informasjon, veiledning, planlegging og oppfølging av pasienter og pårørende fram til tildelt behandler. Koordinator skal også legge til rette for samarbeid med forløpskoordinator i kommunene og i de ulike avdelingene i TSB og Divisjon psykisk helsevern. Pakkeforløpskoordinator skal også bidra til utvikling av rutiner og forbedring av pasientforløp.

Hvordan vil dere ivareta evalueringspunktene/stopp-punktene?
– Evalueringspunktene blir fulgt opp i de tverrfaglige teamene både i poliklinikken og på døgnpostene. I Helse Bergen HF startet vi med kodingen i DIPS Arena pakkeforløp 1. mars. Rapportene fra DIPS Arena vil gjøre at vi etter hvert vil kunne følge det enkelte forløp og identifisere forbedringsområder på systemnivå, faglig og praktisk.

Har dere noen praktiske råd og tips for å gjennomføre pakkeforløp TSB?
– Et av suksesskriteriene i implementeringsarbeidet har blant annet vært at fagfeltene psykisk helse barn og unge, voksne, TSB, private ideelle, kommunene og brukerrepresentanter har arbeidet sammen i innføringen av pakkeforløpene. Det er en egen styringsgruppe og prosjektgruppe for TSB. I den er AFR, Bergensklinikken, Crux Kalfaret behandlingssenter og Erfaringspanel psykisk helse og rus representert. Vi gjennomførte en regional implementeringskonferanse for pakkeforløp psykisk helse og rus med over 500 påmeldte. Det er opprettet en intern nettside der all informasjon blir publisert fortløpende, og informasjonen er også tilgjengelig for pasienter/pårørende. Vi har også gjennomført lokal opplæring i koding for både poliklinikk og døgnpostene. Pakkeforløpet er også fast tema – strategisk agenda - på ledermøtene i AFR.

– Vi er også med i regional arbeidsgruppe (Helse Vest RHF) som skal utarbeide felles maler som er i samsvar med innholdet i pakkeforløpet.


​​