HELSENORGE

Pakkeforløp i praksis med Anna Kuhlefelt

Daglig leder og psykologspesialist ved Samtun, Anna Kuhlefelt, mener en viktig mulighet med pakkeforløpet er at de som tidligere ellers kunne kommet til å gå «under radaren» med hensyn til kartlegging, nå er sikret å få minimum en basiskartlegging.

Hva er de største mulighetene med pakkeforløpet?
Det sikres et større fokus på pasientenes ønsker og behov tidlig i behandlingen, noe som gjør at brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid blir ivaretatt på en god måte tidlig i behandlingen. De som kanskje lettere ville gått «under radaren» med hensyn til kartlegging før, sikres nå minimum en basiskartlegging.

Pakkeforløpet sikrer tettere samarbeid og bedre flyt mellom ulike tjeneste nivå og tilbud i TSB.
 
Og hva er mest krevende i pakkeforløpet?
Forholdet mellom måloppnåelse av tidsfrister i pakkeforløpet og de ulike behov/ønsker og begrensninger hos hver enkelt pasient. For tidlig testing og kartlegging, mål i behandlingsplaner og beslutninger i samarbeidsmøter kan være noe prematurt og kan føre til dilemma mellom faglige og administrative beslutninger. Fordelen er mange evalueringspunkter og at man lett kan justere målsettinger og behov underveis i behandlingsforløpet. 

Hvordan løser dere koordinatorrollen?
Hos oss har vi kontorfaglig som koordinator og det fungerer meget godt. Vedkommende holder oversikt og minner på dersom noe ikke er fulgt opp. Behandlingskontakter, lege og psykolog holder koordinator oppdatert til enhver tid.
 
Hvordan vil dere ivareta evalueringspunktene/stopp-punktene?
Vi har gode rutiner og forløpskoordinator holder oversikt.

I tverrfaglig behandlingsmøte er pasientene selv tilstede (i tillegg til lege, psykolog og behandlingskontakt), således sikres brukermedvirkning og oppdateringer på en god måte til enhver tid innenfor fristene. Det å ha pasientene med på tverrfaglige møter er en utelukkende positiv erfaring. 

Har du noen praktiske råd og tips for å gjennomføre pakkeforløp TSB?
Vi opplever at det kan være vanskelig å «holde flyten» i overføringer til kommuner som ikke har kommet så langt i implementeringen av pakkeforløpet. Da kan det stoppe litt opp med hensyn til samarbeid med andre instanser og nivåer. Rådet i denne forbindelse blir da å passe på at implementeringen går slik den skal i alle deler av behandlingsnettverket slik at samarbeidet fungerer.

Ha fokus på god kommunikasjon og overføring av informasjon om pasienten slik at ikke pasienten blir utsatt for dobbelt screening/testing og et unødvendig skjemavelde, fordi man ikke har god nok informasjon fra forrige behandlingsinstans.


​​