HELSENORGE

Pakkeforløp i praksis med Brith Sjøvold

Hva er de største mulighetene med pakkeforløpet?
Pakkeforløp skal sikre helhetlige og likeverdige tilbud, øke tilgjengeligheten til nødvendig helsehjelp samt skape bedre forutsigbarhet for pasienten. Etter min mening medfører pakkeforløpet derfor en økt faglig bevissthet rundt hele behandlingsforløpet, fra henvisning, den første samtalen med pasienten, til kartlegging, utredning, behandling og til en smidig overgang til livet etter endt behandling.
Pakkeforløpet forutsetter at vi som profesjonelle helsearbeidere har et tydelig fokus på brukermedvirkning, på eventuelle somatiske helseutfordringer, tverrfag samarbeid og nettverksarbeid, «skreddersøm», standardisert forløp og koordinerte tjenester. Behandlingen skal være evidensbasert og ansvarsforhold avklart. Alt dette bidrar til å sikre god kvalitet på pasientbehandlingen.

Og hva er mest krevende i pakkeforløpet?
Poliklinikken har mange pasienter som er i jobb og som verken trenger IP eller koordinerte tjenester. Tidsbestemmelsene i pakkeforløpet ble opplevd som rigid for denne målgruppen. Nå har dette imidlertid blitt «løst noe opp» slik at individuell tilnærming er mulig.
Realisering av stopp-punkter og tidsfrister for samarbeid med primærhelsetjenesten er i stor grad avhengig av de ressurser og det fokuset disse til enhver tid presenterer. Det er utfordrende både å få kontakt med, og finne felles tid for samarbeidsmøter med for eksempel NAV, fastlege og kommunenes forløpskoordinatorer. Arbeid knyttet til å overholde tidsfrister samt gjennomføring av alle samarbeidsmøter krever ekstra ressurser som ikke er kompensert per d.d.
Manglende felles elektronisk verktøy gjør kommunikasjon utfordrende.

Hvordan løser dere koordinatorrollen?
Det har vært viktig for oss å finne praktiske og faglig relevante løsninger på dette spørsmålet. I døgnklinikkene har samhandlingskonsulentene/fagutviklingsansvarlig koordinator-rollen. I poliklinikken har leder av vurderingsteam som også er faglig rådgiver dette ansvaret. Disse har god oversikt over pasientporteføljen og innehar stor kontaktflate for samarbeid. Administrativ konsulent sørger for skriftliggjøring i Rusdata.
 
Hvordan vil dere ivareta evalueringspunktene/stopp-punktene?
Realisering av pasientens behandlingsplan er helt sentralt for vellykket behandling. Krav til underveis-evalueringer muliggjør justeringer og sikrer reell brukermedvirkning. Vi vil i hovedsak følge mal i Rusdata, men tidvis er det også behov for hyppigere evalueringssamtaler, «skreddersøm» er viktig.
Blå Kors Øst har nylig utarbeidet elektronisk skjema for sluttevaluering, såkalt «exit-vurdering» der både pasient og behandler/behandlingsteam besvarer tre spørsmål knyttet til realisering av behandlingsplan, tilfredshet og livskvalitet. Dette vil gi oss viktig brukerkunnskap og erfaringsbasert kunnskap for videreutvikling av «virksom behandling».
 
Har du noen praktiske råd og tips for å gjennomføre pakkeforløp TSB?
En forutsetning for en vellykket innføring av nye retningslinjer og/eller myndighetskrav, er positiv lederforankring og god informasjon til ansatte. Pasientene må også gjøres kjent med hva pakkeforløpet innebærer av både muligheter og medvirkningskrav. «Skal teori bli sann», er det viktig å gi seg selv litt tid, det er lov å prøve og feile for å gjøre egne erfaringer. Lær av andre og del med andre. Samarbeid med sentrale aktører i kommunene er en forutsetning for at mennesker med utfordringer knyttet til spill – og rusavhengighet kan leve gode liv.
Kort informasjon om pakkeforløp samt navn og telefonnummer til forløpskoordinatorene kan legges på hjemmesiden.

Lykke til 😊


​​