Pasient- og brukermedvirkning i TSB

Be beste tilbudene i TSB bygger på kombinasjonen av
fag, erfaring og brukerkunnskap.

God og rett brukermedvirkning er en faktor som bedrer kvaliteten av tjenestene brukere mottar i møte med helsetjenestene. Brukermedvirkning på individnivå handler om at den enkelte bruker skal ha innflytelse på egne livs- og helsevalg.

Brukermedvirkning: En lovfestet rettighet

Helsedirektoratet sier på sine nettsider «Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukere i undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud»
Brukernes rett til å medvirke medfører altså en plikt for tjenestene. Med dette som bakgrunn er det lett å forstå at veiledere, retningslinjer og ulike forskrifter som regulere behandling i TSB og kommunale tjenester vektlegger brukermedvirkning som et viktig element i behandlingen som tilbys.

Brukermedvirkning på tre nivåer

Det er vanlig å skille brukermedvirkning i tre ulike nivå:
1. Individnivå: Der bruker/pasient medvirker i egne behandlings- og helsevalg.
2. Tjenestenivå: Der tjenestene samarbeid med brukere og/eller deres representanter i endring og utvikling av behandlingstilbud og tjenester.
3. Systemnivå: Der brukere og deres representanter involveres i beslutninger på politisk og administrativt nivå som får betydning for individ- og tjenestenivå.

Organiserte bruker- og pårørendestemmer

Det finnes i dag en rekke ulike organisasjoner, stiftelser og andre aktører som bidrar med å bringe brukerperspektivet inn i tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring på tjeneste- og systemnivå.

Bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet

Virkemidler for brukermedvirkning

Brukerråd, tillitsvalgt-ordninger, brukerstyrte senger, selvhjelps-grupper, erfaringskonsulenter og likemann-ordninger er virkemidlene som blir tatt i bruk i rusbehandling i Norge. For en mer fullstendig oversikt over omfang og bruk: se kartleggingsrapporten «Brukermedvirkning i TSB- En myte».

Rammeverk som ivaretar brukermedvirkning kan også være

 • Individuell plan og andre behandlings-, oppfølgings- og kriseplaner, som skal være brukerens egen plan og utarbeides sammen med bruker for at den kan gjenspeile brukerens behov, ønsker og mål.
 • Fritt Behandlingsvalg, en rettighet som utløses ved rett til behandling, og gir brukeren rett til å velge hvor man vil motta sin behandling.
 • Koordinatorer i ansvarsgrupper, likepersoner fra organisasjoner.
 • Feedbackverktøy som måler relasjonen og om man jobber mot samme mål.

Utdanninger for brukerrepresentanter

Ønsker du å være brukerrepresentant men trenger opplæring? På disse stedene organiseres opplæring av brukerrepresentanter/ personer som vil bidra med brukerperspektiv i tjenesteutvikling:  


Medarbeidere med brukererfaring, ALF/ Bergen kommune

Utdanning i samarbeidsbasert forskning, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Likemannskurs og Brukermedvirkningskurs, A-larm

Pasienterfaringsundersøkelser

I de seneste årene er det blitt gjennomført pasienterfaringsundersøkelser for inneliggende pasienter i TSB. Svarene fra disse undersøkelsene tilsier at mange institusjoner har potensiale til forbedring på brukermedvirkning på individnivå. Eierskap til egen behandling og samhandling mellom tjenestene og ulike nivåer er noe mange institusjoner scorer dårlig på.

 • Pasient- og brukerorganisasjoner på rusfeltet

  En rekke ulike organisasjoner, stiftelser og andre aktører bidrar med å bringe brukerperspektivet inn i tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring på tjeneste- og systemnivå.

 • Brukermedvirkning - en nøkkel til suksess

  Brukermedvirkning har en terapeutisk verdi ved å bedrer selvfølelse og selvbilde hos brukeren og – gjennom det – tro på at endring er mulig. Å skaffe seg helhetsbilde av pasientens situasjon er vesentlig for å lykkes med rusbehandling. Den...

 • Pårørendeinvolvering

  Pårørende kan være en avgjørende faktor i pasientens bedringsprosess.Hvilke muligheter finnes for at pasientens nettverk og familie kan være gode ressurser og samarbeidspartnere for pasienten gjennom behandlingsforløpet?

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.